2019 Година
Денес Недела
25. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница ќе се разгледува:

-Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Ветерна Електрана Дрен”, на Друштвото ...

22. ноември
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

  1. - Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска ...
20. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница ќе се разгледува:

-Предлог – Измена и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем доставен од АД МЕПСО-Скопје.

18. ноември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
15. ноември
2019
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
  1. Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното ...
14. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

  1. Предлог-Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во македонската електропреносна мрежа – доставени ...
13. ноември
2019
09:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува: 
1.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител ...

12. ноември
2019
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
07. ноември
2019
12:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
06. ноември
2019
10:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

  1. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ...
06. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

  1. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИА ...
31. октомври
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 
1. Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија – Република Србија ...

18. октомври
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
15. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
14. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
10. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
10. октомври
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

 

  • Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 1“ со моќност ...
09. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
30. септември
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
25. септември
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлукa за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија, на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје

19. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
18. септември
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
10. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
04. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
03. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. август
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. август
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
19. август
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА