18 - 24. ноември 2019
Денес Недела
22. ноември
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

  1. - Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска ...
20. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница ќе се разгледува:

-Предлог – Измена и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем доставен од АД МЕПСО-Скопје.

18. ноември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА