16. јануари 2023
понеделник
Денес Недела
16. јануари
2023
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.143” на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.144” на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145” на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 1” и ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 3” на Друштвото за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница

Решение за уважување на приговор на Лилјана Костовска 

Решение за одбивање на приговор Уриме Демири Шаипи 

Решение за одбивање на приговор Слободан Јовчев