18. јануари 2023
среда
Денес Недела
18. јануари
2023
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СПХ-МБ" на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи СПХ-МБ ДООЕЛ Скопје

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАШИНОКОП" на Друштвото за изведување на рударско градежни работи МАШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ФРАГМАТ" на Друштвото за производство, инженеринг и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО Куманово

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БАЛЕКС 1" на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги БАЛЕКС ДОО увоз-извоз Штип 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МЕДИЈАПАРК ПРИМА" на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕДИЈАПАРК ПРИМА ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИЗГРЕВ СОЛАР" на Друштвото за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДЕНИ КОМПАНИ 2" на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНИ КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Струмица 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СЛОГА 2" на Друштвото со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕЛИДА" на Трговското друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз-извоз Куманово 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "РИКО ГРАДБА СОЛАР" на Друштвото за градежништво и трговија РИКО ГРАДБА извоз-увоз ДООЕЛ Ново Село 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БАБУШ КОМПАНИ 2" на Услужно, прометно друштво Ќанија БАБУШ КОМПАНИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ