17. ноември 2022
четврток
Денес Недела
17. ноември
2022
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги ГАСТЕЈНЕР ДОО увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги КАВ СОНЦЕ ДОО увоз-извоз Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛЕ 24 ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги  КАВ СОНЦЕ ДОО увоз-извоз Кавадарци

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.82” на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ШЕЛИЧЕ со реф.бр.91” на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАЈОМАГ” на Друштвото за проектирање, промет и услуги ВАЈОМАГ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕКОМЕТА” на Друштвото за производство, промет и услуги ДЕКО-МЕТА увоз-извоз ДООЕЛ Селце

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИС ОИЛ” на Друштвото за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕАМ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕАМ ДОО Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХАЛА 1” и  ФЕЦ “ХАЛА 2” на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија ЕКГ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЗТ ПУМПИ” на МЗТ ПУМПИ АД-Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛКО СОЛАР БИМ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛКО СОЛАР БИМ Струмица

Решение за одобрување на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за МИП-МАРФИЛ ДОО Прилеп

Решение за одбивање на приговор на Адриан Марку

Решение за одбивање на приговор на Андреј Минчевски 

Решение за одбивање на приговор на Лидија Манасиева