17. ноември 2023
петок
Денес Недела
17. ноември
2023
02:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правилник за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија

Тарифен систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај

Решение за одобрување на Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија - Република Србија за 2024 година и Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на граница  Република Северна Македонија - Република Бугарија за 2024 година

Решение за одобрување на Барање за прифаќање на понуди од страна на универзалниот снабдувач на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост,Скопје