18. ноември 2022
петок
Денес Недела
18. ноември
2022
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАЈА СОЛАР" на Друштвото за производство, трговија и сточарство МАЈА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Кадино Илинден

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИНЕКС ГОРИЦА" на Угостителство, туризам и трговија ИНЕКС ГОРИЦА АД ОХРИД

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште три фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ДОЈРАН СТИЛ 2", ФЕЦ "ДОЈРАН СТИЛ 3" и ФЕЦ "ДОЈРАН СТИЛ 5" на Друштвото за производство и трговија ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ с. Николиќ Дојран 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИГМ НОВА" на Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАКАЗА и ABCDE" на Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР" на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГРДОВЈАНКА" на Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција ГРДОВЈАНКА ДОО Штип 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ТИКВЕШ СОЛАР 2" на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЦРН КАМЕН СОЛАР" на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "КВАТРО АНА" на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово