24. ноември 2023
петок
Денес Недела
24. ноември
2023
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НОВО КОНСКО” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРКОН ДОО Гевгелија  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АТВА 2” на Друштвото за производство, промет и услуги АТВА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТАЛ СОЛУШНС СОЛАР 1” на Друштвото за производство и трговија СЛАБИНЦК ДООЕЛ Ќојлија Петровец  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАЛМАН ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство,  трговија и услуги ДАЛМАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИЛИНДЕН 1” и ФЕЦ “ИЛИНДЕН 2” на Трговското друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ-ЖИ ТРЕЈД Тетово” на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛ-ЖИ ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Тетово  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АНГРОПРОМЕТ” на Акционерското друштво за промет, производство, угостителство, туризам и услуги АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА-Кавадарци  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКО ДИЗАЈН” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕКО ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Градошорци Василево  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МРШЕВЦИ 1” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија, и услуги ФОТО СОЛАР ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОТО НАПОН 1” на Друштво за производство, трговија и услуги ФОТОНАПОН ДОО Куманово  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОТО НАПОН 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОНАПОН ДОО Куманово  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 1” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 2” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 3” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 4” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА” на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД за физичко-хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата Скопје 

Предлог Решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско за термоелектроцентралата на биогас „ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1“ 

Предлог Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско за термоелектроцентралата на биогас „ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1“