16. февруари 2024
петок
Денес Недела
16. февруари
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 1” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДОО” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Боговиње – Боговиње  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕКТРУМ СЕРВИС” на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СПЕКТРУМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз – извоз Тетово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 1” и ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 2” на Друштвото за производство и трговија ДОНИА заштитно друштво ДООЕЛ Прилеп  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АД РУДНИЦИ БАЊАНИ” на Рудници БАЊАНИ Акционерско друштво с. Кучевиште Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛКО СОЛАР БИМ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛКО СОЛАР БИМ Струмица  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈОМА СОЛАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОМА 95 ДООЕЛ Куманово  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИЛЕМИК 2” на Друштвото за производство, промет и услуги ИЛЕМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОМИЛ” на Друштвото производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АДОРА 1” на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СВИССЛИОН – АГРОПЛОД 2” на Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен