19. февруари 2024
понеделник
Денес Недела
19. февруари
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 1” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДОО” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Боговиње – Боговиње   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕКТРУМ СЕРВИС” на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СПЕКТРУМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз – извоз Тетово   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали  ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 1” и ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 2” на  Друштвото за производство и трговија ДОНИА заштитно друштво ДООЕЛ Прилеп  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АД РУДНИЦИ БАЊАНИ” на Рудници БАЊАНИ Акционерско друштво с. Кучевиште Скопје   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛКО СОЛАР БИМ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛКО СОЛАР БИМ Струмица   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈОМА СОЛАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОМА 95 ДООЕЛ Куманово   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИЛЕМИК 2” на Друштвото за производство, промет  и услуги ИЛЕМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОМИЛ” на Друштвото производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентралa ФЕЦ „СВИССЛИОН – АГРОПЛОД 2” на  Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АДОРА 1”на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје