24. февруари 2023
петок
Денес Недела
24. февруари
2023
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РИО КАФЕ” на Друштвото за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ извоз-увоз Илинден 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТАФИЛОВ СОЛАР 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги СТАФИЛОВ СОЛАР ДОО увоз-извоз Кавадарци 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВИВАКС 1” и ФЕЦ “ВИВАКС 2” на Друштвото за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАГ-МАРГ” на Друштвото за угостителство, производство и трговија МАГ-МАРГ ДООЕЛ Радовиш 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БУРДЕМ ПЛАСТИК” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги БУРДЕМ-ПЛАСТИК ДОО Студеничани

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕМОДИА 1” на Друштвото за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕМОДИА 2” на Друштвото за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЕШТЕРИЧКА РЕКА со реф.бр.373” од Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје на Друштвото за производство за електрична енергија ЕКО ТЕРА ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЉАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги КУЉАР ДООЕЛ увоз-извоз с. Доброшане-Куманово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛИД С ТИМ СОЛАР” на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЛЕКАРА МИКИ” на Заштитното друштво за производство, услуги, транспорт и трговија МЛЕКАРА МИКИ увоз-извоз Прилеп ДОО 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ШИРИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПП СОЛАР ЕНЕРЏИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Д-Р ПАНОВСКИ” на Акционерското друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛИРА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИРА СОЛАР ДОО Скопје