05. февруари 2024
понеделник
Денес Недела
05. февруари
2024
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 1” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 3” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ШТИП СОЛАР” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  фотонапонските електроцентрали ФЕЦ “ТАБ МАК“ и ФЕЦ “СОНЕЛ“ на Друштвото за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР” на Друштвото за производство трговија и услуги ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НУТРИВЕТ” на Заштитно друштво за производство, трговија и услуги НУТРИВЕТ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕРА СОЛАР 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги ТЕРА СОЛАР ДОО увоз-извоз Скопје  

Решение за стекнување на статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „БИОГАС САРАМЗАЛИНО” на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид

Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија  за термоелектроцентралата на биогас „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид 

Решение за уважување на приговор -ТЕ на  Митко Томески 

Решение за одбивање на приговор - ТЕ на Таип Јусуфи 

Решение за уважување на приговор - EE на Рефија Бачевац од с. Батинци, Студеничани  

Решение за уважување на приговор - EE на Стојановска Деспина од Скопје  

Решение за исправка на Решение - ЕЕ на Приговор од Месур Бериша, Синан Беќири, Исмаил Беќири и Меваим Амети од Тетово