08. февруари 2024
четврток
Денес Недела
08. февруари
2024
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 3”, ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 4” и  ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 5” на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 2” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАУТИ КОМЕРЦ АД Сарај” на ДАУТИ КОМЕРЦ Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, Општина Сарај   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВИТТОРИА ГРАПС” на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИТТОРИА ГРАПС ДООЕЛ Гевгелија  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “3Д СОЛАР СИСТЕМ-1” на Друштвото за производство, трговија и услуги 3Д СОЛАР СИСТЕМ ДОО увоз-извоз Велес   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБС ЕНЕРЏИ” на Друштво за трговија и услуги АБС ЕНЕРЏИ ДОО Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТИНЕКС ЗЕБРА” на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАМИЛТОН” на Друштвото за производство промет услуги и транспорт ДАМИЛТОН МЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КРИСТИНА ДАМИЛ 1” и ФЕЦ “КРИСТИНА ДАМИЛ 2” на Друштвото за трговија и производство КРИСТИНА-ДАМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЧЕЛОПЕК 1” на Друштвото за трговија и услуги АЕ СОЛАР ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

08. февруари
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правила за изменување на Правила за снабдување со природен гас  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 2” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија  

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за преработка на тутун трговија угостителство и услуги ИМПЕРИЈАЛ ДВА ДООЕЛ експорт-импорт с. Здуње, Гостивар 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Кољо Бонев од Штип  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ивица Миленковски од Скопје  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје 

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Раман Рамани од Тетово  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на ТРИТЕКС ТРЕЈД ДОО Прилеп  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Албан Идризи с. Шипковица, Тетово 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ерѓил Таири од Гостивар 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Љубе Спасовски од с.Вратница, Јегуновце  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Косовка Барлеска од Прилеп  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Општина Радовиш 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ѓорѓи Тодоровски од Скопје 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Хасан Рушити од Тетово 

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Бранко Ѓорески од Охрид 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на ДПГТУТ ЛИКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ с. Липково, Липково  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на ТДВИЛ АЛФА ТЕКС КО ДООЕЛ Кочани 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Мартин Петровски од Куманово  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Стефан Ангеловски од Охрид  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Адеми Имер од с. Селце Тетово  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Марјан Димовски од Прилеп 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Јосиф Тодевски од Скопје  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Игор Томовски од Куманово  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Пецо Трајчевски од Ресен  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Благица Камчева од Скопје 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ласто Ѓорѓиески од Кисела Вода, Скопје  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Љатиф Шабани од Тетово  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ФОТОНАПОН 1“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОНАПОН ДОО Куманово  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ФОТОНАПОН 2“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОНАПОН ДОО Куманово  

Одлука за одобрување на Планот за одржување на внатрешни далекуводи од електропреносната мрежа во сопственост на АД МЕПСО за 2024 година