28. март 2024
четврток
Денес Недела
28. март
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАНКОВЦЕ 1“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАНКОВЦЕ 2“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МЛЕЧЕН БИСЕР 1”, ФЕЦ “МЛЕЧЕН БИСЕР 2” и ФЕЦ “МЛЕЧЕН БИСЕР 3” на Друштвото за производство и трговија МЛЕЧЕН БИСЕР ДОО Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР ПАРК 1” на Друштвото за производство, услуги и трговија СОЛАР ПАРК ГРОУП ДОО Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф. бр. 407” на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Одлука за запирање на постапка за одземање на лиценца на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО Чешиново, Чешиново-Облешево