29. март 2024
петок
Денес Недела
29. март
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Мареми Солар 1” на Друштвото за трговија и транспорт МАРЕМИ ТРЕЈД ДОО Куманово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЕНА 2” на Друштво за трговија и услуги СВВСОНЦЕ ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЖИКОЛ Скопје 1” на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт – импорт Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЖИКОЛ Скопје 2” на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт – импорт Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВИЧИШКИ КОМЕРЦ ДОЛОРЕС” на Друштво за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КАМ ОХРИД” на Друштвото за услуги и управување со недвижен имот КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОЛИ-ШПЕД” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с. Стајковци, Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТИКВЕШ -1” на Акционерското друштво за земјоделско производство ГД-ТИКВЕШ експорт – импорт АД Кавадарци 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТРО Аеродром 1” на Производство трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРИШИНО СОЛАР 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги БАКА СОЛАР ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПП СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПП СОЛАР М&K  ДОО Марино, Илинден 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛИС ФУНДУС 7” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛИС ФУНДУС ДОО увоз-извоз Скопје