12. април 2024
петок
Денес Недела
12. април
2024
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТАЛ-НЕТ СКОПЈЕ” на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛ – НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МА СОЛАР” на Друштвото за производство транспорт и услуги АЛ МА САВИЌ ДООЕЛ с. Селемлија Богданци  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАТ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ВАТ ЕНЕРЏИ ДОО Валандово  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 14” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 15” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 25” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 13” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР ВЕЈ-ТРИ ЧЕШМИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ВЕЈ ДОО Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАРИС ЛГ” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРИС ЛГ ДООЕЛ Куманово