08. април 2024
понеделник
Денес Недела
08. април
2024
09:15
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГЛОБАЛ ЕНЕРГИЈА“ на Друштвото за  производство на електрична енергија, трговија и услуги ГЛОБАЛ ЕНЕРГИЈА ИНТ ДОО увоз-извоз Битола 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ДАМИЛТОН“ на Друштвото за производство промет услуги и транспорт ДАМИЛТОН МЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ГЕОСОНДА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ГЕОСОНДА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ГРИН ГРИД ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХАЈПУЛ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ХАЈПУЛ ДОО експорт-импорт Тетово  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛА” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АВТОРЕМОНТ” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 10” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 11” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 12” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАРИС ГРУП” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРИС ГРУП ДОО Куманово 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на ДТПТ ЈОКИ КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ с. Брвеница, Брвеница 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Адеми Шенѓул од Тетово 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Владимир Гавазов од с. Орланци, Кичево 

Решение за уважување на приговор – EE на Роберт Арсовски од с. Инџиково, Гази Баба 

Решение за уважување на приговор – EE на Борис Бојовски 

Решение за уважување на приговор – EE на Јоновски Јован од Битола