18. мај 2023
четврток
Денес Недела
18. мај
2023
11:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БОСУТ СОЛАР” и ФЕЦ “БОСУТ СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БОНИВЕС КОМПАНИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија БОНИВЕС КОМПАНИ ДООЕЛ с. Јурумлери Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНГРОТЕКС ДОО-ШТИП” на Трговското друштво за внатрешен и надворешен трговски промет АНГРОТЕКС ДОО Штип

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПОДОДЕКОР-1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОДОДЕКОР ДОО увоз-извоз Велес

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОРИЗАРИ 3” на Трговското друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз – извоз Куманово

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРОТЕРМ” на Друштвото за трговија, производство и инженеринг за централно греење, климатизација и соларни системи ЕУРОТЕРМ увоз-извоз ДОО Прилеп

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ДИЕМ-ГП” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија с. Негорци

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СП ПЛАНЕТ” на СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во промет и трговија извоз-увоз Скопје

18. мај
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 144 Маркова река“на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“ со реф.бр 250, на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за угостителство трговија производство и услуги ДИНГА 2013 ДООЕЛ увоз-извоз с.Радожда Струга

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕВРОХРАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на    Друштвото за производство, промет и услуги АЛБУНА МЕТАЛ КОНСТРАКШН ДООЕЛ Кадино Илинден