31. мај 2024
петок
Денес Недела
31. мај
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “БАДО ДООЕЛ БИТОЛА” на Друштвото за трговија БАДО Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Битола  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “АКТИВА СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАТСТВО КОБАЧКО” на Друштвото Метална индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “СЕРТА” на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ РИСТО ДОО експорт-импорт Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЦРКОВЦИ СОЛАР“ на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИЗЕН 2“ на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 1“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 3“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 4“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 5“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 6“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 7“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 8“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

31. мај
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈПKД „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Водовод“ Битола регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 годинa 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година