13. јуни 2024
четврток
Денес Недела
13. јуни
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИЗЕН 2“ на Друштвото за производство трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз – извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СОЛИС ФУНДУС 7“ на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛИС ФУНДУС ДОО увоз – извоз Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на  КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈПKД „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година