14. јуни 2024
петок
Денес Недела
14. јуни
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “КО ФИКС 1” на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ЕХТРЕМЕ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ЕХТРЕМЕ ЕНЕРЏИ увоз – извоз ДООЕЛ с. Ново Лагово, Прилеп  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 2” на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АУС ТЕРМ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги АУС ТЕРМ ДОО експорт импорт с.Градце, Врапчиште  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АМБАЛАЖНИ СЕРВИС” на Друштвото за застапување, посредување и трговија АМБАЛАЖНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИГМ 5 НОВА” и ФЕЦ “ИГМ 8” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЕМИ СОЛАР 2” на Друштвото за трговија и транспорт МАРЕМИ ТРЕЈД ДОО Куманово 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “ТРУБАРЕВО” на Друштвото за производство, трговија и услуги БК ПОУВЕР ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЕМЕ ПОВЕР 1” и ФЕЦ “ЕМЕ ПОВЕР 2”, на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕМЕ ПОВЕР ДОО увоз-извоз Куманово  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “МИВМ СОЛАР ГРОУП ДООЕЛ” на Друштвото за производство, трговија и услуги МИВМ СОЛАР ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Битола