23. јуни 2022
четврток
Денес Недела
23. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕТПРОМ СОЛАР” на Друштвото ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ Скопје

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1’’ од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2" од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3’’ од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „КУШНИЦА“ со реф. бр. 256  на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „КУШНИЦА“ со реф. бр. 256 на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт-импорт Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија за термоелектроцентрала на биомаса „БИНЕРГИЈА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентрала на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“ на Друштво за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје 

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентрала на биомаса „М33 БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“ на Друштво за производство, трговија и услуги М33 БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје

Решение за одбивање на приговор на ДРУТЕК ДООЕЛ с. Глоѓи, Теарце

Решение за одбивање на приговор на Фатмир Рустеми од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Небојша Митовски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Драган Ангеловски од Крива Паланка

Решение за уважување на приговор на Владо Димков од с. Возарци, Кавадарци

Решение за уважување на приговор на Митко Василев од Битола

Решение за уважување на приговор Драган Спасиќ од с. Умин Дол, Куманово

23. јуни
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 1”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 2”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 3”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ СИГУРНОСНО СТАКЛО 1”, на СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп, со седиште на ул. “Александар Македонски”, бр.1 Г/1 Прилеп

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија со фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛОТЕКС 2”, на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово, со седиште на ул. “Којова Ливада” бр.1- А, Берово

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЛЕДРА АГРО”, на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија, со седиште на ул. “Борис Кидрич” ББ Гевгелија

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОЛИМПИА ЕНЕРЏИ” и ФЕЦ “СТАРТ ЕНЕРЏИ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Јадранска Магистрала” бр.125 Скопје