03. јуни 2024
понеделник
Денес Недела
03. јуни
2024
11:45
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЛОБАЛ СОЛАР“ на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ГЛОБАЛ СОЛАР ДООЕЛ Тетово 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОСЛОМЕЈ 3.2” на Друштвото за производство на електрична енергија ОСМ СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САННИ ГАРДЕН 2” на Друштво за производство на електрична енергија ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “БАДО ДООЕЛ БИТОЛА” на Друштвото за трговија БАДО Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “АКТИВА СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАТСТВО КОБАЧКО” на Друштвото Метална индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “СЕРТА” на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ РИСТО ДОО експорт-импорт Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЦРКОВЦИ СОЛАР“ на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИЗЕН 2“ на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 1“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 3“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 4“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 5“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 6“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 7“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 8“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Решение за одобрување на барањето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје, да учествува на тендерите на универзалниот снабдувач без банкарска гаранција и гаранција за квалитетно извршување на работите