07. јуни 2024
петок
Денес Недела
07. јуни
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ЖИТО СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЖИТО извоз – увоз ДООЕЛ Велес  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ПС ТРАНСКОП 1” на Патнички сообраќај – Транскоп А.Д. Битола

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 1”, ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 2” и ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 3” на Друштвото за производство трговија и услуги БРОВА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Тетово

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “ДИМ СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија ДИМ СОЛАР увоз – извоз ДОО Битола 

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СТРАГОВО 1“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје  

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СТРАГОВО 2“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГАРНИКОВО“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија  на големо со Екстра лесно-1 (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАЦИФИК ПЕТРОЛЕУМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје