12. јули 2024
петок
Денес Недела
12. јули
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „РАДОН СОЛАР“, на Друштво за производство и услуги РАДОН СОЛАР АБ ДОО Скопје 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ДИ-АЛ ИНДУСТРИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-АЛ ИНДУСТРИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОДИСАН-3” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕКОДИСАН – 3 увоз -извоз ДООЕЛ Гостивар 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РЕЗОНАТОР” на Друштвото за производство и трговија увоз – извоз РЕЗОНАТОР ДОО Прилеп 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЉУБАШ 2”, на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И КАВ СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КВАЛИТЕТ – ПРОМ 1” и ФЕЦ „КВАЛИТЕТ – ПРОМ 2” на Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ – ПРОМЕ ДООЕЛ увоз – извоз Куманово 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НТ ЕНЕРГИЈА” на Друштвото за производство, трговија и услуги НТ ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛИД ПЛАСТ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги СОЛИД-ПЛАСТ ДОО експорт – импорт с. Лешок, Теарце 

Предлог-Одлука за одбивање на барањето за продолжување на лиценца за пробна работа од за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрала „ФЕЦ “ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ2”, “ на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола

Предлог-Одлука за одбивање на барањето за продолжување на лиценца за пробна работа од за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрала „ФЕЦ “ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ4”, “ на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола