05. јули 2024
петок
Денес Недела
05. јули
2024
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ОСЛОМЕЈ 3.1 (3-б)”, на Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЕКО ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство електрична енергија, трговија и услуги ЕКО ЕНЕРЏИ 2022 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Предлог - Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште три фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2А“ ФЕЦ „ОКТА 2Б“, и ФЕЦ „ОКТА 2С на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје

05. јули
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една термоелектроцентрала ТЕЦ „НЕГОТИНО“ на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „БОЖЈИ ДАР 2021” на Друштвото за производство трговија и услуги БОЖЈИ ДАР 2021 ДОО увоз – извоз Куманово 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „СОЛАРЕКС”, на Друштвото за производство и трговија со енергија СОЛАРЕКС ДООЕЛ Скопје 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „КОЧКОВ СОЛАР 6”, на Друштвото за производство на електрична енергија OСИРИС СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 26”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „СОЛАРГЕО ОЧИПАЛА”, на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРГЕО ДООЕЛ увоз – извоз Скопје

05. јули
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈKП „ДЕРВЕН“ Велес за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈKП „ДЕРВЕН“ Велес за регулиран период 2024–2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈKП „KОМУНАЛЕЦ“ Гостивар  за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈKП „KОМУНАЛЕЦ“ Гостивар  за регулиран период 2024–2026 година