08. јули 2024
понеделник
Денес Недела
08. јули
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за продолжување на лиценца за вршење енергетска дејност трговија со електрична енергија на  Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ПАНЕЛ 23 ДООЕЛ Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ДХ 1” и ФЕЦ “ДХ 2” на Друштвото за производство на електрична енергија ФЕЦ ДХ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ОСЛОМЕЈ 3.1 (3-б)”, на Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЕКО ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство електрична енергија, трговија и услуги ЕКО ЕНЕРЏИ 2022 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште три фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2А“ ФЕЦ „ОКТА 2Б“, и ФЕЦ „ОКТА 2С на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една термоелектроцентрала ТЕЦ „НЕГОТИНО“ на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „БОЖЈИ ДАР 2021” на Друштвото за производство трговија и услуги БОЖЈИ ДАР 2021 ДОО увоз – извоз Куманово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „СОЛАРЕКС”, на Друштвото за производство и трговија со енергија СОЛАРЕКС ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „КОЧКОВ СОЛАР 6”, на Друштвото за производство на електрична енергија OСИРИС СОЛАР ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 26”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „СОЛАРГЕО ОЧИПАЛА”, на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРГЕО ДООЕЛ увоз – извоз Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈKП „ДЕРВЕН“ Велес за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈKП „ДЕРВЕН“ Велес за регулиран период 2024–2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈKП „KОМУНАЛЕЦ“ Гостивар  за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈKП „KОМУНАЛЕЦ“ Гостивар  за регулиран период 2024–2026 година 

Решение за уважување на приговор - ЕЕ-на Сабедин Емини од Скопје

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Кирчо Шљаков од Ресен 

Решение за уважување на приговор - EE на МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР ДООЕЛ Скопје 

Решение за уважување на приговор -EE на БАМ БИЛД ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ 

Решение за уважување на приговор -EE на Благоја Јовчевски од Аеродром 

Решение за уважување на приговор -EE на ЦЕНТРО БИЗНИС 92 ДООЕЛ Виница

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ 

Решение за уважување на приговор - EE на ЛОЈАЛ-СТИЛ ДООЕЛ Штип

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на МАТРИКС ФАМИЛИ ДОО Куманово 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ѓулсиме Ибраими од Тетово 

Решение за уважување на приговор - EE на Дане Јованов Неготино 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ристовска Невенка Скопје

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Неџадин Алити с. Раковец, Тетово 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Александар Цебов Скопје

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ќире Темелков од с. Марена, Кавадарци 

Решение за уважување на приговор - EE на Џемал Кадрији с. Добри Дол, Гостивар