03. август 2022
среда
Денес Недела
03. август
2022
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 1” и ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги АМОР-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАБОД МАК СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЛАБОД МАК ДОО Штип

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИМ-МТ” на Друштвото за изградба и управување со соларни централи ДИМ-МТ ДОО Скопје

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КИТ-ГО СТРУМИЦА” на Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАНЕ СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ВАНЕ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ с. Градско Балдовци Струмица

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАНИТЕКС” на Друштвото модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБ НОВОСЕЛСКИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б.НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИМФООД СОЛАР” на Друштвото за трговија, услуги, откуп и преработка БИМФООД ДОО експорт-импорт Прилеп

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 1” и ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 2” на Друштвото за производство и трговија ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕСКОП 1” на Друштвото за производство и трговија АСП-ПАК заштитно друштво ДООЕЛ Охрид

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОЛНИ БАЛВАН 444” на Друштвото за трговија и услуги СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КЕР-АЗ” на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи КЕР-АЗ ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1) на Трговското друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с. Возарци, Кавадарци