04. август 2022
четврток
Денес Недела
04. август
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 4 СОЛАР” и ФЕЦ “ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 5 СОЛАР” на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 1” и ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги АМОР-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАБОД МАК СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЛАБОД МАК ДОО Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИМ-МТ” на Друштвото за изградба и управување со соларни централи ДИМ-МТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КИТ-ГО СТРУМИЦА” на Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАНЕ СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ВАНЕ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ с. Градско Балдовци Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАНИТЕКС” на Друштвото модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБ НОВОСЕЛСКИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б.НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИМФООД СОЛАР” на Друштвото за трговија, услуги, откуп и преработка БИМФООД ДОО експорт-импорт Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 1” и ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 2” на Друштвото за производство и трговија ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕСКОП 1” на Друштвото за производство и трговија АСП-ПАК заштитно друштво ДООЕЛ Охрид

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на ЕВРОКОНЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на МБС УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА ДООЕЛ Штип

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на  ВЕСА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје