15. септември 2023
петок
Денес Недела
15. септември
2023
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХАЈ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги со електрична енергија ХАЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АРОНМАХ ПЛУС” на Друштвото за откупно преработувачки центар на големо и мало АРОНМАХ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз с. Лешок, Теарце  

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС 2” на Друштвото за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Бразда Чучер Сандево 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАРЕС” на Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ЛАРЕС увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕЛИСТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ” на Друштвото за транспорт трговија и услуги ПЕЛИСТЕР-ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕСКАРА ВЕЛ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПЕСКАРА-ВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Велес 

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛНИ 3” на Друштвото за производство на електрична енергија СОЛНИ ДООЕЛ Пробиштип 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала  “ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 3”, ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 4” и  ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 5” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЧЕЛСИ СОЛАР ДОО Скопје  

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЗТ ПУМПИ 2” на МЗТ ПУМПИ АД-Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНЕКС 1” и ФЕЦ “АНЕКС 2” на Друштвото за промет и услуги  АНЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје