18. септември 2023
понеделник
Денес Недела
18. септември
2023
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФЕРО ИНВЕСТ МАГАЦИН 1 и 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун ЈОНА’С ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХАЈ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги со електрична енергија ХАЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АРОНМАХ ПЛУС ДООЕЛ” на Друштвото за откупно преработувачки центар на големо и мало АРОНМАХ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз с. Лешок, Теарце

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС 2” на Друштвото за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Бразда Чучер Сандево

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАРЕС” на Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ЛАРЕС увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕСКАРА ВЕЛ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПЕСКАРА-ВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Велес

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛНИ 3” на Друштвото за производство на електрична енергија СОЛНИ ДООЕЛ Пробиштип

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЗТ ПУМПИ 2” на МЗТ ПУМПИ АД-Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНЕКС 1” и ФЕЦ “АНЕКС 2” на Друштвото за промет и услуги  АНЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

Решение за одбивање на приговор на ДППМХГ СИЛПЕН СТ ДООЕЛ Кратово