21. септември 2022
среда
Денес Недела
21. септември
2022
02:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 1" 

Предлог Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 1" 

Предлог Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 2"  

Предлог Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 2" 

Предлог Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 3"  

Предлог Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 3" 

Предлог Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 4" 

Предлог Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ "Лукар 4"