22. септември 2022
четврток
Денес Недела
22. септември
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“ на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“ 

Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“  

Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“ 

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“ 

Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“ 

Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија  на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5” на Јавното претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123

Решение за уважување на приговор на Живко Сенесов од Кочани 

Решение за одбивање на приговор на Гани Реџепи од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Миливоја Нешевски од Скопје

Решение за уважување на приговор на Бобан Герасимовски од Куманово 

Решение за уважување на приговор на Елмази Забит од Гостивар

Решение за одбивање на приговор на Стојановски Борис од Тетово