23. септември 2022
петок
Денес Недела
23. септември
2022
02:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ФУНГИ ФЛОРА 2" на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ФУНГИ ФЛОРА ДООЕЛ Радовиш 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "КИТ-ГО ВЕЛЕС СОЛАР" на Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АГРО ГУМА СОЛАР" на Трговското друштво за производство, промет и услуги АГРО ГУМА ДОО експорт-импорт Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ВАТО СОЛАР" на Друштвото за градежништво, трговија, производство и услуги МИС ВАТО ДООЕЛ Батинци Студеничани

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АНКАС" на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АНКАС КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани 

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СИГУРНОСНО СТАКЛО 2" на СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "КИТ-ГО КУМАНОВО СОЛАР" на Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ДИКОМ 1" и ФЕЦ "ДИКОМ 2" на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДЕБАРЦА" на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СТЕЊЕТЕКС" на Друштвото со ограничена одговорност за производство на текстил и текстилни производи ДООЕЛ СТЕЊЕТЕКС с. Стење – Ресен

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ФАНСИ 1", ФЕЦ "ФАНСИ 2" и ФЕЦ "ФАНСИ 3" на Друштвото за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО с. Раброво, Валандово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АЛФИ БИ КУМАНОВО" на Трговското друштво за вработување на индивидуални лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АЛФИ БИ СКОПЈЕ" на Трговското друштво за вработување на индивидуални лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕЛАН ТРАНС" на Друштвото за транспорт, производство и услуги ЕЛАН ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "НОВА СЛОГА 2007-1" на Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АЛПИН-КОМ ДЕЛЧЕВО" на Трговското друштвото за вработување на инвалидни лица- заштитно друштво за производство,  трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз-увоз Делчево 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СВИССЛИОН СК" на Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БЕТАШПЕД СОЛАР" на Трговското друштво за трговија, производство и услуги БЕТАШПЕД ДОО увоз-извоз Илинден

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ОСПОЛ ЕНЕРГИЈА-СОЛАР" на Друштвото за производство и трговија ОСПОЛ ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАЛЕШ ЕНЕРГИЈА-СОЛАР" на Друштвото за производство и трговија МАЛЕШ ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГЛОБАЛ 1" на Друштвото за транспорт, трговија и услуги СДА-ЈАВОР ДОО Струмица 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГЛОБАЛ 2" на Друштвото за транспорт, трговија и услуги СДА-ЈАВОР ДОО Струмица

Предлог Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија на Друштвото СОЛАР ПАРК увоз – извоз ДОО Битола, за ФЕЦ "СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ"

Предлог Одлука за престанок на важење на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото СОЛАР ПАРК увоз – извоз ДОО Битола, за ФЕЦ "СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ"