2024 Година
Денес Недела
20. јуни
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ШВИЦ КОМЕРЦ“ на Друштвото за меѓународен транспорт шпедиција и трговија ШВИЦ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Трубарево – Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф. бр. 407” на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на корисникот Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на корисникот Друштво за производство и промет ЕНТЕРИЕР ДОО увоз-извоз с.Дабиље Струмица 

17. јуни
2024
11:15
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ „ВАДРА 1”, ФЕЦ „ВАДРА 2” и ФЕЦ „ВАДРА 3” на Друштвото за трговија на големо и мало ВАДРА увоз-извоз ДОО Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Струмица 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “КО ФИКС 1” на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ЕХТРЕМЕ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ЕХТРЕМЕ ЕНЕРЏИ увоз – извоз ДООЕЛ с. Ново Лагово, Прилеп 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 2” на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АУС ТЕРМ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги АУС ТЕРМ ДОО експорт импорт с.Градце, Врапчиште  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АМБАЛАЖНИ СЕРВИС” на Друштвото за застапување, посредување и трговија АМБАЛАЖНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИГМ 5 НОВА” и ФЕЦ “ИГМ 8” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЕМИ СОЛАР 2” на Друштвото за трговија и транспорт МАРЕМИ ТРЕЈД ДОО Куманово  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “ТРУБАРЕВО” на Друштвото за производство, трговија и услуги БК ПОУВЕР ДОО Скопје  
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЕМЕ ПОВЕР 1” и ФЕЦ “ЕМЕ ПОВЕР 2”, на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕМЕ ПОВЕР ДОО увоз-извоз Куманово  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “МИВМ СОЛАР ГРОУП ДООЕЛ” на Друштвото за производство, трговија и услуги МИВМ СОЛАР ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

14. јуни
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “КО ФИКС 1” на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ЕХТРЕМЕ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ЕХТРЕМЕ ЕНЕРЏИ увоз – извоз ДООЕЛ с. Ново Лагово, Прилеп  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 2” на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АУС ТЕРМ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги АУС ТЕРМ ДОО експорт импорт с.Градце, Врапчиште  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АМБАЛАЖНИ СЕРВИС” на Друштвото за застапување, посредување и трговија АМБАЛАЖНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИГМ 5 НОВА” и ФЕЦ “ИГМ 8” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЕМИ СОЛАР 2” на Друштвото за трговија и транспорт МАРЕМИ ТРЕЈД ДОО Куманово 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “ТРУБАРЕВО” на Друштвото за производство, трговија и услуги БК ПОУВЕР ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЕМЕ ПОВЕР 1” и ФЕЦ “ЕМЕ ПОВЕР 2”, на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕМЕ ПОВЕР ДОО увоз-извоз Куманово  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “МИВМ СОЛАР ГРОУП ДООЕЛ” на Друштвото за производство, трговија и услуги МИВМ СОЛАР ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

13. јуни
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИЗЕН 2“ на Друштвото за производство трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз – извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СОЛИС ФУНДУС 7“ на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛИС ФУНДУС ДОО увоз – извоз Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на  КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈПKД „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

10. јуни
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КИТ ГО СОЛАР 2“ на Друштвото за производство, трговија и услуги КИТ-ГО СОЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „К-ПАУЕР 1“ на Друштвото за производство, трговија и услуги К-ПАУЕР ДООЕЛ Струмица  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „К-ПАУЕР 2“ на Друштвото за производство, трговија и услуги К-ПАУЕР ДООЕЛ Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ЖИТО СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЖИТО извоз – увоз ДООЕЛ Велес 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ПС ТРАНСКОП 1” на Патнички сообраќај – Транскоп А.Д. Битола 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 1”, ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 2” и ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 3” на Друштвото за производство трговија и услуги БРОВА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Тетово  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “ДИМ СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија ДИМ СОЛАР увоз – извоз ДОО Битола  

Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СТРАГОВО 1“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СТРАГОВО 2“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГАРНИКОВО“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија  на големо со Екстра лесно-1 (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАЦИФИК ПЕТРОЛЕУМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

07. јуни
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ЖИТО СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЖИТО извоз – увоз ДООЕЛ Велес  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ПС ТРАНСКОП 1” на Патнички сообраќај – Транскоп А.Д. Битола

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 1”, ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 2” и ФЕЦ „БРОВА ЕНЕРЏИ 3” на Друштвото за производство трговија и услуги БРОВА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Тетово

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “ДИМ СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија ДИМ СОЛАР увоз – извоз ДОО Битола 

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СТРАГОВО 1“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје  

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СТРАГОВО 2“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГАРНИКОВО“ од Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на Друштвото за производство и продажба на електрична енергија ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија  на големо со Екстра лесно-1 (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАЦИФИК ПЕТРОЛЕУМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

06. јуни
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз – увоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СУН ЕНЕРГИ“ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги СУН ЕНЕРГИ Чегране Гостивар

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Упатство за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена 

Правилник за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга 

Методологија  за определување на тарифите за водна услуга

Решение за одбивање на приговор на ДПТУ МААХИ ДООЕЛ Струмица 

Решение за уважување на приговор на Манастирски Ванчо од Кавадарци 

Решение за одбивање на приговор на Петруш Харалампов од Радовиш

Решение за уважување на приговор на Крстевски Митко од Битола 

Решение за уважување на приговор на ДПТУ ОКИ-ТРАНС ДООЕЛ Кавадарци 

Решение за одбивање на приговор на Општина Зелениково 

Решение за одбивање на приговор на Весна Сандева

Решение за уважување на приговор на Богоја Ристовски од Скопје  

Решение за одбивање на приговор на Лирим Амити

Решение за одбивање на приговор на Глигорчо Дамчески од Крушево 

Решение за одбивање на приговор на Илчо Смилески од Кичево 

Решение за одбивање на приговор на Луме Адемоглу од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Стефан Петровски од с. Карбинци 

Решение за одбивање на приговор на Асије Рамадани од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Даниела Tрпеска 

Решение за одбивање на приговор на Илија Јовановски од Куманово 

Решение за уважување на приговор на Линдита Абдија - Сулејмани од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Андреј Деспотовски 

Решение за одбивање на приговор на Катерина Георгиева 

Решение за одбивање на приговор на Елена Стаменкова 

Решение за уважување на приговор на Маре Гошева од с. Русјаци, Кичево 

Решение за одбивање на приговор на Падиков Томе 

Решение за уважување на приговор на Сања Димова од Кичево 

Решение за одбивање на приговор на Блерим Ахмети од Чаир 

Решение за уважување на приговор на Ивановски Игор од Куманово 

Решение за одбивање на приговор на Зоран Јосмоски од с. Горно Лакочереј, Охрид 

Решение за одбивање на приговор на Адис Бајрам од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Габриела Бачманова 

Решение за одбивање на приговор на Таир Таировски

Решение за одбивање на приговор на ТД ЗЛАТНА РАКА ДОО Прилеп 

Решение за одбивање на приговор на Хамим Исени 

Решение за уважување на приговор на Џука Долче од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Ристо Дамков 

Решение за отфрлање на приговор на ФОРСА АС ДООЕЛ Скопје 

Решение за отфрлање на приговор на Борче Мартинов од Велес 

Решение за одбивање на приговор на Сашко Јовановски од Аеродром 

Решение за одбивање на приговор на Виктор Мишевски од Куманово

03. јуни
2024
11:45
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЛОБАЛ СОЛАР“ на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ГЛОБАЛ СОЛАР ДООЕЛ Тетово 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОСЛОМЕЈ 3.2” на Друштвото за производство на електрична енергија ОСМ СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САННИ ГАРДЕН 2” на Друштво за производство на електрична енергија ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “БАДО ДООЕЛ БИТОЛА” на Друштвото за трговија БАДО Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “АКТИВА СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАТСТВО КОБАЧКО” на Друштвото Метална индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “СЕРТА” на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ РИСТО ДОО експорт-импорт Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЦРКОВЦИ СОЛАР“ на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИЗЕН 2“ на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 1“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 3“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 4“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 5“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 6“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 7“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 8“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Решение за одобрување на барањето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје, да учествува на тендерите на универзалниот снабдувач без банкарска гаранција и гаранција за квалитетно извршување на работите

31. мај
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “БАДО ДООЕЛ БИТОЛА” на Друштвото за трговија БАДО Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Битола  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “АКТИВА СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАТСТВО КОБАЧКО” на Друштвото Метална индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “СЕРТА” на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ РИСТО ДОО експорт-импорт Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЦРКОВЦИ СОЛАР“ на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИЗЕН 2“ на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 1“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 3“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 4“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 5“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 6“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 7“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕОКАЗИ 8“ на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

31. мај
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈПKД „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП НИСКОГРАДБА Битола со П.О. за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Водовод“ Битола регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 годинa 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш регулиран период 2024-2026 година 

30. мај
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КИТ-ГО СОЛАР 1“  на  Друштвото за производство, трговија и услуги КИТ-ГО СОЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Штип  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИЗЕН 1“ на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “Солис Инвест ГП. 1.1” и ФЕЦ „Солис Инвест ГП. 1.2“ на Друштвото за производство и трговија СОЛИС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје   

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ “КАТ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги KAТ СОЛАР ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на Планот за одржување на електродистрибутивниот систем за 2024 година

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на Џезаир Аслани од с. Шипковица, Тетово 

27. мај
2024
10:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство услуги и трговија на големо и мало ПП ГРЕЕН ЕНЕРГИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп за термоелектроцентралата на биогас ГРЕЕН ЕНЕРГИЈА 1

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство услуги и трговија на големо и мало ПП ГРЕЕН ЕНЕРГИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп за термоелектроцентралата на биогас ГРЕЕН ЕНЕРГИЈА 2 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство услуги и трговија на големо и мало ПП ГРЕЕН ЕНЕРГИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп за термоелектроцентралата на биогас ГРЕЕН ЕНЕРГИЈА 3 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вејачка“ на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike AK HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТАЛ-КГ” на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛ – КГ ДООЕЛ увоз – извоз ДООЕЛ Струмица 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОДЕНА 1” на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АКБЕЈ СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги АКБЕЈ ЕНЕРЖИ ДООЕЛ Гостивар 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АММ ЕНЕРГИЈА” на Друштвото за производство, трговија и услуги АММ ЕНЕРГИЈА ДОО увоз-извоз Скопје 

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО Штип

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО с. Облешево, Чешиново Облешево 

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ВЕРА МОНД ШТИП

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ПРИМА ИНКАСО ДООЕЛ Штип  бр. 10-45

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ПРИМА ИНКАСО ДООЕЛ Штип бр. 10-46 

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПТУ АВТО КЛИНКА ЦИЛО ДООЕЛ Неготино 

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПТУ СОЛАРМАК ДОО Скопје 

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ЕЛА ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на СТЕЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 10-60   

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на СТЕЛАР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 10-61 

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПЕЕ БИГ СОЛАР ДОО Скопје бр. 10-978

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПЕЕ БИГ СОЛАР ДОО Скопје бр. 10-979

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПЕЕ БИГ СОЛАР ДОО Скопје бр. 10-980  

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПЕЕ БИГ СОЛАР ДОО Скопје бр. 10-981 

Решение за уважување на Приговор -ТЕ на Стасе Јанаковски  

Решение за одбивање на Приговор -ТЕ на Извршител Александра Заринска Дуровска 

23. мај
2024
12:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЕНТРА ЕНЕРЖИ ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТАЛ-КГ” на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕТАЛ – КГ ДООЕЛ увоз – извоз ДООЕЛ Струмица 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОДЕНА 1” на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АКБЕЈ СОЛАР” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги АКБЕЈ ЕНЕРЖИ ДООЕЛ Гостивар  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АММ ЕНЕРГИЈА” на Друштвото за производство, трговија и услуги АММ ЕНЕРГИЈА ДОО увоз-извоз Скопје 

23. мај
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РУВЦИ СОЛАР“ на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ – ДОО увоз – извоз Беровци Прилеп 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАРИС ГРУП“ на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРИС ГРУП ДОО Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ГРИН ГРИД ДООЕЛ увоз – извоз Скопје 

Одлука за продолжување на лиценца за вршење  на енергетска дејност трговија со природен гас издадена на Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на корисникот КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје 

20. мај
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ  “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 12“ на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 13“ на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ ХЕЛИОЦЕНТРУМ 16“ на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ДИМАКС“ на Друштвото за производство на електрична енергија ДИМАКС ЕКО ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с. Сопотница Демир Хисар 

Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи КЕР-АЗ ДООЕЛ Скопје

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈПKД „КОМУНАЛЕЦ“ ГОСТИВАР за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за одведување на отпадни води на  ЈПKД „КОМУНАЛЕЦ“ ГОСТИВАР за регулиран период 2024-2026 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈКП Дервен ВЕЛЕС за регулиран период 2024-2026 година

Решение за  започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за одведување  на отпадни води на  ЈКП Дервен ВЕЛЕС за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈКП Водовод и канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на отпадни води на  ЈКП Водовод и канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води ЈКП Водовод и канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГУМНО ПЛАСТ” на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и соoбраќај ГУМНО ПЛАСТ увоз-извоз Љубе Трајчевски Скопје ДООЕЛ

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОДЕНА 2” на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 24” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “УПРАВНА ЗГРАДА 2” на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија, и услуги УНИ АГРО увоз – извоз ДОО Велес

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 5” на Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски централи ФЕЦ “НАБИЗИ 1”, ФЕЦ “НАБИЗИ 2” и ФЕЦ “НАБИЗИ 3”на Производното трговско градежно и услужно друштво НАБИЗИ ДОО Струга 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БЕТАШПЕД СОЛАР 2” на Трговското друштво за трговија, производство и услуги БЕТАШПТЕД ДОО увоз – извоз Илинден 


Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПИКСЕЛ ГРОУП” на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги ПИКСЕЛ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛКУП-ГРУП ДООЕЛ СТРУГА” на Друштвото за производство, преработка и промет АЛКУП-ГРУП ДООЕЛ Струга 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АВ СОЛАР 2021-2“ на Друштвото за производство на електрична енергија АВ СОЛАР 2021 ДОО Берово

17. мај
2024
11:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог  Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГУМНО ПЛАСТ” на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и соoбраќај ГУМНО ПЛАСТ увоз-извоз Љубе Трајчевски Скопје ДООЕЛ 

Предлог  Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОДЕНА 2” на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип 

Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 24” на Друштвото за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “УПРАВНА ЗГРАДА 2” на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија, и услуги УНИ АГРО увоз – извоз ДОО Велес 

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 5” на Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски централи ФЕЦ “НАБИЗИ 1”, ФЕЦ “НАБИЗИ 2” и ФЕЦ “НАБИЗИ 3”на Производното трговско градежно и услужно друштво НАБИЗИ ДОО Струга 

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БЕТАШПЕД СОЛАР 2” на Трговското друштво за трговија, производство и услуги БЕТАШПТЕД ДОО увоз – извоз Илинден 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПИКСЕЛ ГРОУП” на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги ПИКСЕЛ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛКУП-ГРУП ДООЕЛ СТРУГА” на Друштвото за производство, преработка и промет АЛКУП-ГРУП ДООЕЛ Струга 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АВ СОЛАР 2021-2“ на Друштвото за производство на електрична енергија АВ СОЛАР 2021 ДОО Берово

16. мај
2024
10:00