2020 Година
Денес Недела
02. јули
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Кумановско Липковско Поле за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Струмичко Поле за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Охрид за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни вод на ЈП Колекторски Систем - Скопје за регулиран период 2021-2023 година

 

29. јуни
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“ издадена на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19)

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

25. јуни
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
12. јуни
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност  производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИСТИ ЃК”, на Трговското друштво за производство, промет и услуги КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз-извоз-Миравци, Гевгелија, со седиште на ул. Иднина бр. 46, Миравци, Гевгелија, Република Северна Македонија

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност  производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “OKTA 2”, на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје, со седиште на ул. 1, бр.25, Миладиновци, Илинден, Република Северна Македонија

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на OЈП „ВАРДАР“  Брвеница за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на OЈП „ВАРДАР“  Брвеница за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНAЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНAЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година

Правилник за дополнување на Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас и дистрибуција на природен гас

Правилник за дополнување на Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија

Правилник за дополнување на Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги 

Тарифен систем за дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај 

04. јуни
2020
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, на потрошувачот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДООЕЛ Скопје

Решение за одобрување на Барањето на ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОПОР”, на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКО-ЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје,  со седиште на ул.840 бр.16 Скопје-Гази Баба

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС”,  на Друштвото за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,  , со седиште на ул.Влае бр.8 Скопје-Карпош

22. мај
2020
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правилник за изменување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за уважување на жалба од Мирјана Павлова од Скопје поради молчење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Решение за отфрлање на приговор поради ненадлежност по приговор од Светломира Петреска Јовановска

30. март
2020
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Решение  за одобрување на Модел на договор за набавка на електрична енергија на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија 

2. Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

3. Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на АД МЕПСО Скопје

26. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. УП1 бр. 08-22/20  од 26.03.2020- Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45” на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје

2. УП1 бр. 08-23/20  од 26.03.2020- Одлука за користење на повластена тарифа за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45” на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје

3. УП1 бр. 08-28/20 од 26.03.2020- Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316” на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

4. УП1 бр. 08-27/20 од 26.03.2020- Одлука за користење на повластена тарифа за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316” на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

16. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. УП1 Бр. 12-21/20 од 16.03.2020 година - Одлука за продолжување и изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.47-1/2 Скопје-Центар; 

2. УП1 Бр. 12-24/20 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје – Центар; 

3. УП1 Бр. 12-20/20 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ГРАНЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. 50-та Дивизија бр.24а Скопје-Центар; 

4. УП1 Бр. 12-11/19 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИЧИШКИ КОМЕРЦ”,  на Друштвото за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ  Долорес ДООЕЛ Скопје,  со седиште на ул. 24 бр. 37 Илинден. 

5. УП1 Бр. 08-257/12 од 16.03.2020 година - Решението за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани. 

02. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1.Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 184/13 на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје


2.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55  Крупиште, Карбинци


3.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. Скоевска бр. 1 Штип


4.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје-Центар

28. февруари
2020
12:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55  Крупиште, Карбинци;

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. Скоевска бр. 1 Штип;

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје-Центар.

 

21. февруари
2020
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 

Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија промет и услуги ВАНГАРД ДОО Скопје, со седиште на ул. Македонија бр. 53/1 Скопје-Центар.

 

 

06. февруари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1.Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани со седиште на ул.8 бр.42, с. Батинци Студеничани; 
2.Одлука за изменување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, со седиште на ул. 515 бр.8 Скопје-Гази Баба. 
3.Решение за одобрување на мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД „ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“.

03. февруари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“.


2. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје.


3. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје.


4. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје.

29. јануари
2020
10:00
НАСТАНИ
Стопанска комора на С.Македонија

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија (РКЕ), ќе одржи расправа на 29.01.2020 година (среда), со почеток во 10:00 часот, во СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
(сала број 4  на 5-ти  кат), на ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје.  
   Предмет на разгледување на јавната расправа е: 
- ПРЕДЛОГ - МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА  ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО - СКОПЈЕ 
Забелешки, предлози и мислења по Прелог-Правилата може да се доставуваат во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија или електронски на е-меил адресата: erc@erc.org.mk до 29.01.2020 година. 

27. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-88/14 од 9 јули 2014 година и изменета со Одлука УП1 бр.07-88/14 од 17 февруари 2017 година.

2. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ХИЃИЕНА Теарце за регулиран период 2020-2021 година;

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија.

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1) Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“, на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр. 1 Куманово. 

2) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

3) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

4) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

22. јануари
2020
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува: 

-Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија. 

16. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош. 

14. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 

1.Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2.Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3.Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош.

09. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Тополка со реф. бр. 316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар; 

2. Решение за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Климент Охридски, бр. 52/4 – Скопје.

02. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Цветковски Компани”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, со седиште на ул. 101 бр. 1 Сиричино, Јегуновце; 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ”, на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево,  со седиште на со седиште на ул. Вера Јоциќ бр. 8, Делчево; 
3. Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“, од Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ, со седиште на ул. 8 бр. 42 Батинци, Студеничани; 
4. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска трговија со електрична енергија, на Друштвото за градежништво трговија и услуги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove,  со седиште на ул. Беличица бр. 29/А-1 Тетово.