2021 Година
Денес Недела
20. септември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК Комуналец Крива Паланка за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК Комуналец Крива Паланка за регулиран период 2022-2024 година 

Одлука за одбивање на барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ОСТРИЛСКА со реф.бр.253”  на Друштво за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул.2 (Карпош) бр.1 Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ АГРО - силоси”,  на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес, со седиште на ул. Живко Фирфов бр.63 Велес 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ АГРО - управна зграда”, на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес, со седиште на ул. Живко Фирфов бр.63 Велес 

Одлука за запирање на постапка (врска постапката за одземање на лиценца на Друштвото за производство, трговија и  услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово,Виница) 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со еуродизел бс (Д-Е V) и екстра лесно 1 (ЕЛ-1), на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Јакимово, Виница

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, на Друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас, на Друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9 Скопје

Одлука за преземање на мерки за усогласување на работењето на ВАНГАРД ДОО Скопје 

Одлука за преземање на мерки за усогласување на работењето на ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

Одлука за преземање на мерки за усогласување на работењето на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

16. септември
2021
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП “Петровец”, Петровец за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП “Петровец”, Петровец за регулиран период 2022-2024 година

Решение за престанок на важење на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија во Република Македонија, на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, Илинден

Одлука за престанок на важење на Одлуката за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем, на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, Илинден

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КВАЛИТЕТ ПРОМ СОЛАР”, на Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. Никола Тесла бр.160, Куманово

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје

Решение за одбивање на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ОРАНЖЕРИИ-ДОБРА ДОО увоз-извоз Кочани

09. септември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо  со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), во делот за вршење на енергетската дејност трговија со течен нафтен гас (ТНГ), на Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут - М1 (НС) и Еуросупер БС 95, во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со мазут- М1 (НС), на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден

Решение за уважување на приговор на Митко Василев од Битола 

Решение за уважување на приговор на Благоја Ристовски од Скопје

Решение за уважување на приговор на Далибор Симонов од Свети Николе 

Решение за одбивање на приговор на Лазар Јосифов од Кавадарци 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

02. септември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОЛАНИ СОЛАР”’, на Друштво за производство на електрична енергија ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11, Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ПЕЦА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Јавното претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Решение за одбивање на приговор на АМЕРИ ФАРМАСИ ДООЕЛ Струмица

Решение за запирање на приговор на од Силвана Мишева од Скопје

Решение за уважување на приговор на Хасим Рушити од с. Пирок, Боговиње

Решение за уважување на приговор на Дашмир Селмани од с. Речани, Зајас

Решение за уважување на приговор на Салиу Енис од с. Врбјани, Маврово и Ростуше 

Решение за одбивање на приговор на Гроздан Илиевски од Кратово 

Решение за одбивање на приговор на Мурати Изет од Тетово  

Решение за одбивање на приговор на ИНА П КОМПАНИ ДОО Охрид

Решение за уважување на приговор на Емил Наџеновски од Аеродром 

Решение за одбивање на приговор на Владо Младеновски од Крива Паланка 

Решение за уважување на приговор на Радмила Јанковска од Скопје  

30. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЗОКО-ХАРТ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗОКО-ХАРТ увоз - извоз ДООЕЛ Таринци Карбинци, со седиште во населено место без уличен систем Таринци, Карбинци

Одлука за преземање на мерки за усогласување на работењето на У Повер ДОО експорт-импорт Скопје

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на лични податоци 

Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица 

Правилник за превенирање, реакција и санирање на инциденти

Правилник за начинот на чување и уништување на документи и начинот на бришење, чистење и уништување на медиуми кои се користат за обработка на лични податоци 

Правилник за начинот на правење и чување на сигурносна копија и повторно враќање на зачуваните лични податоци 

Правилник за правото на пристап и исправка на личните податоци од страна на субјектот на лични податоци 

Правилник за пристап до сервер салата

Решение за определување на администратори во ИТ системот на РКЕ 

Одлука за определување на офицер за заштита на лични податоци

26. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
23. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА”,  на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike AK HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë, со седиште на ул. Браќа Миладинови бр.402 Тетово

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце за регулиран период 2022-2024 година  

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “КАМЕНА РЕКА” Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП “КАМЕНА РЕКА” Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД МАВРОВО Маврови Анови за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Хиѓена Теарце за регулиран период 2022-2024 година 

19. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на Деловникот за работа на комисијата за утврдување на штети и определување на износот на надоместокот на АД МЕПСО Скопје

Решение за отфрлање на поднесок поради ненадлежност 

Решение за уважување на приговор на Рамадани Аливеби од Тетово

Решение за уважување на приговор на Димитар Пачарзовски од с. Будинарци, Берово

Решение за одбивање на приговор на Горан Илијоски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Петре Кузмановски од Битола

Решение за одбивање на приговор на Стојан Пешков од Аеродром 

Решение за одбивање на приговор на Цековски Добре од Крива Паланка

Решение за одбивање на приговор на Ибраими Мухамет од Тетово

Решение за одбивање на приговор на Василевски Тоде од Битола 

Решение за одбивање на приговор на Славе Јанковски од Крива Паланка 

Решение за уважување на приговор на Билали Ќефаир од с. Боговиње, Боговиње

Решение за одбивање на приговор на Далибор Алексовски од Крива Паланка

Решение за уважување на приговор на Благојче Макалоски од Прилеп 

Решение за уважување на приговор на МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Абедин Вели од с. Никиштани, Ѓорче Петров

16. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 1”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште на ул. 101 бр.1 Теново, Брвеница

Одлука за отпочнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО М”, на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден 

Решение за уважување на приговор на МАК ТЕНДА КОМ ДООЕЛ с. Жилче, Јегуновце

Решение за уважување на приговор на Трајчески Бранко с. Обршани, Кривогаштани

Решение за уважување на приговор на на МАКПЕТРОЛ АД 

Решение за одбивање на приговор на Љупчо Ивановски од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Стојановски Љупчо од Битола 

Решение за одбивање на приговор на Славе Јакимовски од Кратово  

Решение за запирање на приговор на ТОТАЛ Е & Л Кичево

Решение за уважување на приговор на Сазан Хусеини од с. Равен, Гостивар 

Решение за одбивање на приговор на Зефич Џон од Кичево  

Решение за уважување на приговор на Љубо Фиданоски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Миле Гацовски од Битола 

 Решение за одбивање на приговор на Крстески Орце од Кичево

Решение за одбивање на приговор на Елхам Салих од Матка, Сарај

12. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Гази Баба-2007  за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КЛЕПА Градско за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП КЛЕПА Градско за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период на ЈПКД Полин Дојран 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период на ЈПКД Полин Дојран 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период на ЈПКД Полин Дојран 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Комуна Ново Село за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД Комуна Ново Село за регулиран период 2022-2024 година

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ Куманово

09. август
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. јули
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ЕРЕМИЈА Вевчани за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ЕРЕМИЈА Вевчани за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОЗЈАК Старо Нагоричане за регулиран период 2022-2024 година

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје

Одлука за одбивање на барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“, на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје

Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

26. јули
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство трговија и услуги ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп 

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска  дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија  на големо со Еуродизел БС на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување и  дополнување на Одлуката за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска   дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95 на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје  

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска  дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстралесно  (ЕЛ-1) во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес   

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска    дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со Еуродизел БС (Д-E-V), Екстралесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95 на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово

Решение за одбивање на приговор на Илија Дојчиновски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Стојан Орешков од Кавадарци 

Решение за уважување на приговор на Пожаренка ДОО с. Славеј, Кривогаштани

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Комуналец ПО Пехчево за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани води на ЈКП Комуналец ПО Пехчево за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Комуналец Демир Хисар за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за  собирање и одведување на урбани води на ЈКП Комуналец Демир Хисар за регулиран период 2022-2024 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Брегалница Делечево за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за  собирање и одведување на урбани води на ЈПКД Брегалница Делечево за регулиран период 2022-2024 година 
 

19. јули
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука  за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛКАЛОИД”, на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, со седиште на ул. Александар Македонски бр.12 Скопје-Гази Баба

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас, на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје,  со седиште на ул. Македонија бр. 53/1 Скопје

Решение за стекнување на статус на повластен производител за „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254, на Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. 9-ти Мај бр.36/19, Скопје; 

Одлука користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од  „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254, на Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. 9-ти Мај бр.36/19, Скопје;

Одлука за одбивање на барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје Shoqeri aksionare per veprimtari energjetike SISTEME ENERGJETIKE TE QYTETIT - SHKUP SHA Shkup, со седиште на Булевар Илинден бр.82 Скопје-Центар;

Решение за уважување на приговор на Ванчо Марковски 

Решение за одбивање на приговор на Елизабета Радеска

Решение за одбивање на приговор на Ивана Темелкова

Решение за одбивање на приговор на Ленче Темелкова

Решение за одбивање на приговор на Соња Ефремова

Решение за одбивање на приговор на Слободан Трендов

Решение за уважување на приговор на Идриз Ибрахимовиќ

15. јули
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ЕНЕКОД ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 1738 бр. 20-1/15 Скопје;

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ЕНЕКОД ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 1738 бр. 20-1/15 Скопје;

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство и трговија на големо и мало ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје;  

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес.

12. јули
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИО ЕНЕРЏИ СОЛАР”, на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Чешиново, Чешиново-Облешево, со седиште на ул. Браќа Ставреви бр. 10 Чешиново, Чешиново-Облешево

Одлука  за одземање на лиценца за вршење на енергетска     дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со течен нафтен гас (ТНГ), на  Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес

Правилник за изменување на Правилникот  за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги

05. јули
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРАЛЕСНО (ЕЛ-1) и ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги РКМ ДООЕЛ Скопје

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со мазут (М-1) на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИ-ОИЛ ДБ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и мазут (М-1) на Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95 на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на Планот за одржување на електродистрибутивната мрежа за 2021 година на АД Електрани на Северна Македонија-Скопје, Подружница „Енергетика“ – Скопје

Решение за отфрлање на приговор на ГЛОБАЛ БАЛКАН ГРУП Гостивар

Решение за уважување на приговор на Драге Чокузовски од с. Трн, Битола

Решение за уважување на приговор на Наџеновски Емил од Скопје

Решение за уважување на приговор на Игор Станковски од Штип

Решение за одбивање на приговор на Владо Младеновски од Крива Паланка

Решение за одбивање на приговор на Александар Ивановски од с. Мустафино, Свети Николе 

Решение за одбивање на приговор на Илија Дојчиновски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Александра Стрезоска од Битола

Решение за одбивање на приговор на Зуљал Џаншен од Ресен 

Решение за одбивање на приговор на на Зуљал Даљан од Ресен

30. јуни
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука  за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија -МЕМО ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје

24. јуни
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правилник за изменување на Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и   дистрибуција на електрична енергија

Тарифен систем за изменување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај
 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КАРАОРМАН 1”, на Друштвото за производство, трговија и услуги KOЛЕВ СОЛАР ДОО Штип, со седиште на ул. Кочанска бр.30, Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЦЕ”,  на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, со седиште на Булевар Македонија бр. 6 Делчево

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГРАДИШТЕ“,  на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, на Трговското друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с. Возарци, Кавадарци, со седиште во населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци

17. јуни
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „Песочан со реф.бр.393“, на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-иморт Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „Песочан со реф.бр.393“, на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-иморт Скопје, со седиште на ул. 1632 бр. 46 Скопје, Гази Баба“

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот на Друштвото за графички услуги и промет СОФИЈА ДОО увоз-извоз Богданци

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство, трговија и услуги ЗОНЕКС ДОО увоз-извоз Гевгелија

10. јуни
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем на АД МЕПСО -Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЈАБЛАНИЦА”, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КАМЕНА РЕКА 125, на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје-Ѓорче Петров, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КАЛИН КАМЕН 1”, на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, на Друштво за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КАЛИН КАМЕН 2”, на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, на Друштво за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  за хидроелектроцентрала МХЕЦ “СТАНЕЧКА РЕКА 2”, на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “ДУПНИЦА со реф.бр.30”, на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3 Скопје-Карпош  

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРЕГАЛНИЦА со реф.бр.325”, на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3 Скопје-Карпош

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЉУТАЧКА со реф.бр.326”, на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3 Скопје-Карпош

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА РЕКА со реф.бр.93”, на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, AK-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул.101 бр.5 Фалиш, Тетово

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “ШЕМНИЦА со реф.бр.267”, на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. Пелагонка - ламела 2/6 Битола

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “КОЊАРКА со реф.бр.235”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.66-1/6 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “БАЧИШКА РЕКА 1 со реф.бр.27”, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРЕГАЛНИЦА со реф.бр.329”, на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “КЛЕПАЛСКА со реф.бр.321”, на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4 Скопје-Центар 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “КЛЕПАЛСКА со реф.бр.322”, на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БАЊАНИ со реф.бр.116”, на Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. Огњен Прица бр. 41А Скопје-Кисела Вода 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “БЕЛИЧКА со реф.бр.52”, на Друштвото за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул.7ми Ноември бр.187 Охрид 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “СТАНЕЧКА РЕКА 1”, на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје-Центар 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТИКВЕШ 2”, на Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, со седиште на ул. Гемиџиска бр.40 Скопје-Гази Баба

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВРАНОВСКА со реф.бр.312”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БОШАВИЦА”, на Друштвото за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. Цветан Димов бр.1/7 Кавадарци

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “РЕЧИЦА И ГРМЕШНИЦА со реф.бр.378”, на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. Пелагонка - ламела 2/6 Битола

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАВРОВО 1 - БЕЛИЧИЦА”, на Друштвото  за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Венијамин Мачуковски бр.8/4 Скопје-Аеродром

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАВРОВО 2 - КАКАЧ”, на Друштвото  за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Венијамин Мачуковски бр.8/4 Скопје-Аеродром

09. јуни
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
  • Разгледување на Известувања за постоење на причини за отпочнување на постапка за одземање на лиценца  на  друштвата:

·         Друштво за производство, трговија и услуги ЛИ-ОИЛ ДБ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

·         Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје

·         Друштво за производство, трговија  и услуги РКМ ДООЕЛ Скопје

·         Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 

03. јуни
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ГРАДЕЧКА РЕКА со реф.бр.350”, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРАЈЧИНО 2 со реф.бр.376”, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ГАЛИЧКА РЕКА 3 со реф.бр.33”, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПАТИШКА РЕКА со реф.бр.146”, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ДОБРЕНОЕЦ”, на Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево, Ndёrmarrja Publike pёr Furnizim me Ujё Studencica Kёrcove, со седиште на Булевар Ослободување бр.60 А-1/1 Кичево, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БИСТРИЦА 97”, на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје-Ѓорче Петров, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БИСТРИЦА 98”, на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје-Ѓорче Петров, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БАЧИШКА РЕКА 2”, на Трговското друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЕШТЕРЕЦ со реф.бр.372”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр.2-2/10 Скопје-Карпош, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ГОЛЕМО ИЛИНО со реф.бр.257”, на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МХЕЦ “ТОПЛЕЦ”, на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ванчо Прке бр.18 Струмица, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КОЊАРКА со реф.бр.236”, на Друштвото  за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр.2-2/10 Скопје-Карпош, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МИНИМУМ”, на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со седиште на Булевар 1ви Мај бр.77 Битола, Република Северна Македонија 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КАЖАНИ со реф.бр.208, на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРЗА ВОДА 1 со реф.бр.96”, на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРЗА ВОДА 2 со реф.бр.94”, на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРЗА ВОДА 3 со реф.бр.95”,”на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БИСТРИЦА 99”, на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје-Ѓорче Петров, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА 1 со реф.бр.179-1”, на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на ул. Пајак бр.2а Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА со реф.бр.179-2”, на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на ул. Пајак бр.2а Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КУШНИЦА со реф.бр.256”, на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на Булевар Киро Глигоров бр.4-1/приземје Скопје-Гази Баба, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БОШАВА 1”, на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Илчо Димов бр.25 Ваташа, Кавадарци, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БОШАВА 2”, на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Илчо Димов бр.25 Ваташа, Кавадарци, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БОШАВА 3”, на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Илчо Димов бр.25 Ваташа, Кавадарци, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БОШАВА 4”, на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Илчо Димов бр.25 Ваташа, Кавадарци, Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “БОШАВА 5”, на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Илчо Димов бр.25 Ваташа, Кавадарци, Република Северна Македонија

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС“, на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕН-ЏИ увоз-извоз Јовески Митко ДООЕЛ с. Злести-Белчишта, со седиште во с. Злести-Белчишта

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИГМ ТРЕЈД Цинкара”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бр.2 Кавадарци, Република Северна Македонија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКТОИС”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКТОИС ДОО увоз-извоз с. Лешок, Теарце, со седиште на ул. 101 бр. Регионален пат-Лешок/Жилче Лешок, Теарце, Република Северна Македонија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОНД 1 - Штип”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МОНД експорт-импорт ДОО Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.34 Штип, Република Северна Македонија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СА-МО БИОНАТУРА”, на Трговско друштво за производство, трговија и услуги СА-МО БИОНАТУРА ДООЕЛ с. Блатец Виница, со седиште во населено место без уличен систем Блатец, Виница, Република Северна Македонија

Одлука за издавање на лицнца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТАР ПАК - СОЛАР”, Друштво за производство, трговија и услуги СТАР-ПАК-СМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.24-ти Октомври бр. 7/5, Струмица, Република Северна Македонија
 

27. мај
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Друштвото ЕТМТ Енерџи, со седиште на ул. Мирче Ацев бр.2/кат 3 Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЖАБА со реф.бр.254”, на Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 9ти Мај бр.36/19 Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.143”, на Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.144”, на Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје   

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145”, на Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје   

25. мај
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за одобрување на Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на АД Електрани на Северна Македонија Скопје

Одлука за одобрување на План за намалување на загуби на електрична енергија во електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за период 2021-2023 година

Решение за одобрување на Барањето на ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на услугите и без депозит за учество на огласите за набавка на електрична енергија за период јули – декември 2021 година 

Решение за одбивање на приговор на Јовановски Стамен од Злетово

Решение за одбивање на приговор на Сабити Хавзи од с. Ново Село, Боговиње

Решение за уважување на приговор на Гоце Лазаров од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Тони Мишевски од Скопје

12. мај
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје,  за ветерна електроцентрала „Ветерна Електрана ДРЕН 2” 

Решение за менување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ” 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, за  хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Трговското друштво за промет и услуги ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЦВГ ДООЕЛ Гевгелија

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПОРТА ДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица-Гевгелија 

Решение за уважување на приговор на Дарко Јаневски од Свети Николе

Решение за одбивање на приговор на Ахмети Мујдин од с. Боговиње, Боговиње 

Решение за уважување на приговор на Настов Панче од Велес 

Решение за одбивање на приговор на Драшкович Рамадан од Чаир

Решение за одбивање на приговор на Стоименовски Зоран и Тони од Делчево 

Решение за уважување на приговор на Александар Кулески од с. Долно Оризари, Битола

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 
 

10. мај
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
06. мај
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одобрување на Планот за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година, на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (АД МЕПСО)

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот  Друштвото за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз – извоз Битола 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за трговија и производство УНИКОМЕРЦ-ДД ДООЕЛ експорт-импорт Кратово 

29. април
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВИСПАК”, наТрговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, преработка и услуги во прометот ВИСПАК-ПЕЛА ДОО Скопје, со седиште во ул. Атанас Митрев бр.12, Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“,  на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72, Скопје 

Решение за уважување на приговор на  Горан Мицески 

Решение за одбивање на приговор на Анастас Милошевски 

Решение за одбивање на приговор на Једина Чилиманова 

Решение за одбивање на приговор на Славиша Серафимовски 

Решение за одбивање на приговор на Јелица Андоновска

Решение за уважување на приговор на Наумовски Горан

Решение за одбивање на приговор на Илија Јовановски од Прилеп

Решение за одбивање на приговор на Драги Трајковски од Аеродром-Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Александар Ивановски од Кратово

Решение за уважување на приговор на Селими Абдулатиф од с. Дебреше, Гостивар

Решение за одбивање на приговор на Виктор Николовски од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Далибор Стаменковски од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Живоин Кипријановски од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Бојковски Ставре од с. Миладиновци, Скопје

26. април
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и продажба на електрична енергија РЕНСТРОМ ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и продажба на електрична енергија РЕНСТРОМ ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕУРОПЕТРОЛ – МТ ДОО с. Калуѓерица Радовиш,   со седиште во населено место без уличен систем бр.1 с. Калиѓерица Радовиш

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрали МХЕЦ “ОХРИД 2”, МХЕЦ “ОХРИД 3” и МХЕЦ “ОХРИД 1” 

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје-Центар, од хидроелектроцентрали МХЕЦ “БЕЛИЦА 1” и МХЕЦ “БЕЛИЦА 2” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Дабниште, Кавадарци, со седиште во населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци, Република Северна Македонија, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ДАБНИШТЕ”

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија во мала хидроелектрана на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Климент Охридски ББ, Битола, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје-Центар, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ДРУГОВО”

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Велес, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “СЛАТИНО”

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРКЉАНСКА РЕКА” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА 2” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на  Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРБУШНИЦА

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРАНСКА РЕКА” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “СЕЛЕЧКА РЕКА

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “КАМЕНИЧКА РЕКА” 

Одлука за  изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје,  за хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРАЈЧИНО 1” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги MХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска ББ Кавадарци, за хидроелектроцентралите МХЕЦ “ЛУКАР 1”, МХЕЦ “ЛУКАР 2”, МХЕЦ “ЛУКАР 3” и МХЕЦ “ЛУКАР 4” 

Одлука за  изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ванчо Прке бр.18 Струмица,  за хидроелектроцентрала МХЕЦ “МИНИ ТУРИЈА” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје, со седиште на ул.1632 бр.46 Скопје , за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕСОЧАНКА со реф.бр.393” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје, со седиште на ул.1632 бр.46 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕСОЧАНКА со реф.бр.392” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на  Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје со седиште на ул.1632 бр.46 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТРЕСОНЧЕ со реф.бр.11” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на Булевар Дванаесетта Македонска Бригада бр.86 Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “РАТЕВО” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштво за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Роза Луксембург бр.18/2 Скопје,  за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЗЕЛЕН ГРАД со реф.бр.371” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје,  со седиште на ул. Пајак бр.2а Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЉУБАНСКА со реф.бр.75” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на ул. Пајак бр.2а Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “БРЕСТЈАНСКА со реф.бр.138” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје,  со седиште на ул. Пајак бр.2а Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАЛА РЕКА со реф.бр.258”

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на ул. Пајак бр.2а Скопје, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ГОЛЕМАЧА со реф.бр.259“ 

22. април
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за определување на ескалираната густина и деескалираната густина на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот за премија, транспортните трошоци до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕБЕД АС”, на Друштвото за угостителство, трговија и производство ЛЕБЕД-АС ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, со седиште на ул. Маршал Тито бр. 44/А, Ново Село  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛОТЕКС”, на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово, со седиште на ул. Којова Ливада бр. 1-А, Берово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и снабдување со електрична енергија СОЛАРПРО ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр. 52/4 Скопје – Центар 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “КОНСКА со реф.бр.184”, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198А Скопје, Кисела Вода 

Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје  за хидроелектроцентрала МХЕЦ „КОНСКА“ со реф. бр.184, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198А Скопје, Кисела Вода 

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје  за хидроелектроцентрала МХЕЦ „КОНСКА“ со реф. бр.184, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198А Скопје, Кисела Вода 

15. април
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИО ЕНЕРЏИ СОЛАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Чешиново, Чешиново-Облешево, со седиште на ул. Браќа Ставреви бр. 10 Чешиново, Чешиново-Облешево

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 5”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште во ул. 101 бр. 1 Теново, Брвеница 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 6”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште во ул. 101 бр. 1 Теново, Брвеница 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 7”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште во ул. 101 бр. 1 Теново, Брвеница

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 8”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште во ул. 101 бр. 1 Теново, Брвеница

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на “ул. Борис Кидрич бр. 82 локал 3 Тетово”  

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на “ул. Борис Кидрич бр. 82 локал 3 Тетово” 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД ОХРИД за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД за регулиран период 2021-2023 година 

12. април
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот на Градежниот институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за инженеринг, производство и трговија ТЕГА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Решение за одбивање на приговор на на ДЕЛУКС АКВАТИК ДОО Скопје 

Решение за уважување на приговор на Благоја Илиевски од Инџиково, Гази Баба 

Решение за уважување на приговор на Општина Куманово 

Решение за уважување на приговор на Ѓорѓе Кајтазов од Гевгелија 

Решение за одбивање на приговор на Ристов Коста од Валандово 

Решение за уважување на приговор на Сулејмани Фатмир од Ново Село 

Решение за одбивање на приговор на Душан Љадевиќ од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Симе Ѓошевски од Скопје 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје

25. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Екстра лесно (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Голема Речица, Тетово со седиште на ул.101. бр. 1 с. Голема Речица, Тетово 

Решение  за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на АД МЕПСО Скопје за 2020 година  

Решение за уважување на приговор на Милица Трајков и Милан Трајков 

Решение за одбивање на приговор на Јован Илијевски и Благоја Илиевски 

Решение за одбивање на приговор на Ристо Антароров 

Решение за одбивање на приговор на Александра Цавниќ 

Решение за одбивање на приговор Чедомир Петрунов 

Решение за одбивање на приговор Славица Велковска 

Решение за отфрлање на приговор на Добре Младеновски

18. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“ на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove,  со седиште на ул. Илинденска бр.309-кат.6 Тетово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКС ПОГОН” и ФЕЦ “МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА”,  на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Климент Охридски ББ Струмица  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИГ БОКС”,  на Друштвото за трговија и услуги РОЈАЛ ХОУСЕ ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр. 15, Скопје  

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“ на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје,  со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72, Скопје.

Решение за одбивање на приговор на Оливер Перковски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Митревски Злате од с. Сливница, Ресен

Решение за одбивање на приговор на Александар Десподовски од Македонска Каменица 

Решение за одбивање на приговор на Билјана Симоновска од Кратово 

Решение за уважување на приговор Група граѓани од с. Ѕвегор, Делчево 

Решение за уважување на приговор на ИМГ АД Вратница с. Вратница, Јегуновце

15. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за исправка на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ„ Пробиштип

Решение за исправка на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип 

Решение за одбивање на приговор на Томислав Блажевски од Скопје 

Решение за уважување на приговор на Мартин Ѓорѓиевски

Решение за уважување на приговор на Василевски Ванчо од Делчево 

Решение за отфрлање на приговор на Камберовски Ќемал с. Љубош, Студеничани 

Решение за исправка  на Решение по  приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

11. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98 и Еуросупер БС 95, на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница, Пласница, со седиште Населено место без уличен систем бр.1 Пласница

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период  2021-2023 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период  2021-2023 година 

Решение за уважување на приговор на ЕМКА КОМПАНИ ДОО Тетово 

Решение за уважување на приговор на Назим Аљиљи од с. Пршовце, Теарце 

Решение за одбивање на приговор на Методија Стојановски од с. Сливница, Ресен 

Решение за одбивање на приговор на Секуловска Снежана од Охрид

Решение за одбивање на приговор на Хакики Исмаиљ од с. Орашје, Тетово 

Решение за уважување на приговор на Борче Апостолов од с. Град, Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Станковска Деспина од с. Амзабегово, Свети Николе 

Решение за уважување на приговор на Стојче Георгиев од Делчево 

08. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
04. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА“ со реф.бр.104 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.82”

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.84”

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.85”

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ШЕЛИЧЕ со реф.бр.91“ 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ”  Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година 

Одлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопјe 

Одлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштво за производство промет и услуги АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Одлука за одобрување на План за  развој на електродистрибутивниот систем за период 2021 - 2025 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

01. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
22. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕХНОКООП” на Трговското друштво за вработување инвалидни лица производство промет и услуги ТЕХНОКООП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 95/А Скопје-Кисела Вода

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за лиценци 

Решение  за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на ОКТА Рафинеријата на нафта, Акционерско друштво – Скопје,  со седиште на ул.1 бр. 25 Миладиновци 

Решение за одобрување на Барањето за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-243/1   на потрошувачот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Решение за одобрување на Барањето за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот бр.12-244/1 на потрошувачот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје 

Решение за одбивање на Барање за враќање во поранешна состојба на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕУРОПЕТРОЛ - МТ ДОО с. Калуѓерица Радовиш, со седиште во населено место без уличен систем бр.1 с.Калуѓерица Радовиш

Решение за уважување на приговор на Пејовски Николче од Битола 

Решение за уважување на приговор на Гоце Здравковски од с. Слоештица, Демир Хисар

Решение за запирање на приговор на Мирсат Ќазими од с. Јажинце, Јегуновце, Куманово 

Решение за запирање на приговор на Фатмир Ќазими од с. Јажинце, Јегуновце, Куманово

Решение за уважување на приговор на Наталија Иванова 

Решение за уважување на приговор на Милков Трајче од Кавадарци 
 

18. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИКО-ПЛАСТ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица, со седиште на ул. Кирил Тренчев бр. 3 Струмица

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123 на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со седиште на ул . Коста Шахов бр.12/2, Скопје

Решение за одбивање на приговор на Дејан Митев од Виница 

Решение за одбивање на приговор на Ќазим Амети од Теарце 

Решение за одбивање на приговор на Кочев Лазо од Гевгелија 

Решение за уважување на приговор на Ники Танатарец од Радовиш 

Решение за уважување на приговор на САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово 

11. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за усвојување на приговор на Катерина Дејкоска од Охрид 

Решение за усвојување на приговор на Младен Паунов од Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Илија Трајкоски од Прилеп

Решение за усвојување на приговор на Богески Зоранчо од Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Фикрет Мехмед од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Емини Лиман од с. Копаница, Сарај 

Решение за усвојување на приговор на Ариф Илјази од Тетово

Решение за одбивање на приговор на Мелиса Богоева од Гевгелија 

Решение за  усвојување на приговор на Бојан Танески од Охрид

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за усвојување на приговор на Андон Петровски од Скопје

Решение за исправка на Решение по приговор на Ибраими Мухамет од Тетово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и снабдување со природен гас АРКТЕК - ГАС ДООЕЛ Скопје

Правила за дополнување на Правилата за  определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија