2024 Година
Денес Недела
23. февруари
2024
02:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИЛА ГРУПА 2” на Друштвото за производство трговија и услуги ФИЛА ГРУПА ДОО Скопје   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈАНЕВ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ КОНСАЛТИНГ ЈАНЕВ ДООЕЛ с.Тркање, Кочани   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРАДБА ПРОМЕТ” на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РАДЕ КОНЧАР СОЛАР 1” на Друштвото за производство и трговија РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР ПАРК 2” на Друштвото за производство, услуги и трговија СОЛАР ПАРК ГРОУП ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БЛ САН ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги БЛ САН ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДОО Кичево 

19. февруари
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 1” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДОО” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Боговиње – Боговиње   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕКТРУМ СЕРВИС” на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СПЕКТРУМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз – извоз Тетово   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали  ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 1” и ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 2” на  Друштвото за производство и трговија ДОНИА заштитно друштво ДООЕЛ Прилеп  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АД РУДНИЦИ БАЊАНИ” на Рудници БАЊАНИ Акционерско друштво с. Кучевиште Скопје   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛКО СОЛАР БИМ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛКО СОЛАР БИМ Струмица   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈОМА СОЛАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОМА 95 ДООЕЛ Куманово   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИЛЕМИК 2” на Друштвото за производство, промет  и услуги ИЛЕМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОМИЛ” на Друштвото производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентралa ФЕЦ „СВИССЛИОН – АГРОПЛОД 2” на  Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АДОРА 1”на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

16. февруари
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 1” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДОО” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА-БЕИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Боговиње – Боговиње  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕКТРУМ СЕРВИС” на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СПЕКТРУМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз – извоз Тетово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 1” и ФЕЦ „ДОНИА ЗАШТИТНО ДРУШТВО 2” на Друштвото за производство и трговија ДОНИА заштитно друштво ДООЕЛ Прилеп  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АД РУДНИЦИ БАЊАНИ” на Рудници БАЊАНИ Акционерско друштво с. Кучевиште Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛКО СОЛАР БИМ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛКО СОЛАР БИМ Струмица  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈОМА СОЛАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОМА 95 ДООЕЛ Куманово  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИЛЕМИК 2” на Друштвото за производство, промет и услуги ИЛЕМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОМИЛ” на Друштвото производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АДОРА 1” на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СВИССЛИОН – АГРОПЛОД 2” на Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен

15. февруари
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕНЕРГО СОЛАР“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР ПАНЕЛ ДООЕЛ Крива Паланка

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “РЕСЕН 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУМОС ГРУП увоз-извоз ДОО Ресен

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “РЕСЕН 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУМОС ГРУП увоз-извоз ДОО Ресен

12. февруари
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ГЕН-И КАВ СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИТ ЕВА И ЈАНА ЕЛЕКТРИК“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИТ ЕВА И ЈАНА ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Штип  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од ветерна електроцентрала ВЕЦ “БОГОСЛОВЕЦ” на Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт – импорт ДОО Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕЛАН СОЛАР КАРАОРМАН” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛАН СОЛАР ДООЕЛ  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕЛАН СОЛАР АМЗАБЕГОВО” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛАН СОЛАР ДООЕЛ  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИРА СОЛАР” на Друштвото за производство трговија и услуги ИРА СОЛАР ДООЕЛ Гостивар  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 3”, ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 4” и ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 5” на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 2” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАУТИ КОМЕРЦ АД Сарај” на ДАУТИ КОМЕРЦ Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, Општина Сарај  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВИТТОРИА ГРАПС” на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИТТОРИА ГРАПС ДООЕЛ Гевгелија  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “3Д СОЛАР СИСТЕМ-1” на Друштвото за производство, трговија и услуги 3Д СОЛАР СИСТЕМ ДОО увоз-извоз Велес 

Одлука издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБС ЕНЕРЏИ” на Друштво за трговија и услуги АБС ЕНЕРЏИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТИНЕКС ЗЕБРА” на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАМИЛТОН” на Друштвото за производство промет услуги и транспорт ДАМИЛТОН МЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КРИСТИНА ДАМИЛ 1” и ФЕЦ “КРИСТИНА ДАМИЛ 2” на Друштвото за трговија и производство КРИСТИНА-ДАМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЧЕЛОПЕК 1” на Друштвото за трговија и услуги АЕ СОЛАР ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово  

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ГЕН-И КАВ СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје 

08. февруари
2024
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 3”, ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 4” и  ФЕЦ “ЧЕЛСИ СОЛАР 5” на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИКОМ 2” на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз – извоз с. Дабниште, Кавадарци   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАУТИ КОМЕРЦ АД Сарај” на ДАУТИ КОМЕРЦ Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, Општина Сарај   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВИТТОРИА ГРАПС” на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИТТОРИА ГРАПС ДООЕЛ Гевгелија  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “3Д СОЛАР СИСТЕМ-1” на Друштвото за производство, трговија и услуги 3Д СОЛАР СИСТЕМ ДОО увоз-извоз Велес   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБС ЕНЕРЏИ” на Друштво за трговија и услуги АБС ЕНЕРЏИ ДОО Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТИНЕКС ЗЕБРА” на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАМИЛТОН” на Друштвото за производство промет услуги и транспорт ДАМИЛТОН МЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КРИСТИНА ДАМИЛ 1” и ФЕЦ “КРИСТИНА ДАМИЛ 2” на Друштвото за трговија и производство КРИСТИНА-ДАМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЧЕЛОПЕК 1” на Друштвото за трговија и услуги АЕ СОЛАР ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

08. февруари
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правила за изменување на Правила за снабдување со природен гас  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 2” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија  

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за преработка на тутун трговија угостителство и услуги ИМПЕРИЈАЛ ДВА ДООЕЛ експорт-импорт с. Здуње, Гостивар 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Кољо Бонев од Штип  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ивица Миленковски од Скопје  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје 

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Раман Рамани од Тетово  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на ТРИТЕКС ТРЕЈД ДОО Прилеп  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Албан Идризи с. Шипковица, Тетово 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ерѓил Таири од Гостивар 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Љубе Спасовски од с.Вратница, Јегуновце  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Косовка Барлеска од Прилеп  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Општина Радовиш 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ѓорѓи Тодоровски од Скопје 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Хасан Рушити од Тетово 

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Бранко Ѓорески од Охрид 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на ДПГТУТ ЛИКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ с. Липково, Липково  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на ТДВИЛ АЛФА ТЕКС КО ДООЕЛ Кочани 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Мартин Петровски од Куманово  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Стефан Ангеловски од Охрид  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Адеми Имер од с. Селце Тетово  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Марјан Димовски од Прилеп 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Јосиф Тодевски од Скопје  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Игор Томовски од Куманово  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Пецо Трајчевски од Ресен  

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Благица Камчева од Скопје 

Решение за одбивање на приговор - ЕЕ на Ласто Ѓорѓиески од Кисела Вода, Скопје  

Решение за уважување на приговор - ЕЕ на Љатиф Шабани од Тетово  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ФОТОНАПОН 1“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОНАПОН ДОО Куманово  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ФОТОНАПОН 2“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОНАПОН ДОО Куманово  

Одлука за одобрување на Планот за одржување на внатрешни далекуводи од електропреносната мрежа во сопственост на АД МЕПСО за 2024 година

05. февруари
2024
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 1” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 3” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ШТИП СОЛАР” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од  фотонапонските електроцентрали ФЕЦ “ТАБ МАК“ и ФЕЦ “СОНЕЛ“ на Друштвото за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР” на Друштвото за производство трговија и услуги ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НУТРИВЕТ” на Заштитно друштво за производство, трговија и услуги НУТРИВЕТ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕРА СОЛАР 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги ТЕРА СОЛАР ДОО увоз-извоз Скопје  

Решение за стекнување на статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „БИОГАС САРАМЗАЛИНО” на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид

Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија  за термоелектроцентралата на биогас „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид 

Решение за уважување на приговор -ТЕ на  Митко Томески 

Решение за одбивање на приговор - ТЕ на Таип Јусуфи 

Решение за уважување на приговор - EE на Рефија Бачевац од с. Батинци, Студеничани  

Решение за уважување на приговор - EE на Стојановска Деспина од Скопје  

Решение за исправка на Решение - ЕЕ на Приговор од Месур Бериша, Синан Беќири, Исмаил Беќири и Меваим Амети од Тетово

01. февруари
2024
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР” на Друштвото за производство трговија и услуги ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НУТРИВЕТ” на Заштитно друштво за производство, трговија и услуги НУТРИВЕТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕРА СОЛАР 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги ТЕРА СОЛАР ДОО увоз-извоз Скопје

01. февруари
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ХЕЛИОНЦЕНТРУМ 3“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РФ.2“ на Друштвото за производство, градежништво, инженеринг, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од термоелектроцентрала на биогас TЕЦ „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО Охрид  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ТАРИНЦИ СОЛАР“ на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт – импорт ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “КОЈНАРЕ” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ КОМПАНИ ДОО Куманово  

Одлука за продолжување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ИСАP ШТИП за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ЈКП ИСАP ШТИП за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ОЈП БРВЕНИЦА за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ОЈП БРВЕНИЦА за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за одобрување на назначување на службеник за усогласеност на  Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје - Мартин Јосифов

29. јануари
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје  

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 407“ со реф. бр. 407 на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Мољика СОЛАР” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги МОЉИКА Виѓиленд и др. експорт – импорт Тетово   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 4” на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ БИТОЛА 1 и 3”, ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ БИТОЛА 4, 5, 10, 24, 32 и 33”, ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ БИТОЛА 14”, ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ 7, 23 и 29” и ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ 13” на Друштвото за градежништво, инженеринг, трговија и услуги НАСТЕЛ ДОО Скопје   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОВОЈВОДИНА СОЛАР” на Друштвото за инженеринг, консалтинг, проектирање и трговија на големо и мало АЛПЕЗ ДОО увоз-извоз Скопје   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Сијатрон СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги СИЈАТРОН ДОО увоз-извоз Гевгелија   

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала МХЕЦ „Мраморечка со реф. бр. 394“ на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово   

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со дополнителни панели и инвертори за ФЕЦ “ИНЕКС ДРИМ” на Угостителство и туризам ИНЕКС ДРИМ АД Струга  

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ЈКП ВРАПЧИШТЕ за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на  ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА за регулиран период 2024-2026 година

26. јануари
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за утврдување на тарифа за водоснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на тарифа за водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ – Врапчиште за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ВРАПЧИШТЕ – Врапчиште за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ОЈП БРВЕНИЦА за регулиран период 2024-2026 година 

Предлог Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ОЈП БРВЕНИЦА за регулиран период 2024-2026 година 

25. јануари
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Мољика СОЛАР” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги МОЉИКА Виѓиленд и др. експорт – импорт Тетово   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 4” на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ БИТОЛА 1 и 3”, ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ БИТОЛА 4, 5, 10, 24, 32 и 33”, ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ БИТОЛА 14”, ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ 7, 23 и 29” и ФЕЦ “НАСТЕЛ МЕТАЛЕЦ 13” на Друштвото за градежништво, инженеринг, трговија и услуги НАСТЕЛ ДОО Скопје   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОВОЈВОДИНА СОЛАР” на Друштвото за инженеринг, консалтинг, проектирање и трговија на големо и мало АЛПЕЗ ДОО увоз-извоз Скопје   

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Сијатрон СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги СИЈАТРОН ДОО увоз-извоз Гевгелија   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала МХЕЦ „Мраморечка со реф. бр. 394“ на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово   

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со дополнителни панели и инвертори за ФЕЦ “ИНЕКС ДРИМ” на Угостителство и туризам ИНЕКС ДРИМ АД Струга

25. јануари
2024
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ДИА-2 Етерно“ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги увоз – извоз ДИА-2 ДООЕЛ Струмица  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ТАЛАШМАНЦЕ“ на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги ЛУКСАР увоз – извоз Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ШКОРПИОН – СОЛАР 1“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ШКОРПИОН ЕНЕРЏИ ГРУП увоз-извоз ДОО с.Новаци-Новаци 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИЦС ЕНЕРЏИ 1” на Друштвото за производство на електрична енергија ИЦС ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДОО Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИЦС ЕНЕРЏИ 2” на Друштвото за производство на електрична енергија ИЦС ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДОО Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИЦС ЕНЕРЏИ 3” на Друштвото за производство на електрична енергија ИЦС ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДОО Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “САНФИЛД” на Друштвото за производство и трговија и услуги САНФИЛД ГРУП ДОО увоз – извоз Штип  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “НОРДИК ПАУЕР” на Друштвото за производство, трговија и услуги НОРДИК ПАУЕР ДОО Илинден 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ШТАЛКОВСКА со реф. бр. 364” на Друштвото за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје  

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “Караниколос со реф. бр. 80” на Друштвото за производство на електрична енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “МИЗЕН 1” на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип  

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Караниколос“ со реф.бр.80 на Друштвото за производство на електрична енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид  

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ “Шталковска” со реф.бр. 364 на Друштвото за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ РИБНИЧКА со реф.бр.7“ на Друштвото за производство на електрична енергија ГЛОБАЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје  

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „СТАНДАРД“ Дебар за регулиран период 2024 - 2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „СТАНДАРД“ Дебар за регулиран период 2024 - 2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Мирмбајтја” Желино за регулиран период 2024 - 2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД “Мирмбајтја” Желино за регулиран период 2024 - 2026 година  

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО за 2024 година од регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ЈКП БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО за 2024 година од регулиран период 2022-2024 година  

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на  ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на  КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за за прочистување на отпадни води на  КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на СОЛЕ 24 ДООЕЛ Скопје  

Решение за одбивање на приговор - TE на Росина Трајковска  

Решение за уважување на приговор - EE на СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје  

Решение за уважување на приговор - EE на Сарваноски Стојан од Скопје  

Решение за одбивање на приговор - EE на Влада на РСМ - Генерален Секретаријат  

Решение за одбивање на приговор - EE на Адил Биранедин од Скопје  

Решение за уважување на приговор - EE на Ружа Стојанова од Скопје  

Решение за уважување на приговор - EE на ФИ СОНИК СОЛАР ДОО Штип  

Решение за одбивање на приговор - EE на Јоноски Звонко од Прилеп  

Решение за одбивање на приговор - EE на Славко Лазовски од Скопје  

22. јануари
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БМФ ЗРНОВЦИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги БМФ ДОО Зрновци  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОТОКВАНТУМ-КОЧАНИ” на Друштво за производство, трговија и услуги ФОТОКВАНТУМ ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Г.С. СОЛАР СТАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги Г.С.СОЛАР СТАР ДОО с. Василево, Василево  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛИД СТРУМИЦА” на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Колешино Ново Село  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛАН СОЛАР АМЗАБЕГОВО” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛАН СОЛАР ДООЕЛ 

18. јануари
2024
01:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕСКА ИНВЕСТ на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги НЕСКА ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово  

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија на големо со Мазут М-1 и Еуросупер БС 95 на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје 

Решение за запирање на постапка за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО Чешиново 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“ на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево  

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје  

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево за 2024 година од регулиран период 2022-2024 година  

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево за 2024 година од регулиран период 2022-2024 година  

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП “Водовод” Куманово за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП “Водовод” Куманово за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Куманово  за регулиран период 2024-2026 година 

18. јануари
2024
11:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОТОКВАНТУМ-КОЧАНИ” на Друштво за производство, трговија и услуги ФОТОКВАНТУМ ДООЕЛ Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛИД СТРУМИЦА” на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Колешино Ново Село 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БМФ ЗРНОВЦИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги БМФ ДОО Зрновци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Г.С. СОЛАР СТАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги Г.С.СОЛАР СТАР ДОО с. Василево, Василево 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛАН СОЛАР АМЗАБЕГОВО” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛАН СОЛАР ДООЕЛ 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСТИЛНА КОРПОРАЦИЈА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија

18. јануари
2024
11:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
15. јануари
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт  

Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САРЧИЕВО” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАГ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНЕСА ЕНЕРЈИ 3” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги УНЕСА ЕНЕРЈИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНЕСА ЕНЕРЈИ 2” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги УНЕСА ЕНЕРЈИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНЕСА ЕНЕРЈИ 1” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги УНЕСА ЕНЕРЈИ ДОО Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ТАРИНЦИ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт – импорт ДООЕЛ Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕОСОНДА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕОСОНДА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје  

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПK „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПK „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2024-2026 година  

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПK „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ТЕТОВО“ Тетово за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ТЕТОВО“ Тетово за регулиран период 2024-2026 година

12. јануари
2024
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПK „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за одведување на урбани отпадни води на ЈПK „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПK „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод Куманово за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод Куманово за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод Куманово за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ТЕТОВО“ Тетово за регулиран период 2024-2026 година

Предлог Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ТЕТОВО“ Тетово за регулиран период 2024-2026 година

11. јануари
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

 Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги УНЕСА ЕНЕРЈИ ДОО Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНЕСА ЕНЕРЈИ 1”  

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги УНЕСА ЕНЕРЈИ ДОО Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНЕСА ЕНЕРЈИ 2”  

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги УНЕСА ЕНЕРЈИ ДОО Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНЕСА ЕНЕРЈИ 3”  

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕОСОНДА 1”  

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕОСОНДА 2”  

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт – импорт ДООЕЛ Штип од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ТАРИНЦИ СОЛАР”  

11. јануари
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 

Решение за одобрување на Потсетник за потрошувачи на снабдувач со природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони - Скопје  

Одлука за одобрување на План за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од следните пет години на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 

Решение за одобрување на Правилник за утврдување на квалитет на испорачана топлинска енергија на „ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје“   

Решение за одбивање на Приговор -TE на Горан Ѓурчиновски  

Решение за одбивање на Приговор -TE на Трајанка Трајковска 

Решение за одбивање на Приговор -TE на Голупка Мирчевска  

Решение за уважување на Приговор- ТЕ на Александра Петковска Славевска  

Решение за уважување на Приговор - ЕЕ на ДПЕЕ ЕНЕРГИ СОЛАР ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Скопје  

Решение за одбивање на Приговор - ЕЕ на ТЕЛ АВИВ СОЛАР ДОО Виница УП2 09-206/23  

Решение за одбивање на Приговор - ЕЕ на ТЕЛ АВИВ СОЛАР ДОО Виница УП2 09-205/23  

Упатство за определување на референтен модел со Методологија за оценување на сајбер отпорноста на системите и сајбер-безбедноста подготвеност и насоки за воспоставување и премина на моделот 

09. јануари
2024
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала МХЕЦ “408” на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “САНФИЛД” на  Друштвото за производство и трговија и услуги САНФИЛД ГРУП ДОО увоз – извоз Штип  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛАН СОЛАР КАРАОРМАН” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛАН СОЛАР ДООЕЛ  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР ШТИП” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 1” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 2” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 3” на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИЗЕН 1” на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип  

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НОРДИК ПАУЕР” на Друштвото за производство, трговија и услуги НОРДИК ПАУЕР ДОО Илинден   

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Лачка Визбегово 1” на Производното трговско и услужно друштво Хаџи Лачка ЛМ увоз – извоз с. Мороишта Струга ДООЕЛ  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РЕСАВА” на Друштвото за производство на електрична енергија СОЛАР ИНВЕСТ ПРО ДОО увоз – извоз Кавадарци 

04. јануари
2024
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија Друштвото за производство на електрична енергија СОЛАР ИНВЕСТ ПРО ДОО увоз – извоз Кавадарци 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Производното трговско и услужно друштво Хаџи Лачка ЛМ увоз – извоз с. Мороишта Струга ДООЕЛ 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија и услуги САНФИЛД ГРУП ДОО увоз – извоз Штип   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство трговија и услуги ЕЛАН СОЛАР ДООЕЛ   

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија за ФЕЦ „ШТИП СОЛАР“ 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија за ФЕЦ „ЕВН СОЛАР 1” 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија за ФЕЦ  „ЕВН СОЛАР 2“

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија за ФЕЦ “ЕВН СОЛАР 3” 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и дистрибуција МИЗЕН СОЛАР ПРО ДОО увоз-извоз Штип 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги НОРДИК ПАУЕР ДОО Илинден 

04. јануари
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 1” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 2” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 3” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ИНВЕСТРА 4” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз – извоз Штип  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЛСН” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ЛСН КОМПАНИ ДООЕЛ увоз – извоз Штип  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “СОЛАРИС ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАРИС ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз – извоз с. Рогачево, Јегуновце  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 4” на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица  

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “АЛФИ БИ СОЛАР” на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово