2022 Година
Денес Недела
05. јули
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на АКТИВА ДОО Штип

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ХЕМИПРОМ увоз-извоз ДОО Свети Николе

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО Охрид 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ТЕРА СОЛАР ДОО увоз-извоз Скопје

29. јуни
2022
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ВО ТЕК

 

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје

Предлог - Одлука за изменување на Oдлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

27. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за престанок на важење на одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија за БЕ Дистрибуција

Одлука за престанок на важење на одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност снабдување на топлинска енергија за БЕ Снабдување

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕН-И СОНЦЕ 1” на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕН-И СОНЦЕ 2” на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕН-И СОНЦЕ 3” на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СИГУРНОСНО СТАКЛО 1” на СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛОТЕКС 2” на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОЛИМПИА ЕНЕРЏИ” и ФЕЦ “СТАРТ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕДРА АГРО” на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија

Одлука за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГАРНИКОВО” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци

23. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕТПРОМ СОЛАР” на Друштвото ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ Скопје

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1’’ од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2" од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3’’ од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „КУШНИЦА“ со реф. бр. 256  на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „КУШНИЦА“ со реф. бр. 256 на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт-импорт Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија за термоелектроцентрала на биомаса „БИНЕРГИЈА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентрала на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“ на Друштво за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје 

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентрала на биомаса „М33 БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“ на Друштво за производство, трговија и услуги М33 БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје

Решение за одбивање на приговор на ДРУТЕК ДООЕЛ с. Глоѓи, Теарце

Решение за одбивање на приговор на Фатмир Рустеми од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Небојша Митовски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Драган Ангеловски од Крива Паланка

Решение за уважување на приговор на Владо Димков од с. Возарци, Кавадарци

Решение за уважување на приговор на Митко Василев од Битола

Решение за уважување на приговор Драган Спасиќ од с. Умин Дол, Куманово

23. јуни
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 1”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 2”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 3”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ СИГУРНОСНО СТАКЛО 1”, на СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп, со седиште на ул. “Александар Македонски”, бр.1 Г/1 Прилеп

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија со фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛОТЕКС 2”, на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово, со седиште на ул. “Којова Ливада” бр.1- А, Берово

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЛЕДРА АГРО”, на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија, со седиште на ул. “Борис Кидрич” ББ Гевгелија

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОЛИМПИА ЕНЕРЏИ” и ФЕЦ “СТАРТ ЕНЕРЏИ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Јадранска Магистрала” бр.125 Скопје

20. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
13. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РкЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

08. јуни
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

06. јуни
2022
09:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на ЛАРС ДООЕЛ – Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СТОБИ на Модната конфекција СТОБИ акционерско друштво Велес, со седиште на ул. “АСНОМ” бр.31, Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ САНОТЕЛ на Друштвото за угостителство и туризам САНОТЕЛ ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. “Академик Пенчо Давчев” бр. 75 Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ АСМ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АСМ ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. “15-ти Корпус” бр.3-Погон АСМ/Охрид, Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ БАЏО-СОЛАР на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БАЏО ДООЕЛ извоз увоз Богданци, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. 2/5 Богданци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СУН ЕНЕРЃИ на Друштвото за производство, трговија и услуги СУН ЕНЕРЃИ ДОО увоз-извоз с. Слатино, Теарце, со седиште на ул. “101” бр.1 Слатино, Теарце

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ДОМОТЕКС СОЛАРПАРК 1 на Друштвото за надворешна и внатрешна трговија ДОМОТЕКС ДОО Скопје, со седиште на ул. “Коста Новаковиќ” бр.14/1 Скопје-Аеродром

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 4 СОЛАР и ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 5 СОЛАР на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. “1552” бр.10 Визбегово, Бутел

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “БРАТСТВО“ на Металната индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид, со седиште на ул. “7-ми Ноември” ББ Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “АКТИВА СОЛАР” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 50 Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЕЛИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛИНА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Пиринска” бр.63/6 Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ГСА ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул. “Шидска” бр. 26-7/8 Скопје

02. јуни
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СТОБИ на Модната конфекција СТОБИ акционерско друштво Велес, со седиште на ул. “АСНОМ” бр.31, Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ САНОТЕЛ на Друштвото за угостителство и туризам САНОТЕЛ ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. “Академик Пенчо Давчев” бр. 75 Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ АСМ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АСМ ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. “15-ти Корпус” бр.3-Погон АСМ/Охрид, Охрид

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ БАЏО-СОЛАР на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БАЏО ДООЕЛ извоз увоз Богданци, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. 2/5 Богданци

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СУН ЕНЕРЃИ на Друштвото за производство, трговија и услуги СУН ЕНЕРЃИ ДОО увоз-извоз с. Слатино, Теарце, со седиште на ул. “101” бр.1 Слатино, Теарце

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала поради зголемување на моќноста на ФЕЦ ЈУГОКОКТА на Друштвото за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.167 А, Штип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ДОМОТЕКС СОЛАРПАРК 1 на Друштвото за надворешна и внатрешна трговија ДОМОТЕКС ДОО Скопје, со седиште на ул. “Коста Новаковиќ” бр.14/1 Скопје-Аеродром

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 4 СОЛАР и ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 5 СОЛАР на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. “1552” бр.10 Визбегово, Бутел

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од термоелектроцентрала на биогас ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1 на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. “Автопат” бр.4 Градско

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од термоелектроцентрала на биогас ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2 на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. “Автопат” бр.4 Градско

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од термоелектроцентрала на биогас ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3 на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. “Автопат” бр.4 Градско

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “БРАТСТВО“ на Металната индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид, со седиште на ул. “7-ми Ноември” ББ Охрид

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “АКТИВА СОЛАР” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 50 Штип

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЕЛИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛИНА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Пиринска” бр.63/6 Штип

30. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
26. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГОРСКА” на Друштвото за производство, промет и услуги ГОРСКА ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 1” На Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОЛ-Б” на Друштвото за производство, трговија и услуги НИКОЛ-Б ДООЕЛ увоз-извоз Василево, со седиште во населено место без уличен систем бр. 354 Василево

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕРКУР СОЛАР” на Друштвото за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. “808” бр. 3 Скопје-Гази Баба

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОКООП ЕНЕРЏИ” на Друштвото за внатрешен и надворешен промет преработки и производство ПРОКООП Љубица Иваноска ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. “Даме Груев” бр.7 Кичево

25. мај
2022
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГОРСКА” на Друштвото за производство, промет и услуги ГОРСКА ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 1” На Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОЛ-Б” на Друштвото за производство, трговија и услуги НИКОЛ-Б ДООЕЛ увоз-извоз Василево, со седиште во населено место без уличен систем бр. 354 Василево

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕРКУР СОЛАР” на Друштвото за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. “808” бр. 3 Скопје-Гази Баба

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОКООП ЕНЕРЏИ” на Друштвото за внатрешен и надворешен промет преработки и производство ПРОКООП Љубица Иваноска ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. “Даме Груев” бр.7 Кичево

20. мај
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог - одлука за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

19. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одбивање на барање за зголемување на регулираниот приход и тарифи на АД ГА-МА Скопје

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани

Решение за одбивање на приговор на Бекири Муфлис од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Чавлески Златко од Прилеп 

Решение за одбивање на приговор на Катерина Борозан од Кичево 

Решение за уважување на приговор на Ратко Китаноски од Крива Паланка 

Решение за одбивање на приговор на Утковски Живко од Бутел 

Решение за уважување на приговор на Група граѓани од м.в. Рамниште, с. Брушани, Кавадарци

Решение за уважување на приговор на Новковска Ј. Бранка од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Зоран Стојчевски од Куманово 

Решение за уважување на приговор на Мазлам Алими од Кичево 

Решение за одбивање на приговор на Драгослав Крстовски од Крива Паланка

Решение за одбивање на приговор на Гафури Зулкани од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Агим Абдији од с. Џепчиште, Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Исмаили Зија од с. Горно Седларце, Тетово 

16. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЈУС МБ ДООЕЛ с. Сарај Скопје, со седиште на ул. “1723” бр.24 Скопје-Сарај од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈУС МБ”

Одлука за менување на лиценца за снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Илинден” бр.100 А Скопје-Карпош

Одлука за менување на лиценца за трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Илинден” бр.100 А Скопје-Карпош

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Јавната општинска установа за деца-детска градинка АНГЕЛ Шајче Куманово

Решение за одобрување на дополнување на Ценовник на услуги на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

12. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ БОШАВИЦА, на Друштвото Н ЕНЕРЏИ СОЛАР со седиште на ул. “Индустриска” бр.46 Кавадарци

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “РЕКА ЛИСЕЧКА - РЕЧИЦА 2” на Друштвото за производство на електрична енергија БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт Тетово со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. локал 12 Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ КИСИ ЛОГИСТИК СОЛАР на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт КИСИ-ЛОГИСТИК-КС со седиште на ул. “Агроберза” бр. 11 Струмица

Одлука за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија на Друштвото ХЕК СОЛАР МК со седиште во населено место без уличен систем бр.1 Негрево, Пехчево

10. мај
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
03. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИРАНА” на Друштвото за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРО СЛОГА” на Друштвото за трговија и услуги АГРО СЛОГА Миле ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, Брвеница

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “РЕКА ЛИСЕЧКА - РЕЧИЦА 1” на Друштвото за производство на електрична енергија БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт Тетово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИА-2” на Друштвото за угостителство, трговија и услуги увоз-извоз ДИА-2 ДООЕЛ Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИА-2 Етерно” на Друштвото за угостителство, трговија и услуги увоз-извоз ДИА-2 ДООЕЛ Струмица

29. април
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за изменување на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ‘’Облешево’’ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Никола Карев” Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

29. април
2022
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИРАНА” на Друштвото за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРО СЛОГА” на Друштвото за трговија и услуги АГРО СЛОГА Миле ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, Брвеница

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “РЕКА ЛИСЕЧКА - РЕЧИЦА 1” на Друштвото за производство на електрична енергија БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт Тетово

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИА-2” на Друштвото за угостителство, трговија и услуги увоз-извоз ДИА-2 ДООЕЛ Струмица

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИА-2 Етерно” на Друштвото за угостителство, трговија и услуги увоз-извоз ДИА-2 ДООЕЛ Струмица

28. април
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за донесување на Годишен извештај за работата  на Регулаторната комисија за eнергетика и водни услуги на Република Северна  Македонија во 2021 година

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕЦ „Вејачка река“ со реф. бр. 93 на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕЦ „Вејачка река“со реф. бр. 93 на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово

21. април
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за определување на ескалираната густина и деескалираната густина на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот за премија, транспортните трошоци до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт 

Одлука за одобрување на планот за развој на АД МЕПСО Скопје за период 2022-2031 година 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Никола Парапунов” бр.41 Скопје-Карпош

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги ДАМЈАНОВ А.Д ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, со седиште на Булевар “Македонија” бр.6 Делчево

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт, Скопје, со седиште на Булевар “8-ми Септември” бр.13 локал 5 Скопје-Карпош

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт, Скопје, со седиште на Булевар “8-ми Септември” бр.13 локал 5 Скопје-Карпош 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ СТРАГОВО 1 на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци, со седиште на ул. “Ило Костов” бр.31 Кавадарци 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ СТРАГОВО 2 на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци, со седиште на ул. “Ило Костов” бр.31 Кавадарци

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ ГАРНИКОВО на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци, со седиште на ул. “Ило Костов” бр.31 Кавадарци  

Oдлука за издавање на лиценца за производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од ФЕЦ СТЕНЧЕ 1  на Друштвото за меѓународен транспорт на патници, трговија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште во Теново, Брвеница 

Решение за престанок за важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија за “МХЕ Белица 1” на Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30 Скопје 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана за мала хидроелектрана „МХЕ Белица 1“ на Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје 

Решение за престанок за важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија за “МХЕ Белица 2”, на Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје  со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30 Скопје

Одлука за престанок на важење на Одлуката за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана за мала хидроелектрана „МХЕ Белица 2“ на Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30 Скопје 

Решение за престанок за важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија за за мала хидроелектрана „МХЕ Другово“, на Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30 Скопје 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана „МХЕ Другово“ на Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30 Скопје 

Решение за уважување на приговор на Спасе Пашоски од Прилеп

Решение за одбивање на приговор на Рилинд Селмани од с. Џепчиште, Тетово

Решение за одбивање на приговор на Исмаил Јусуфи од Желино

Решение за одбивање на приговор на Димоски Младен од Кичево 

Решение за уважување на приговор на Мухамед Јашари од с. Групчин, Желино 

Решение за одбивање на приговор на Ферати Бајрам од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Васил Пендаровски од Скопје

Решение за уважување на приговор на Савески Наумче од Охрид

Решение за уважување на приговор на Шабаноски Алмедин од с. Пласница 

Решение за одбивање на приговор на Ѓорѓи Најдовски од Прилеп 

Решение за одбивање на приговор на Мартин Ѓорѓиевски од Скопје

Решение за запирање на постапка на ЕУРОБИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ Охрид 

Решение за уважување на приговор на Бојана Димовска од Охрид

07. април
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ФЕЦ “КОЖУВЧАНКА МРЕЖИЧКО” на друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. “Шишка” бр.37 Кавадарци 

Одлука за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ФЕЦ “БИГМАК” на Друштвото за производство, услуги и трговија БИГМАК ДОО Скопје, со седиште на ул. “1632” бр.53 Скопје-Гази Баба

Одлука за издавање на привремена лиценца за производство на електрична енергија од ФЕЦ “ХИТ73” на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз с. Камењане, Боговиње, со седиште на ул. “101” бр.3 Камењане, Боговиње

Одлука за менување на лиценца за производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со ФЕЦ “ИГМ 5” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци, со седиште на ул. “Индустриска” бр.2 Кавадарци

Одлука за менување на лиценца за производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со ФЕЦ “ИГМ 2 и ИГМ 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци, со седиште на ул. “Индустриска” бр.2 Кавадарци 

Одлука за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ГО СТРАТ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.42 Штип

Одлука за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ГО СТРАТ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.42 Штип

31. март
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГОИВА СОЛАР” на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОИВА ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 143 Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ за Општина Кочани

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ за Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО 9-ТИ КИЛОМЕТАР ДООЕЛ Штип 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ за Трговското друштво за внатрешна и надворешна трговија АС СПЕЦИЈАЛ Горге ДООЕЛ Гевгелија

Решение за одбивање на приговор на Стојанка Китановска

Решение за одбивање на приговор на Мирослав Костовски

Решение за одбивање на приговор на Ивана Симоска

Решение за одбивање на приговор на Љупчо Костовски  

Решение за уважување на приговор на Слободан Муцунски 

Решение за уважување на приговор на Слободан Трендов  

Одлука за продолжување на Oдлуката за времено финансирање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

24. март
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198 Скопје - Кисела Вода, за хидроелектрoцентралата МХЕ “Шталковска” со реф.бр. 364 

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска ББ Кавадарци, за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5” 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство на електрични апарати, опрема и уреди ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ бр 563 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство на електрични апарати, опрема и уреди ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ бр 564 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на Јавна здравствена установа Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Скопје, Република Северна Македонија 

Решение за уважување на приговор на ФРУКТАНА ДОО с. Аргулица, Карбинци 

Правилник за изменување на Правилникот за користење на службени и сопствени возила за службени потреби на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
 

21. март
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт 

Одлука издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за графичко издавачка дејност ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАТАПОНС СОЛАР”

Одлука издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ФУНГИ ФЛОРА ДООЕЛ Радовиш, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФУНГИ ФЛОРА” 

Одлука издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство СИМИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Велес, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СИМИТ ПЕТРОЛ” 

Одлука издавање за продолжување на лиценца за трговија со електрична енергија издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово, за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ 

Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово, за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ 

Решение за отфрлање на приговор на Божиновски Божо од Скопје

Решение за уважување на приговор на Марјан Јанчески од од с. Беровци, Прилеп

Решение за уважување на приговор на Рушити Сабидин од с. Стримница, Тетово

Решение за отфрлање на приговор на Лимани Фахрије од Куманово 

Решение за отфрлање на приговор на Васев Игорчо од Делчево 

Решение за отфрлање на приговор на Блашка Стоева од Виница

Решение за уважување на приговор на Благојче Ставрески од Охрид 

Решение за отфрлање на приговор на Каној Шабан од Тетово 

Решение за уважување на приговор на Драган Аврамоски од Охрид 

Решение за отфрлање на приговор на Младеновски Среќко од Куманово 
 

17. март
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ШТАЛКОВСКА со реф.бр.364”

Одлука издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИДО ГРОУП ДООЕЛ Гевгелија, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИДО ГРОУП 1” 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје-Центар

Правилник за изменување на правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

14. март
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Заштитното трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Горан Цуцулески и др. КРИВОГАШТАНИ-ПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Прилеп, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИВОГАШТАНИ СОЛАР”, со седиште на ул. “Борис Кидрич” бр. 1-1/3 Прилеп

Правила за изменување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија Друштвото за трговија и снабдување на електрична енергија РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Првомајска бр.ББ, Скопје

03. март
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на АД МЕПСО Скопје за 2021 година 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА експорт импорт ДООЕЛ Демир Капија, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕКА 23”, со седиште ул. “Партизанска” бр. 9, Демир Капија 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА експорт импорт ДООЕЛ Демир Капија, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕКА 24”, со седиште ул. “Партизанска” бр. 9, Демир Капија 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА експорт импорт ДООЕЛ Демир Капија, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕКА 25”, со седиште ул. “Партизанска” бр. 9, Демир Капија 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕЛПЕДИСОН ПАУЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. “Св. Кирил и Методиј” бр. 48 Скопје-Центар 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАКС ПОГОН”, ФЕЦ “МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА” и ФЕЦ “МАКС СТРУМИЧАНКА, со седиште на ул. “Климент Охридски” бр.51Б, Струмица 

Решение за одбивање на приговор на ЕУРОБИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ Охрид 

Решение за одбивање на приговор на Борис Трајков од Гевгелија 

Решение за одбивање на приговор на Владимир Петличковски од Битола 

Решение за одбивање на приговор на Љупчо Талевски од Битола 

28. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОКТА 4”, со седиште на ул. “1” бр. 25 Миладиновци, Илинден

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за меѓународен транспорт на патници, трговија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт с.Теново-Брвеница, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕНЧЕ 1” со седиште во Теново, Брвеница 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145”, со седиште на ул. “Методија Шаторов-Шарло” бр. 11-1/1 Скопје – Аеродром

24. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5” на Јавното претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци, со седиште на ул. “Индустриска” ББ Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АПИН КОМ 2” на Трговското друштвото за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз-увоз Делчево, со седиште на ул. “Вера Јоциќ” бр.8 Делчево

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНФОМЕДИЈА СИСТЕМИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ Филип ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Васко Карангелески” бр.27/10 Скопје-Аеродром

Правила за изменување на правилата за снабдување со топлинска енергија

17. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ГРАДИШТЕ” на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со седиште на ул. “Благоја Тоска” бр. 2 Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 5” на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница

Решение за исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

Решение за уважување на приговор на Лена Атанасовска од Битола 

Решение за уважување на приговор на Иван Дојчиновски од Скопје

10. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје – Аеродром 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 144 Маркова река на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје – Аеродром 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје – Аеродром 

Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. “Михаил Апостолски - Дончо” бр.10 Битола од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВИРОВО” 

Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЈУ-СМ ДООЕЛ експорт импорт с.Гургуница-Брвеница, со седиште во Гургурница, Брвеница 

07. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за трговија со електрична енергија АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Орце Николов бр.98, Скопје - Центар

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија со електрична енергија АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Орце Николов бр.98, Скопје - Центар 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија, производство и услуги ЃЕРМАН-ИГРИ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр.3 Македонски Брод 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија ХОЛМА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр.109 Струмица 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за енергетски решенија ИЕ-ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Перо Наков” бр.116, Скопје-Гази Баба 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. “Шишка” бр.37 Кавадарци 

Решение за одбивање на приговор на Горанчо Георгиевски од Крива Паланка  

Решение за одбивање на приговор на Александра Кончар од Битола  

Решение за уважување на приговор на Реџеп Азизи од с. Церово, Желино  

Решение за одбивање на приговор на Мирко Дукоски од Кичево  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТРАГОВО 1” 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТРАГОВО 2” 

03. февруари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Угостителство и туризам ИНЕКС ДРИМ АД Струга, со седиште на Кеј “Борис Кидрич” бр.51 Струга

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНИ КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Струмица, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 119 Струмица

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот општина Кисела Вода

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот општина Гази Баба 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Агенција за Вработување на Република Северна Македонија 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот општина Центар, адреса на мерно место ул. Орце Николов бр.123, Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот општина Центар, адреса на мерно место ул. Орце Николов бр.2, Скопје 

Решение за уважување на приговор на Даниел Велкоски

Решение за одбивање на приговор на Мирослав Радуновиќ

31. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје”

Одлука за изменување на Одлуката за  определување на регулиран максимален приход вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на  Друштвото за производство на топлинска енергија Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија На Друштвото за производство, трговија и услуги AКВА ЛЕНД експорт-импорт ДОО с.Чифлик Демир Капија со седиште во населено место без уличен систем бр.1 Чифлик, Демир Капија 

Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА” со реф.бр.253 на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово 

Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОСТРИЛСКА” со реф.бр.253 на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово

27. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Производство на електрична енергија на Трговското друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Качанички Пат” бр.140-инд.зона/Визбегово Скопје-Бутел од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СУНИЛЕНС” 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на МФТ Енерџи А/С Подружница Еден Скопје, со седиште на ул. “Никола Тримпаре” бр. 13 Скопје-Центар

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“ издадена на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со седиште на ул. “Наум Наумовски - Борче” бр. 40/КАТ 5-лок.13 Скопје-Центар

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на eнергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со еуродизел бс (д-е v) , екстра лесно 1 (ел-1) и еуросупер бс 95 на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица со седиште на ул.Ленинова бр.44-ГТЦ Глобал/кат 2, Струмица 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Општина Делчево  

Одлука за донесување на Годишен план за јавни набавки за 2022 година на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија


Тарифен систем за изменување на Тарифен систем за продажба на топлинска енергија 

13. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТРАГОВО 1” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТРАГОВО 2” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГАРНИКОВО” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци

Одлука за изменување на одлуката за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена, за хидроелектроцентралата Мини хидроцентрала на рибникот за пастрмка „ДИКОМ“ издадена на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци

05. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
03. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЈУСМ МБ ДООЕЛ с. Сарај Скопје, со седиште на ул. “1723” бр.24 Скопје – Сарај 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 34, Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОД”, на Друштвото за производство, услуги и трговија КОД ИНЖЕНЕРИНГ Стојко Стамболиски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Призренска 22” бр. 50, Кучевиште, Чучер – Сандево 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за  хидроелектроцентралата „МХЕЦ Караниколос“ на Друштвото за производство на електрична енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид со седиште на Ул. 7-ми Ноември бр.187 Охрид 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово 

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на хидроелектрoцентралата МХЕЦ „ОСТРИЛСКА со реф.бр.253” на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово 

Решение за уважување на приговор од Димитар Ѓорѓиевски од Битола

Решение за одбивање на приговор од Мемиш Идавер од Штип