2021 Година
Денес Недела
29. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука а издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас на Друштвото за производство на електрична енергија СИМАО – БЖ СОЛАР ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198 А, Скопје 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово“, на Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола, со седиште на ул. Михаил Апостолски-Дочно бр.10, Битола

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот АРТ СПЕЈС - ДООЕЛ Охрид 

Решение за одбивање на приговор на Рамадани Аливеби од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Група Граѓани од с. Звегор, Делчево 

Решение за уважување на приговор од Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД с. Сопотница, Демир Хисар 

25. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одобрување на Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загуби во електропреносниот систем на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија - Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост

Решение за одбивање на приговор на Георги Пожаренков 

Решение за одбивање на приговор на Елица Костова

Решение за одбивање на приговор на Садин Авзиу

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 2”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште на ул. “101” бр.1 Теново, Брвеница  

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 3”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште на ул. “101” бр.1 Теново, Брвеница  

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ТЕНОВО 4”, на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште на ул. “101” бр.1 Теново, Брвеница 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ТАН СОЛАР”, на Друштвоти за производство на електрична енергија, трговија и услуги ТАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Визбегово Скопје, со седиште на ул. “Качанички пат” бр.190 Визбегово, Бутел 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРО ГАМА”, на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО ГАМА ДОО увоз-извоз Василево, со седиште во населено место без уличен систем ББ, индустриска зона Василево 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАНОВ СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново-Облешево, со седиште на ул. “Скопска” бр.19 Чешиново, Чешиново-Облешево 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “РОЗА КАНИНА СОЛАР”, на Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “ЗЕН СОЛАР”, на Модната конфекција ЗЕН ДОО Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” ББ Штип 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонскта електроцентрала ФЕЦ “ЈУГОКОКТА”, на Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.167 А Штип 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за  фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “САЈА 21”, на  Друштвото  за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште на ул. “Академик Пенчо Давчев” бр.182, Велес 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “БИС ОИЛ”, на Друштвото за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје со седиште на ул. “1721” бр.31 Глумово, Сарај 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛУНИКО СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Железничка” ББ Штип 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “ГРИНСОЛАР ЈУГ”, на Друштво за изградба и управување со енергетски централи ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Димитрие Чуповски” бр.22А Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “МАХАГОНИ СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово, со седиште во Индустриска зона ББ Доброшане, Куманово 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “ЕЛИТА ТОДОРОВ”, на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЕЛИТА-ТОДОРОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци, со седиште на ул. “Првомајска” бр.13 Богданци

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “ФАМ МОДЕ”, на Друштвото за производство и трговија ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.34 Штип 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “МК ТИ-СТАЈЛ”, на  Модната конфекција ТИ СТАЈЛ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.147- локал 1 Штип

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОКТА”, на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје, со седиште на ул. “1”, бр.25, Миладиновци, Илинден 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОДЕНА”, на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “АСНОМ” бр.58 Штип

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за  фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “В и Е”, на Друштвото за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.34 Штип 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОДГОРКА СОЛАР”, на  Друштвото со ограничена одговорност за градежништво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ, со седиште во населено место без уличен систем Подгорци, Струга

22. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БУЧЕН КОЗЈАК”, на Друштвото за производство, услуги и трговија БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово, со седиште на ул. “Козјачка” бр.11 Доброшане, Куманово

Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за  фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“, на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Цанкар бр. 2-А Скопје - Карпош 

Одлука за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“, на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Цанкар бр. 2-А Скопје - Карпош 

Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за  фотонапонската  електроцентрала „СВЕМЕК“, на Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков, бр.134, Гази Баба, Скопје 

Одлука за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СВЕМЕК“,  на Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков, бр.134, Гази Баба, Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за трговија и производство ДЕЛФО СТОНЕ ДООЕЛ експорт-импорт с. Желино, Желино  

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштво за угостителство и туризам РЕСТОРАНТ ОЛИМПИЈА ДОО с. Желино 
 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕНЧЕВ”, на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. “Леринска” бр. 48/А Скопје-Карпош 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КИРА” и ФЕЦ “КИРА 2”, на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1 - ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево, со седиште на ул. “4” бр.24 Кучевиште, Чучер-Сандево 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ДА-МА”, ФЕЦ “ДА-МА 2” и ФЕЦ “ДА-МА 3”,  на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2-ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево, со седиште на ул. “4” бр.24 Кучевиште, Чучер-Сандево

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “АРЕСЕ 1”, на Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ Солушнс ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Неврокопска” бр.2А/10 Скопје-Кисела Вода 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ДН СОЛАР”, на Друштво за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Маркс и Енгелс” бр.1-6/14 Скопје-Центар 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ”, на Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. “Питу Гули” бр.9 Демир Капија 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ФИЛТЕКО СОЛАР”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.70 Б-Лок.24/Сутерен Скопје-Карпош 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “РАЛЕВ СОЛАР”, на Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Иван Цанкар” бр. 2-А Скопје-Карпош, Карпош 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за  фотонапонската  електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРОВ СОЛАР”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. “Шишка” бр. 53 Кавадарци 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за  фотонапонската  ектроцентрала ФЕЦ “ПРЕМИУМ СОЛАР”, на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Железничка” бр.40/6 Скопје-Центар 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за  фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕНЕРГО СДЛ”, ФЕЦ “ЕНЕРГО СДЛ - ех1” и ФЕЦ “ЕНЕРГО СДЛ - ех2”, на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО-СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. “Слободан Митров-Данко” бр.57 Гевгелија

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕНЕРГОПОВЕР-Н”, ФЕЦ “ЕНЕРГОПОВЕР-Н-Е1” и ФЕЦ “ЕНЕРГОПОВЕР-Н-Е2”, на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. “Слободан Митров-Данко” бр.57 Гевгелија

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТЕ”, на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ Охрид ДООЕЛ, со седиште на ул. “15ти Корпус” бр.23 Охрид 

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ОТКУПЕН ПУНКТ ЗА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК СО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА”, на Друштвото за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Конче, со седиште во населено место без уличен систем ББ Конче, Конче

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАЗАРО”, на  Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр.109 Скопје-Кисела Вода 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЈАКО СОЛАР”,  на  Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул. “Добривое Радосављевиќ” бр.22 Битола 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за  фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ”, на Друштвото за производствотрговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. “Индустриска” бр. 11 Раброво, Валандово 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС”, на Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. “Индустриска” бр. 27 Раброво, Валандово 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ДИНО ДИНАМИКС”, на Друштвото за дистрибуција на електрична енергија ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Крсте Асенов” бр.2А-23 Скопје-Чаир 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “МЕТАЛОСОЛАР”, на Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште Сопиште, со седиште на ул. “23” бр.10 Сопиште 

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ФОЦКО”, на Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино Ново Село, со седиште во населено место без уличен систем бр.130 Колешино, Ново Село

Одлука за изменување на одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “СКУРА”, на Друштвото за производство на електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Џепчиште, Тетово, со седиште на ул. “101” бр.85 Џепчиште, Тетово

18. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“, на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДОО Кавадарци, со седиште на ул. Шишка бр. 53 Кавадарци 

Одлука за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“, на Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДОО Кавадарци, со седиште на ул. Шишка бр. 53 Кавадарци 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 104, на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1-17, Тетово

Решение за одобрување на Договор за снабдување со топлинска енергија на  Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на Барањето на ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција за периодот јануари – декември 2022 година


Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Авто мото здружение ГОСТИВАР Гостивар 

Решение за  уважување на приговор на Злате Ѓорѓиевски од Крива Паланка 

Решение за уважување на приговор на Драган Стевановски од с. Долно Српци, Битола 

Решение за запирање на приговор од Стојанче Вучков од Радовиш 

15. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), на Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово, со седиште на ул. Никола Тесла бр.160 Куманово

Oдлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), на Друштво за трговија и услуги ЕКОНИК МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со  седиште на ул. Костурски Херои бр.33/9 Скопје

Oдлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ (ЈЕТ А-1), на Друштво за трговија и услуги ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец, со седиште на ул. Босфор бр.1 Меѓународен аеродром Скопје, Мралино Илинден

Oдлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Мазут (М-1), на Друштво за производство, промет и услуги ЕВРОТИМ ГДС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. Питу Гули бр.63 Кичево 

Oдлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС - 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), на Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Брвеница  Брвеница, со седиште на ул. Маршал Тито бр.44 Брвеница

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство, трговија и услуги БИТ-ТЕХНА ДООЕЛ Штип

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство и трговија ПЕКОМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип 

11. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на Булевар 8ми Септември бр.20/И-ДП 1 Скопје-Карпош, Република Северна Македонија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со тeчен нафтен гас (ТНГ) на Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Јосиф Даскалов бр.6 Скопје, Република Северна Македонија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ”, на Акционерското  друштво за производство на амбалажа од хартија и картон ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ Заштитно друштво Битола, со седиште на ул. “Бурса” бр.65, Битола, Република Северна Македонија

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ Силком ДООЕЛ експорт - импорт Кратово за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ДКУ Силком ДООЕЛ експорт - импорт Кратово за регулиран период 2022-2024 година

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел на на Друштвото за производство и продажба на гориво БИОДИ-КОМ ДОО Василево 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВОДНА КУЛА Зрновци за регулиран период 2022 – 2024 година

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ВОДНА КУЛА Зрновци за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ПЕЛА ХИГИЕНА Могила за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ПЕЛА ХИГИЕНА Могила за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ТОПОЛКА Чашка за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ТОПОЛКА Чашка за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ЛАКАВИЦА Конче за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ЛАКАВИЦА Конче за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ЛОЗОВО Лозово за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ЛОЗОВО Лозово за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА Чучер Сандево за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА Чучер Сандево за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за започнување на постапка за  регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА Чучер Сандево за регулиран период 2022 – 2024 година 

Решение за  уважување на приговор на Предраг Мадиќ од Битола

Решение за уважување на приговор на Даниела Трајковска од Битола 

Решение за одбивање на приговор на Елизабета Џабирска од Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Вејсели Ејуп од с. Нераште, Теарце  

Решение за одбивање на приговор на Мирослава Милошевска од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Татијана Ѓорѓиеска од Прилеп 

Решение за одбивање на приговор на на Младен Мартиноски од с. Мислешево, Струга 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за уважување на приговор на Рамис Бафтироски од с. Саждево, Крушево 

08. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за одобрување на Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија - Република Бугарија  за 2022 година, на АД МЕПСО Скопје 

Решение за одобрување на Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија - Република Косово  за 2022 година, на АД МЕПСО Скопје

Решение за одобрување на Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија - Република Србија  за 2022 година, на АД МЕПСО Скопје

Решение за уважување на приговор на Кирчо Монев од Штип 

Решение за одбивање на приговор на Заштитно трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 

04. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година  

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД “Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година 

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД “Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “EКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.“34” бр.6 Скопје-Центар    

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр.123” на  Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Коста Шахов” бр.12/2 Скопје-Центар 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф.бр.51“ на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје-Карпош 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51, на  Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје-Карпош

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и  горива за транспорт – Трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ) на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт и услуги АВТО - СЕЛ ДООЕЛ Кочани, со   седиште на ул.Унгарска  бр.5 Скопје

Oдлука за изменување на одлуката за  издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и  горива за транспорт – Трговија на големо  со Еуродизел БС (Д-Е V) на Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, со седиште на 4 бр.100 Ржаничино, Република Северна Македонија 

Решение за изменување  на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за ветерна електроцентрала „Ветро Парк Богословец“ на Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт - импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.ЗA, Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници-Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за приредување на игри на среќа ГЛОБАЛ ГАМИНГ ДОО Скопје

01. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВИТАМИНКА 1” и ФЕЦ “ВИТАМИНКА 2”, на Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп, со седиште на ул. “Леце Котески” бр.23 Прилеп              

Одлука за престанок на важење на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИТ ГРУП СОЛАР”,  на Друштвото за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. “Железничка” бр. 50 Куманово      

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ) на Друштво за производство промет и услуги ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска бригада бр.18 Скопје, Република Северна Македонија 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со  сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со  еуродизел БС (Д-Е V), еуросупер  БС 95, еуросупер БС 98, екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и течен нафтен гас (ТНГ), на Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на Бул. Партизански одреди бр.18, 1000 Скопје 

Одлука за изменување на Одлуката за  издавање на лиценца    за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и  горива за транспорт – трговија на големо  со еуродизел БС (Д-Е V), биодизел, еуросупер бс 95, екстра лесно 1 (ел-1) и течен нафтен гас (ТНГ), на Друштво за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, со   седиште на ул. Мајка Тереза бр.2/15 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со  сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија  на  големо со течен нафтен гас (ТНГ), на  Друштвото за трговија и услуги УНИОНГАС ИВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. Крива Феја бр.11 Скопје

Решение за уважување на приговор на Драгица Георгиевска од Аеродром

Решение за одбивање на приговор на Гоце Тасевски од Виница

Решение за одбивање на приговор на Аница Наумовска од Битола

Решение за уважување на приговор на Костоски Даме од с. Враништа, Струга

Решение за одбивање на приговор на Муса Мусаи од Струга  

Решение за одбивање на приговор на Соња Бубрегоска од Прилеп

Решение за одбивање на приговор на Горан Чилески од с. Раброво, Валандово

Решение за одбивање на приговор на Пројка Тошева од Гевгелија 

Решение за одбивање на приговор на Дејан Раневски од с. Марино, Илинден

28. октомври
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одобрување на Мрежни правила за дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство, трговија и услуги БИАНА ШУС ДОО увоз-извоз Куманово 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за производство, трговија и услуги БИАНА-ТРАДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Никола Парапунов” бр. 3-2/1 Скопје-Карпош, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХРИСТ СОЛАР” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на  Друштвото за трговија на големо и мало, услуги, производство и промет со електична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз с.Суводол Демир Хисар, со седиште во населено место без уличен систем бр.1 Суводол, Демир Хисар,  за фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АБ СОЛАР 1” и ФЕЦ “АБ СОЛАР 2” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Јоаким Крчовски” бр.1/2 Облешево, Чешиново-Облешево, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОКОЛАРЦИ - ХЕИ” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Рилски Конгрес” бр. 99 Скопје-Кисела Вода,   за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МОРАНЕ”

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани,  со седиште на ул. Бел Камен бр.49 Кочани, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СКОЛАРЦИ ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Мраморец” бр.14А Скопје-Карпош, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СВЕТИ НИКОЛЕ 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Перо Наков” бр.134 Скопје-Гази Баба, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СВЕМЕК” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Иван Козаров” бр.59/20 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТОП СОЛАР” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрисовци, Пробиштип, со седиште во населено место без уличен систем Стрисовци, Пробиштип, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОСТРИСОВЦИ” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. “Македонска” бр.15 Македонска Каменица,  за фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛАРСАНС КМ 1” и ФЕЦ “СОЛАРСАНС КМ 2”

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Лазар Поптрајков” бр.41-2/2 Скопје-Гази Баба, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТОТАЛ СОЛАР” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. “Митко Недев - В’ниќ” бр.10 Штип, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕСИ СОЛАР”

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. “Киро Аџи Арсов” бр.7 Штип, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕУРО СОЛАР” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. “Бел Камен” бр.65 Б Скопје-Бутел,  за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БЕЛ КАМЕН”

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија, проектирање, градежништво и услуги ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. “101” бр.19 Голема Речица, Тетово, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕРМА СОЛАР”  

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштво за производство и трговија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. “Павлиш Дол” бр.7 Македонска Каменица,  за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИНЕ СОЛАР” 

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. “Ленинова” бр.15 Струмица, за фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФОТОН 1”, ФЕЦ “ФОТОН 2”, ФЕЦ “ФОТОН 3”, ФЕЦ “ФОТОН 4”, ФЕЦ “ФОТОН 5”, ФЕЦ “ФОТОН 6” ФЕЦ “ФОТОН 7” и ФЕЦ “ФОТОН 8” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. “Коце Металец” бр.2-Б/локал 5 Скопје-Гази Баба за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул. “Климент Охридски”, Комплекс - Пелагонка 2 / лам.2/1 Битола, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на Булевар “Киро Глигоров” бр.4-1/приземје Скопје-Гази Баба, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФВЕЦ 45 kW” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Дренак” бр.30 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 1745-2” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Дренак” бр.30 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 1745-7” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Дренак” бр.30 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 1745-3” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Дренак” бр.30 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 1745-1”

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Дренак” бр.30 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 1745-8” 

Одлука за изменување на Одлуката за влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Дренак” бр.30 Скопје-Кисела Вода,за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЧЕВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 1782”

21. октомври
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за преземање на мерки за усогласување на работењето на ЕЛНОР ДОО Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Општина Чашка

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на потрошувачот Средно стручно општинско училиште ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ Велес

Решение за уважување на приговор на Александра Георгиева од Скопје

Решение за уважување на приговор на ДПТУ ВИВАКС ДОО Скопје 

Решение за делумно уважување на приговор на Горанчо Георгиевски од Крива Паланка

Решение за уважување на приговор на Зоран Ѓорчев од Кавадарци 

Решение за одбивање на приговор на Имрли Имери од с. Горна Речица 

Решение за одбивање на приговор на Тодорка Наумоска-Димески од Прилеп 

Решение за уважување на приговор на Кирил Мицевски од Битола 

Решение за одбивање на приговор на Мисими Аџерка од с. Пирок, Боговиње

Решение за одбивање на приговор на Иљази Ислам од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Јадранка Крстевска од Ѓорче Петров 

Решение за одбивање на приговор на Богољуб Карајовановски од с. Нерези, Струга 

Решение за одбивање на приговор на Ката Ширкова од Кавадарци 

Решение за отфрлање на приговор на на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Слога 88 Радовиш

Одлука за  изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ),  еуродизел БС и екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) на Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. Вардарска бр.53 Велес

Одлука за изменување на Oдлуката за отпочнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  на Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје 

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на индустриска електроника „СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Коце Металец” бр.2-Б/локал 5 Скопје-Гази Баба, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СИЕТО”

Одлука за изменување на одлуката за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за транспорт, промет и услуги ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Спиро Гулапчев” бр.5 Скопје-Кисела Вода, за фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕО-ЛИНК”

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на елек