2019 Година
Денес Недела
19. декември
2019
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница ќе се разгледува: 
- Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ – Скопје 

17. декември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница ќе се разгледува: 
- Предлог – Одлука  за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V),  на Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕНИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ ДОО Неготино. 

10. декември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

 1. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Климент Охридски бб Струмица.
 2. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКС ПОГОН”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Климент Охридски бб Струмица.
02. декември
2019
12:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
25. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

-Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Ветерна Електрана Дрен”, на Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје – Центар.

22. ноември
2019
12:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
22. ноември
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
22. ноември
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

 1. - Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ”, на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз - извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55 Крупиште, Карбинци;
 2. - Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје,  со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар;
 3. - Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИКО ПЛАСТ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица, со седиште на ул. Кирил Тренчев бр. 3 Струмица;
 4. - Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД”, на Друштвото за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Драслајца Струга, со седиште на ул. Населено место без уличен систем бр. 3 Драслајца, Струга.
20. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

-Предлог – Измена и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем доставен од АД МЕПСО-Скопје.

18. ноември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
15. ноември
2019
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
 1. Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола;
 2. Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола;
 3. Решение за отфрлање на Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола;
 4. Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Биолошки минимум“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола;
 5. Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Биолошки минимум“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола;
 6. Решение за отфрлање на Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Биолошки минимум“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола;
 7. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“;
 8. Решение за стекнување на статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“;
 9. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“;
 10. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Филтерница“;
 11. Решение за стекнување на статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, за хидроелектроцентралата ХЕЦ „ Филтерница “;
 12. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ „ Филтерница“.
14. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

 1. Предлог-Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во македонската електропреносна мрежа – доставени од АД МЕПСО;
 2. Предлог-Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во македонската електродистрибутивна мрежа – доставени од АД ЕСМ Подружница Енергетика
13. ноември
2019
09:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува: 
1.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола; 
2.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола; 
3.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Стрежево“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола; 
4.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Биолошки минимум“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола; 
5.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Биолошки минимум“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола; 
6.Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата  ХЕЦ “Биолошки минимум“ на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола; 
7.Предлог-Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“; 
8.Предлог-Решение за стекнување на статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“; 
9.Предлог-Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“; 
10.Предлог-Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Филтерница“; 
11.Предлог-Решение за стекнување на статус на повластен производител на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, за хидроелектроцентралата ХЕЦ „ Филтерница “; 
12.Предлог-Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ „ Филтерница“.

12. ноември
2019
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
07. ноември
2019
12:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
06. ноември
2019
10:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

 1. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАБО СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип,  со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 34 Штип;
 2. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИН СОЛАР”, на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ - ДОО увоз - извоз Прилеп, со седиште на ул. Орде Тодороски - Шемко бр. 43 Прилеп.
06. ноември
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

 1. Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Тесла бр.22 Скопје-Карпош.
31. октомври
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 
1. Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија – Република Србија (МЕПСО-ЕМС) за 2020 година; 
2. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на АД МЕПСО Скопје. 

18. октомври
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
15. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
14. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
10. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
10. октомври
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува:

 

 • Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 1“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог – Решение за стекнување статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 1“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог- Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 1“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 2“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог – Решение за стекнување статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 2“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог- Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 2“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 3“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог – Решение за стекнување статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 3“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог- Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 3“ со моќност од 250 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 4“ со моќност од 600 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог – Решение за стекнување статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 4“ со моќност од 600 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
 • Предлог- Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 4“ со моќност од 600 kW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
09. октомври
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
30. септември
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
25. септември
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлукa за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија, на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје

19. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
18. септември
2019
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
10. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
04. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
03. септември
2019
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. август
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. август
2019
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
19. август
2019
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА