2021 Година
Денес Недела
21. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на Планот за одржување на електродистрибутивната мрежа за 2021 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар, со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4 Гостивар 

Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар

Одлука за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија од фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар 
 

18. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата  „МХЕЦ 408“ на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево

Решение за усвојување на приговор на  Амдија Садику од с. Аџиевци, Маврово и Ростуше 

Решение за отфрлање на приговор на Афан Абази од Скопје

Решение за усвојување на приговор на Светлана Додевска 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Милазим Абдулахи од Тетово 

Решение за усвојување на приговор на Мери Коцева од Радовиш 

Решение за усвојување на приговор на Здравко Ѓорѓиевски од Македонска Каменицa 
 

14. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 1 и 2” на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. Рајко Жинзифов бр. 50 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје со седиште на ул. Рајко Жинзифов бр. 50 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на ул. Македонија бр.53/1 Скопје-Центар 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД Охрид за регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП НИСКОГРАДБА Охрид за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година