2020 Година
Денес Недела
29. јануари
2020
10:00
НАСТАНИ
Стопанска комора на С.Македонија

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија (РКЕ), ќе одржи расправа на 29.01.2020 година (среда), со почеток во 10:00 часот, во СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
(сала број 4  на 5-ти  кат), на ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје.  
   Предмет на разгледување на јавната расправа е: 
- ПРЕДЛОГ - МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА  ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО - СКОПЈЕ 
Забелешки, предлози и мислења по Прелог-Правилата може да се доставуваат во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија или електронски на е-меил адресата: erc@erc.org.mk до 29.01.2020 година. 

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија.

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1) Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“, на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр. 1 Куманово. 

2) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

3) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

4) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

22. јануари
2020
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува: 

-Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија. 

16. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош. 

14. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 

1.Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2.Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3.Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош.

09. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Тополка со реф. бр. 316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар; 

2. Решение за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Климент Охридски, бр. 52/4 – Скопје.

02. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Цветковски Компани”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, со седиште на ул. 101 бр. 1 Сиричино, Јегуновце; 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ”, на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево,  со седиште на со седиште на ул. Вера Јоциќ бр. 8, Делчево; 
3. Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“, од Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ, со седиште на ул. 8 бр. 42 Батинци, Студеничани; 
4. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска трговија со електрична енергија, на Друштвото за градежништво трговија и услуги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove,  со седиште на ул. Беличица бр. 29/А-1 Тетово.