2022 Година
Денес Недела
04. август
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 4 СОЛАР” и ФЕЦ “ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 5 СОЛАР” на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 1” и ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги АМОР-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАБОД МАК СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЛАБОД МАК ДОО Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИМ-МТ” на Друштвото за изградба и управување со соларни централи ДИМ-МТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КИТ-ГО СТРУМИЦА” на Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАНЕ СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ВАНЕ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ с. Градско Балдовци Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАНИТЕКС” на Друштвото модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБ НОВОСЕЛСКИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б.НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИМФООД СОЛАР” на Друштвото за трговија, услуги, откуп и преработка БИМФООД ДОО експорт-импорт Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 1” и ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 2” на Друштвото за производство и трговија ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕСКОП 1” на Друштвото за производство и трговија АСП-ПАК заштитно друштво ДООЕЛ Охрид

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на ЕВРОКОНЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на МБС УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА ДООЕЛ Штип

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ на  ВЕСА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

03. август
2022
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 1” и ФЕЦ “АМОР-КОМПАНИ 2” на Друштвото за трговија, производство и услуги АМОР-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАБОД МАК СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ЛАБОД МАК ДОО Штип

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДИМ-МТ” на Друштвото за изградба и управување со соларни централи ДИМ-МТ ДОО Скопје

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КИТ-ГО СТРУМИЦА” на Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАНЕ СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија и услуги ВАНЕ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ с. Градско Балдовци Струмица

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАНИТЕКС” на Друштвото модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АБ НОВОСЕЛСКИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б.НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИМФООД СОЛАР” на Друштвото за трговија, услуги, откуп и преработка БИМФООД ДОО експорт-импорт Прилеп

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 1” и ФЕЦ “ИНТЕР-ЕКСПОРТ 2” на Друштвото за производство и трговија ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕСКОП 1” на Друштвото за производство и трговија АСП-ПАК заштитно друштво ДООЕЛ Охрид

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОЛНИ БАЛВАН 444” на Друштвото за трговија и услуги СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КЕР-АЗ” на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи КЕР-АЗ ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1) на Трговското друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с. Возарци, Кавадарци

01. август
2022
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. јули
2022
12:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2022, 2023 и 2024 година, регулиран максимален приход за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2022 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2022, 2023 и 2024 година, регулиран максимален приход за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2022 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2022 година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН  ЕНЕРЏИ  ДООЕЛ  Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2022 година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2022 година, како и основен приход за 2022, 2023 и 2024 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

28. јули
2022
12:55
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог - Одлука за одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2022, 2023 и 2024 година, регулиран максимален приход за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2022 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за определување на  надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија за 2022, 2023 и 2024 година, регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став за 2022 година на  Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2022 година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН  ЕНЕРЏИ  ДООЕЛ  Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2022 година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2022 година, како и основен приход за 2022, 2023 и 2024 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

28. јули
2022
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Oдлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Oдлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Решение за уважување на приговор на Ѓурѓица Богдановска

Решение за одбивање на приговор на Анета Дарковска

Решение за одбивање на приговор на Тони Aндрески 

Решение за одбивање на приговор на Вангел Ушлиновски

Решение за одбивање на приговор на Лилјана Ковачева

Решение за одбивање на приговор на Даниела Миладиновиќ 

25. јули
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење  или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води  на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води  на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година

Решение за одбивање на приговор на Неџат Бајрами од Тетово

Решение за одбивање на приговор на Елизабета Николовска - Спасовска од Скопје

Решение за одбивање на приговор на ГЛОБАЛ БАЛКАН ГРОУП ДООЕЛ Гостивар 

Решение за одбивање на приговор на Намик Иса од Охрид

Решение за одбивање на приговор на Мексуд Реџеп од Охрид

Решение за одбивање на приговор на Менсур Зачев од Охрид 

Решение за уважување на приговор на Стефан Гоновски од Битола 

Решение за отфрлање на приговор на Даим Зендели од Тетово

Решение за уважување на приговор на Тодор Деловски од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Ариф Велиу од Ресен 

Решение за одбивање на приговор на АД Водостопанство на РСМ 

18. јули
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за консалтинг услуги и трговија МАТРИК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МИЛКУЗ" на Трговското друштво за производство, трговија, и услуги Кузманоски Милчо МИЛКУЗ с. Белчишта Дебарца ДООЕЛ

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДОЛНИ БАЛВАН 445" на Друштвото за трговија и услуги СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДОЛНИ БАЛВАН 456" на Друштвото за трговија и услуги СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДОЛНИ БАЛВАН 457" на Друштвото за трговија и услуги СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЃЕРМАН СОЛАР 2" на Друштвото за трговија, производство и услуги ЃЕРМАН-ИГРИ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СЛОГА 1" на Друштвото со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "КАВ-КОМЕРЦ" на Друштвото за производство, трговија и услуги КАВ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "КОКИ СОЛАР" на Друштвото за производство, услуги и трговија КОКИ Д КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АЛЕКС 3" на Трговското друштвото за вработување на инвалидски лица за производство, трговија и угостителство АЛЕКС-3 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ФАРМА ТРЕЈД СОЛАР" на Друштвото за производство и трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок Трговското друштво за градежништво, трговија, сообраќај и услуги Несим Рахмани ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ увоз-извоз Заграчани ДООЕЛ

15. јули
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЃЕРМАН-ИГРИ ДООЕЛ Македонски Брод
Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Кузманоски Милчо МИЛКУЗ с. Белчишта Дебарца ДООЕЛ
Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на КОКИ Д КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на АЛЕКС-3 ДООЕЛ Кочани
Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ Кавадарци
Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на КАВ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Кавадарци
Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје-ФЕЦ ДОЛНИ БАЛВАН 457
Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје-ФЕЦ ДОЛНИ БАЛВАН 456
Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на СОЛАР ОНЕ ДОО Скопје-ФЕЦ ДОЛНИ БАЛВАН 445
07. јули
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “РЕКА ЛИСЕЧКА - РЕЧИЦА 2” на Друштвото за производство на електрична енергија БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт Тетово

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и снабдување со електрична енергија СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АКТИВА 1” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЛЕКАРА НИКОЛОВИ” на Трговското друштво ХЕМИПРОМ увоз-извоз ДОО Свети Николе

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКО ШПАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТИКВЕШ СОЛАР 1” на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТРО ЌОЈЛИЈА 1” на Производство и трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КАРАОРМАН 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги cСОЛАР ДОО Штип

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТРИТЕКС 2” на Друштвото за производство трговија и услуги ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕРА СОЛАР” на Друштвото за трговија, производство и услуги ТЕРА СОЛАР ДОО увоз-извоз Скопје

Решение за престанок на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштво за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје за термоелектроцентрала на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Стопанска банка

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на КЕН-МС увоз-извоз Текија, Илинден

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Кимико Компани ДООЕЛ с. Мороишта, Струга

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Пајдаков ДОО увоз- извоз Гевгелија

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Макпетрол АД

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на ТРИ МИЛ Р Чедомир ДООЕЛ Илинден

Решение за одбивање на приговор од ДЗС Сингелич од Скопје

Решение за уважување на приговор од Халили Бехким од с. Порој, Тетово

Решение за одбивање на приговор од Трајановски Наце од Кичево

Решение за одбивање на приговор од Рената Аиновска Талевска од Битола

Решение за одбивање на приговор од Десанка Златановска од Скопје

Решение за одбивање на приговор од Маја Раваноска од Ѓорче Петров

Решение за одбивање на приговор од Сања Прензоска од Охрид

Решение за одбивање на приговор од Љиљана Јорданоска од Охрид

Решение за уважување на приговор од Добринка Нешевска од с. Клечовце, Куманово

Решение за одбивање на приговор од Бајрами Зудије од Тетово

Решение за уважување на приговор од Хамди Саити од с. Мала Речица, Тетово

Решение за одбивање на приговор од Кирил Мицевски од Битола

Решение за уважување на приговор од Васко Нонески од с. Претор, Ресен

05. јули
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на АКТИВА ДОО Штип

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ХЕМИПРОМ увоз-извоз ДОО Свети Николе

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО Охрид 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на ТЕРА СОЛАР ДОО увоз-извоз Скопје

30. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
29. јуни
2022
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

 

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Предлог - Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје

Предлог - Одлука за изменување на Oдлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

29. јуни
2022
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 

Одлука за изменување на Oдлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

27. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за престанок на важење на одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија за БЕ Дистрибуција

Одлука за престанок на важење на одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност снабдување на топлинска енергија за БЕ Снабдување

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕН-И СОНЦЕ 1” на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕН-И СОНЦЕ 2” на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЕН-И СОНЦЕ 3” на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СИГУРНОСНО СТАКЛО 1” на СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛОТЕКС 2” на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОЛИМПИА ЕНЕРЏИ” и ФЕЦ “СТАРТ ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕДРА АГРО” на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија

Одлука за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГАРНИКОВО” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци

23. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогас “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3” од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Одлука за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕТПРОМ СОЛАР” на Друштвото ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ Скопје

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1’’ од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2" од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас ‘’ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3’’ од Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „КУШНИЦА“ со реф. бр. 256  на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕ „КУШНИЦА“ со реф. бр. 256 на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт-импорт Скопје

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија за термоелектроцентрала на биомаса „БИНЕРГИЈА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентрала на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“ на Друштво за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје 

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентрала на биомаса „М33 БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА“ на Друштво за производство, трговија и услуги М33 БИОМАСНА ЕЛЕКТРАНА ДОО увоз-извоз Скопје

Решение за одбивање на приговор на ДРУТЕК ДООЕЛ с. Глоѓи, Теарце

Решение за одбивање на приговор на Фатмир Рустеми од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Небојша Митовски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Драган Ангеловски од Крива Паланка

Решение за уважување на приговор на Владо Димков од с. Возарци, Кавадарци

Решение за уважување на приговор на Митко Василев од Битола

Решение за уважување на приговор Драган Спасиќ од с. Умин Дол, Куманово

23. јуни
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 1”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 2”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “СОНЦЕ 3”, Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар “Партизански Одреди” бр.15 А/1 Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ СИГУРНОСНО СТАКЛО 1”, на СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп, со седиште на ул. “Александар Македонски”, бр.1 Г/1 Прилеп

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија со фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛОТЕКС 2”, на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово, со седиште на ул. “Којова Ливада” бр.1- А, Берово

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЛЕДРА АГРО”, на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија, со седиште на ул. “Борис Кидрич” ББ Гевгелија

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОЛИМПИА ЕНЕРЏИ” и ФЕЦ “СТАРТ ЕНЕРЏИ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Јадранска Магистрала” бр.125 Скопје

20. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
13. јуни
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РкЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр.30 Скопје

08. јуни
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8”, на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

06. јуни
2022
09:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на ЛАРС ДООЕЛ – Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СТОБИ на Модната конфекција СТОБИ акционерско друштво Велес, со седиште на ул. “АСНОМ” бр.31, Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ САНОТЕЛ на Друштвото за угостителство и туризам САНОТЕЛ ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. “Академик Пенчо Давчев” бр. 75 Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ АСМ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АСМ ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. “15-ти Корпус” бр.3-Погон АСМ/Охрид, Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ БАЏО-СОЛАР на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БАЏО ДООЕЛ извоз увоз Богданци, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. 2/5 Богданци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СУН ЕНЕРЃИ на Друштвото за производство, трговија и услуги СУН ЕНЕРЃИ ДОО увоз-извоз с. Слатино, Теарце, со седиште на ул. “101” бр.1 Слатино, Теарце

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ДОМОТЕКС СОЛАРПАРК 1 на Друштвото за надворешна и внатрешна трговија ДОМОТЕКС ДОО Скопје, со седиште на ул. “Коста Новаковиќ” бр.14/1 Скопје-Аеродром

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 4 СОЛАР и ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 5 СОЛАР на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. “1552” бр.10 Визбегово, Бутел

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “БРАТСТВО“ на Металната индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид, со седиште на ул. “7-ми Ноември” ББ Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “АКТИВА СОЛАР” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 50 Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЕЛИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛИНА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Пиринска” бр.63/6 Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ГСА ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул. “Шидска” бр. 26-7/8 Скопје

02. јуни
2022
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СТОБИ на Модната конфекција СТОБИ акционерско друштво Велес, со седиште на ул. “АСНОМ” бр.31, Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ САНОТЕЛ на Друштвото за угостителство и туризам САНОТЕЛ ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. “Академик Пенчо Давчев” бр. 75 Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ АСМ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АСМ ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. “15-ти Корпус” бр.3-Погон АСМ/Охрид, Охрид

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ БАЏО-СОЛАР на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БАЏО ДООЕЛ извоз увоз Богданци, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. 2/5 Богданци

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ СУН ЕНЕРЃИ на Друштвото за производство, трговија и услуги СУН ЕНЕРЃИ ДОО увоз-извоз с. Слатино, Теарце, со седиште на ул. “101” бр.1 Слатино, Теарце

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала поради зголемување на моќноста на ФЕЦ ЈУГОКОКТА на Друштвото за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр.167 А, Штип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ДОМОТЕКС СОЛАРПАРК 1 на Друштвото за надворешна и внатрешна трговија ДОМОТЕКС ДОО Скопје, со седиште на ул. “Коста Новаковиќ” бр.14/1 Скопје-Аеродром

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 4 СОЛАР и ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 5 СОЛАР на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. “1552” бр.10 Визбегово, Бутел

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од термоелектроцентрала на биогас ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1 на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. “Автопат” бр.4 Градско

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од термоелектроцентрала на биогас ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2 на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. “Автопат” бр.4 Градско

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од термоелектроцентрала на биогас ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3 на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. “Автопат” бр.4 Градско

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “БРАТСТВО“ на Металната индустрија БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид, со седиште на ул. “7-ми Ноември” ББ Охрид

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “АКТИВА СОЛАР” на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 50 Штип

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “ЕЛИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛИНА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Пиринска” бр.63/6 Штип

30. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
26. мај
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГОРСКА” на Друштвото за производство, промет и услуги ГОРСКА ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 1” На Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОЛ-Б” на Друштвото за производство, трговија и услуги НИКОЛ-Б ДООЕЛ увоз-извоз Василево, со седиште во населено место без уличен систем бр. 354 Василево

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕРКУР СОЛАР” на Друштвото за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. “808” бр. 3 Скопје-Гази Баба

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОКООП ЕНЕРЏИ” на Друштвото за внатрешен и надворешен промет преработки и производство ПРОКООП Љубица Иваноска ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. “Даме Груев” бр.7 Кичево

25. мај
2022
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГОРСКА” на Друштвото за производство, промет и услуги ГОРСКА ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 1” На Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИКОЛ-Б” на Друштвото за производство, трговија и услуги НИКОЛ-Б ДООЕЛ увоз-извоз Василево, со седиште во населено место без уличен систем бр. 354 Василево

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕРКУР СОЛАР” на Друштвото за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. “808” бр. 3 Скопје-Гази Баба

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОКООП ЕНЕРЏИ” на Друштвото за внатрешен и надворешен промет преработки и производство ПРОКООП Љубица Иваноска ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. “Даме Груев” бр.7 Кичево

20. мај
2022
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог - одлука за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

19. мај
2022