2022 Година
Денес Недела
27. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Производство на електрична енергија на Трговското друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Качанички Пат” бр.140-инд.зона/Визбегово Скопје-Бутел од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СУНИЛЕНС” 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на МФТ Енерџи А/С Подружница Еден Скопје, со седиште на ул. “Никола Тримпаре” бр. 13 Скопје-Центар

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“ издадена на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со седиште на ул. “Наум Наумовски - Борче” бр. 40/КАТ 5-лок.13 Скопје-Центар

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на eнергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со еуродизел бс (д-е v) , екстра лесно 1 (ел-1) и еуросупер бс 95 на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица со седиште на ул.Ленинова бр.44-ГТЦ Глобал/кат 2, Струмица 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Општина Делчево  

Одлука за донесување на Годишен план за јавни набавки за 2022 година на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија


Тарифен систем за изменување на Тарифен систем за продажба на топлинска енергија 

13. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТРАГОВО 1” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТРАГОВО 2” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГАРНИКОВО” на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски” бр. 198A Скопје - Кисела Вода

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци

Одлука за изменување на одлуката за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена, за хидроелектроцентралата Мини хидроцентрала на рибникот за пастрмка „ДИКОМ“ издадена на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци

05. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
03. јануари
2022
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЈУСМ МБ ДООЕЛ с. Сарај Скопје, со седиште на ул. “1723” бр.24 Скопје – Сарај 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 34, Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОД”, на Друштвото за производство, услуги и трговија КОД ИНЖЕНЕРИНГ Стојко Стамболиски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Призренска 22” бр. 50, Кучевиште, Чучер – Сандево 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за  хидроелектроцентралата „МХЕЦ Караниколос“ на Друштвото за производство на електрична енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид со седиште на Ул. 7-ми Ноември бр.187 Охрид 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово 

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на хидроелектрoцентралата МХЕЦ „ОСТРИЛСКА со реф.бр.253” на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово 

Решение за уважување на приговор од Димитар Ѓорѓиевски од Битола

Решение за одбивање на приговор од Мемиш Идавер од Штип