2021 Година
Денес Недела
25. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Екстра лесно (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Голема Речица, Тетово со седиште на ул.101. бр. 1 с. Голема Речица, Тетово 

Решение  за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на АД МЕПСО Скопје за 2020 година  

Решение за уважување на приговор на Милица Трајков и Милан Трајков 

Решение за одбивање на приговор на Јован Илијевски и Благоја Илиевски 

Решение за одбивање на приговор на Ристо Антароров 

Решение за одбивање на приговор на Александра Цавниќ 

Решение за одбивање на приговор Чедомир Петрунов 

Решение за одбивање на приговор Славица Велковска 

Решение за отфрлање на приговор на Добре Младеновски

18. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“ на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove,  со седиште на ул. Илинденска бр.309-кат.6 Тетово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКС ПОГОН” и ФЕЦ “МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА”,  на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Климент Охридски ББ Струмица  

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИГ БОКС”,  на Друштвото за трговија и услуги РОЈАЛ ХОУСЕ ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр. 15, Скопје  

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“ на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје,  со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72, Скопје.

Решение за одбивање на приговор на Оливер Перковски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Митревски Злате од с. Сливница, Ресен

Решение за одбивање на приговор на Александар Десподовски од Македонска Каменица 

Решение за одбивање на приговор на Билјана Симоновска од Кратово 

Решение за уважување на приговор Група граѓани од с. Ѕвегор, Делчево 

Решение за уважување на приговор на ИМГ АД Вратница с. Вратница, Јегуновце

15. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за исправка на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ„ Пробиштип

Решение за исправка на Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип 

Решение за одбивање на приговор на Томислав Блажевски од Скопје 

Решение за уважување на приговор на Мартин Ѓорѓиевски

Решение за уважување на приговор на Василевски Ванчо од Делчево 

Решение за отфрлање на приговор на Камберовски Ќемал с. Љубош, Студеничани 

Решение за исправка  на Решение по  приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

11. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), Еуродизел БС, Еуросупер БС 98 и Еуросупер БС 95, на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница, Пласница, со седиште Населено место без уличен систем бр.1 Пласница

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период  2021-2023 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период  2021-2023 година 

Решение за уважување на приговор на ЕМКА КОМПАНИ ДОО Тетово 

Решение за уважување на приговор на Назим Аљиљи од с. Пршовце, Теарце 

Решение за одбивање на приговор на Методија Стојановски од с. Сливница, Ресен 

Решение за одбивање на приговор на Секуловска Снежана од Охрид

Решение за одбивање на приговор на Хакики Исмаиљ од с. Орашје, Тетово 

Решение за уважување на приговор на Борче Апостолов од с. Град, Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Станковска Деспина од с. Амзабегово, Свети Николе 

Решение за уважување на приговор на Стојче Георгиев од Делчево 

08. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
04. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово Shoqeri per prodhimin e energjise hidroelektrike ANI-ENERGETIK SHPK, Tetove од хидроелектроцентрала МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА“ со реф.бр.104 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.82”

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.84”

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ПЕНА со реф.бр.85”

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ГРАВИС ХИДРО ДОО увоз-извоз Гостивар - Shoqeri per prodhimin e energjis elektrike GRAVIS HIDRO SHPK import-eksport Gostivar од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ШЕЛИЧЕ со реф.бр.91“ 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ”  Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година 

Одлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопјe 

Одлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштво за производство промет и услуги АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Одлука за одобрување на План за  развој на електродистрибутивниот систем за период 2021 - 2025 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

01. март
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
22. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕХНОКООП” на Трговското друштво за вработување инвалидни лица производство промет и услуги ТЕХНОКООП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 95/А Скопје-Кисела Вода

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за лиценци 

Решение  за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на ОКТА Рафинеријата на нафта, Акционерско друштво – Скопје,  со седиште на ул.1 бр. 25 Миладиновци 

Решение за одобрување на Барањето за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-243/1   на потрошувачот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Решение за одобрување на Барањето за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот бр.12-244/1 на потрошувачот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје 

Решение за одбивање на Барање за враќање во поранешна состојба на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕУРОПЕТРОЛ - МТ ДОО с. Калуѓерица Радовиш, со седиште во населено место без уличен систем бр.1 с.Калуѓерица Радовиш

Решение за уважување на приговор на Пејовски Николче од Битола 

Решение за уважување на приговор на Гоце Здравковски од с. Слоештица, Демир Хисар

Решение за запирање на приговор на Мирсат Ќазими од с. Јажинце, Јегуновце, Куманово 

Решение за запирање на приговор на Фатмир Ќазими од с. Јажинце, Јегуновце, Куманово

Решение за уважување на приговор на Наталија Иванова 

Решение за уважување на приговор на Милков Трајче од Кавадарци 
 

18. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФИКО-ПЛАСТ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица, со седиште на ул. Кирил Тренчев бр. 3 Струмица

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123 на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со седиште на ул . Коста Шахов бр.12/2, Скопје

Решение за одбивање на приговор на Дејан Митев од Виница 

Решение за одбивање на приговор на Ќазим Амети од Теарце 

Решение за одбивање на приговор на Кочев Лазо од Гевгелија 

Решение за уважување на приговор на Ники Танатарец од Радовиш 

Решение за уважување на приговор на САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово 

11. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за усвојување на приговор на Катерина Дејкоска од Охрид 

Решение за усвојување на приговор на Младен Паунов од Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Илија Трајкоски од Прилеп

Решение за усвојување на приговор на Богески Зоранчо од Делчево 

Решение за одбивање на приговор на Фикрет Мехмед од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Емини Лиман од с. Копаница, Сарај 

Решение за усвојување на приговор на Ариф Илјази од Тетово

Решение за одбивање на приговор на Мелиса Богоева од Гевгелија 

Решение за  усвојување на приговор на Бојан Танески од Охрид

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за усвојување на приговор на Андон Петровски од Скопје

Решение за исправка на Решение по приговор на Ибраими Мухамет од Тетово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и снабдување со природен гас АРКТЕК - ГАС ДООЕЛ Скопје

Правила за дополнување на Правилата за  определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

04. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одбивање на Барање за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ “ЈОКИ”, на Трговското друштвото за производство, трговија и услуги ЈОКИ ДООЕЛ Илинден, со седиште на ул. 36 бр. 2А Илинден

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр. 123” на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2 Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт, Скопје Shoqeri per tregti me energji elektrike U POVER SHPK eksport-import, Shkup, со седиште на ул. Мирослав Крлежа бр.64 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт, Скопје Shoqeri per tregti me energji elektrike U POVER SHPK eksport-import, Shkup, со седиште на ул. Мирослав Крлежа бр.64 Скопје-Центар

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани 

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Teтово

01. февруари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
28. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на Планот за одржување на внатрешните далекуводи за 2021 година на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот систем, во државна сопственост, Скопје (АД МЕПСО Скопје)

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија„ со реф. бр. 250 на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за  хидроелектроцентралата „МХЕЦ Караниколос“ на Друштвото за производство на електрична енергија МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија издадена на Друштвото за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Св. Кирил и Методиј бр. 20 Скопје-Центар


Решение  за уважување на приговор на Јанко Циев од Скопје  

Решение за одбивање на приговор на Валентино Митровиќ од Скопје  

Решение за одбивање на приговор на Друштвото за проектирање инженеринг и промет Електроизградба ДООЕЛ Скопје  

Решение за усвојување на Александар Колишев од Виница 

Решение за одбивање на приговор на Зорка Петровска од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Теовски Илчо од с. Новачани, Велес 

Донесување нa Решение за одбивање на приговор на Вели Рушити од с. Пирок, Боговиње

Решение за одбивање на приговор на  Тони Јованчевски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Ацо Дацев од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Тони Манојловски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Фани Михајловска од Скопје

Решение за усвојување на приговор на Агим Исмаили од с. Пирок, Боговиње

25. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на Планот за одржување на електродистрибутивната мрежа за 2021 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар, со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4 Гостивар 

Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар

Одлука за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија од фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар 
 

18. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата  „МХЕЦ 408“ на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево

Решение за усвојување на приговор на  Амдија Садику од с. Аџиевци, Маврово и Ростуше 

Решение за отфрлање на приговор на Афан Абази од Скопје

Решение за усвојување на приговор на Светлана Додевска 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Милазим Абдулахи од Тетово 

Решение за усвојување на приговор на Мери Коцева од Радовиш 

Решение за усвојување на приговор на Здравко Ѓорѓиевски од Македонска Каменицa 
 

14. јануари
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 1 и 2” на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на ул. Рајко Жинзифов бр. 50 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје со седиште на ул. Рајко Жинзифов бр. 50 Скопје-Центар

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на ул. Македонија бр.53/1 Скопје-Центар 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД Охрид за регулиран период 2021 – 2023 година 

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП НИСКОГРАДБА Охрид за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година