2023 Година
Денес Недела
09. јуни
2023
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КОЛИД ИЛИНДЕН” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛИД КОМПАНИ АЦ ДООЕЛ с. Колешино Ново Село

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КИ-ПАР 1” на Друштвото за производство, трговија, услуги  и транспорт КИ – ПАР  ДОО увоз -извоз Струмица

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОТПРЕСОЦИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги и увоз-извоз ОТПРЕСОЦИ ДООЕЛ Струмица

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БРУСНИК СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУПЧО и КИРЕ ТАСЕВИ БРУСНИК увоз-извоз Битола ДОО

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КОДИНГ 2” на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија КОДИНГ II ДООЕЛ Скопје

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЈ КОМЕРЦ – ЛЕАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МРШЕВЦИ 2” на Друштвото за трговија и услуги СИТИ ФЕШН ГРУП ДОО Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВЕ-МИЛК” на Друштвото за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ – ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ с. Кравари, Битола ДОО

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХЕЛИО 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Струмица

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛАР ГРИН 1на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Струмица

 

05. јуни
2023
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија на Друштвото за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ – Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “САРА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги  ДЕ-ТА ДЕЈАН ДООЕЛ експорт-импорт Илинден 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР 1” и ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР 2” на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЈПД СОЛАРИС” на  Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЈПД СОЛАРИС ДОО Куманово 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “РАНКОВЦЕ 1” на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “РАНКОВЦЕ 2” на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГИНОВЦИ  2” на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕИМАР” на Друштвото за градежништво и трговија НЕИМАР ДОО увоз-извоз Струмица 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 5” и ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 6” на Друштвото за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СТЕЛАР ЛАБС СОЛАР” на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги СТЕЛАР ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛОПРОМ” на Трговското друштво за производство, промет и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАПЕТ 2016” на Друштвото за производство, трговија и услуги МАПЕТ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Битола 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЛУЛИ” на Трговското друштво за производство и трговија ИНГ -ЛУЛИ ДОО с. Ливада Струга

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГРЕЕН ФИЕЛД” на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ФИЕЛД ДОО експорт-импорт с. Требош. Желино

01. јуни
2023
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност регулирано производство на топлинска енергија на Друштвото за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ – Скопје

Предлог- Решение за измена на Решението за  утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Гази Баба–2007, Општина Гази Баба за регулиран период 2022-2024 година

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “САРА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги  ДЕ-ТА ДЕЈАН ДООЕЛ експорт-импорт Илинден

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР 1” и ФЕЦ “ГМ СУПОРТ СОЛАР 2” на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЈПД СОЛАРИС” на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЈПД СОЛАРИС ДОО Куманово

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “РАНКОВЦЕ 1” на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “РАНКОВЦЕ 2” на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГИНОВЦИ  2” на  Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО СОЛАР СИСТЕМ ДОО Куманово

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕИМАР” на Друштвото за градежништво и трговија НЕИМАР ДОО увоз-извоз Струмица

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 5” и ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 6” на Друштвото за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СТЕЛАР ЛАБС СОЛАР” на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги СТЕЛАР ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛОПРОМ” на Трговското друштво за производство, промет и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАПЕТ 2016” на Друштвото за производство, трговија и услуги МАПЕТ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Битола

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЛУЛИ” на Трговското друштво за производство и трговија ИНГ -ЛУЛИ ДОО с. Ливада Струга

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГРЕЕН ФИЕЛД” на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ФИЕЛД ДОО експорт-импорт с. Требош. Желино

01. јуни
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Одлука за изменување на одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за снабдување и трговија со енергија ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за снабдување и трговија со енергија ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за трговија и услуги МЕГА КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје

29. мај
2023
09:15
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛТЕРА СОЛАР” на Друштвото за  преработка, промет и услуги увоз-извоз АЛТЕРА ФУД ДОО Гевгелија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БУРДЕМ ПЛАСТИК 2” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги БУРДЕМ-ПЛАСТИК ДОО Студеничани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛМА” на Заштитното трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕЛМА ОХРИД ДООЕЛ

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФЕНИКС 93” на Друштвото за градежништво, посредување, производство, трговија, услуги и транспорт ФЕНИКС 93 ДОО увоз-извоз Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФРИГОСАН” на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ФРИГОСАН ДОО експорт-импорт Гостивар

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈКМ ЕНЕРЏИ” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈКМ ЕНEРЏИ ДОО Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КАМ” на Друштвото за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРИМА ПЕТРОЛ-МАТИН” на Друштвото за трговија и услуги ПРИМА ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДООЕЛ Дебар

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РИГО ИМПЕКС’’ на Друштвото за производство на вино РИГО ИМПЕКС ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАРЕС” на Друштвото за производство и трговија ЕКО ИНВЕСТ ДОО експорт импорт Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОРИЗАРИ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕП ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АМФЕНОЛ” на Друштво за производство, трговија и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛУКА-ТЕКС” на Друштвото за производство, промет и услуги ЛУКА-ТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Делчево

Одлука за менување на лиценца за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи СПХ-МБ ДООЕЛ Скопје

25. мај
2023
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БУРДЕМ ПЛАСТИК 2” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги БУРДЕМ – ПЛАСТИК ДОО Студеничани

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АЛТЕРА СОЛАР” на Друштвото за  преработка, промет и услуги увоз-извоз АЛТЕРА ФУД ДОО Гевгелија

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЈКМ ЕНЕРЏИ” на  Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈКМ ЕНЕРЏИ ДОО Охрид

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФРИГОСАН” на  Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ФРИГОСАН ДОО експорт – импорт Гостивар

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “РИГО СОЛАР” на Друштвото за производство на вино РИГО ИМПЕКС ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КАМ” на Друштвото за трговија на мало и големо КАМ Илинден

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОРИЗАРИ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕП ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЛУКА ТЕКС” на Друштвото за производство, промет и услуги  ЛУКА – ТЕКС ДООЕЛ експорт – импорт Делчево

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛАРЕС” на Друштвото за производство и трговија ЕКО ИНВЕСТ ДОО експорт – импорт Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕЛМА” на Заштитното трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕЛМА ОХРИД ДООЕЛ

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФЕНИКС 93” на Друштвото за градежништво, посредување, производство, трговија, услуги и транспорт ФЕНИКС 93 ДОО увоз-извоз Куманово

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВАБО 1” и ФЕЦ “ВАБО 2” на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПРИМА ПЕТРОЛ-МАТИН” на Друштвото за трговија и услуги ПРИМА ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДООЕЛ Дебар

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АМФЕНОЛ” на Друштвото за производство, трговија и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани

22. мај
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БОСУТ СОЛАР” и ФЕЦ “БОСУТ СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БОНИВЕС КОМПАНИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија БОНИВЕС КОМПАНИ ДООЕЛ с. Јурумлери Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНГРОТЕКС ДОО-ШТИП” на Трговското друштво за внатрешен и надворешен трговски промет АНГРОТЕКС ДОО Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПОДОДЕКОР-1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОДОДЕКОР ДОО увоз-извоз Велес

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОРИЗАРИ 3” на Трговското друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз – извоз Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРОТЕРМ” на Друштвото за трговија, производство и инженеринг за централно греење, климатизација и соларни системи ЕУРОТЕРМ увоз-извоз ДОО Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ДИЕМ-ГП” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија с. Негорци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СП ПЛАНЕТ” на СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во промет и трговија извоз-увоз Скопје

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за производство,трговија и услуги ДОРЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на  ИНТЕРПРОМЕТ А.Д. ТЕТОВО, место на потрошувачка бр. 118005001700570 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на  ИНТЕРПРОМЕТ А.Д. ТЕТОВО, место на потрошувачка бр. 11822001701571 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на  Општина Тетово

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на  на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

18. мај
2023
11:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БОСУТ СОЛАР” и ФЕЦ “БОСУТ СОЛАР 2” на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БОНИВЕС КОМПАНИ” на Друштвото за производство, услуги и трговија БОНИВЕС КОМПАНИ ДООЕЛ с. Јурумлери Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНГРОТЕКС ДОО-ШТИП” на Трговското друштво за внатрешен и надворешен трговски промет АНГРОТЕКС ДОО Штип

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПОДОДЕКОР-1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОДОДЕКОР ДОО увоз-извоз Велес

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ОРИЗАРИ 3” на Трговското друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз – извоз Куманово

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРОТЕРМ” на Друштвото за трговија, производство и инженеринг за централно греење, климатизација и соларни системи ЕУРОТЕРМ увоз-извоз ДОО Прилеп

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ДИЕМ-ГП” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија с. Негорци

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СП ПЛАНЕТ” на СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во промет и трговија извоз-увоз Скопје

18. мај
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 144 Маркова река“на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“ со реф.бр 250, на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за угостителство трговија производство и услуги ДИНГА 2013 ДООЕЛ увоз-извоз с.Радожда Струга

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕВРОХРАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на    Друштвото за производство, промет и услуги АЛБУНА МЕТАЛ КОНСТРАКШН ДООЕЛ Кадино Илинден

15. мај
2023
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 1 на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 2 на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 3 на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 4” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 5” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 6” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 7” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 8” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 9” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПУПИН ЕНТЕРПРИСЕ” на Друштвото за трговија и услуги ПУПИН ЕНТЕРПРИСЕ ДООЕЛ Охрид

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “САРЧИЕВО” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАГ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРО ИС ГРУП” на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги ЕУРО ИС ГРУП увоз -извоз с. Глумово Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КАРБИНЦИ” на Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТУНА СОЛАР ДОО Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛИС ФУНДУС 9” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛИС ФУНДУС ДОО увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПСС ЗАЈЧЕВ РИД” на Друштвото за одржување и поправка на моторни возила  ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНТХУРА СОЛАР 2” на Друштвото за  производство, трговија и услуги АНТХУРА МК ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Решение за изменување и продолжување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ТЕРА ДОО Скопје за хидроелектрoцентралата МХЕЦ „ЗРНОВСКА РЕКА” со реф.бр. 351

Решение за изменување и продолжување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ТЕРА ДОО Скопје за хидроелектрoцентралата МХЕЦ „ЗРНОВСКА РЕКА” со реф.бр. 353

Решение за изменување и продолжување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ТЕРА ДОО Скопје за хидроелектрoцентралата МХЕЦ „Кадина Река” со реф.бр. 158

Решение за одбивање на приговор на Горан Манов од Делчево

Решение за одбивање на приговор на Нада Иванова од Ѓорче Петров

Решение за одбивање на приговор на Чедомир Дениќ

Решение за одбивање на приговор на Славе Трајчев од с. Истибања, Виница

Решение за уважување на приговор на Зоран Стојановски од Скопје

Решение за уважување на приговор на на Јован Шулајковски

Решение за одбивање на приговор на Наковски Владо

Решение за одбивање на приговор на Ќемал Емини од Јегуновце

Решение за одбивање на приговор на Зоран Грков од Кавадарци

Решение за одбивање на приговор на ЗГТУ БНЗ СТРУГА

Решение за уважување на приговор на Мухамет Бајрами од Тетово

Одлука за одобрување на Правилата за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем

12. мај
2023
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 4” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 5” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 6” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 7” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 8” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “НЕОКАЗИ 9” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПД ГРИН ПОВЕР ПРОГРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПУПИН ЕНТЕРПРИСЕ” на Друштвото за трговија и услуги ПУПИН ЕНТЕРПРИСЕ ДООЕЛ Охрид

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “САРЧИЕВО” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАГ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРО ИС ГРУП” на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги ЕУРО ИС ГРУП увоз -извоз с. Глумово Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “КАРБИНЦИ” на Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТУНА СОЛАР ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛИС ФУНДУС 9” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛИС ФУНДУС ДОО увоз-извоз Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПСС ЗАЈЧЕВ РИД” на Друштвото за одржување и поправка на моторни возила  ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АНТХУРА СОЛАР 2” на Друштвото за  производство, трговија и услуги АНТХУРА МК ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

08. мај
2023
10:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРО ТАБАК” на Друштвото за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХОТЕЛ АЛЕКСАНДАР ПАЛАС” на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ ЖИКОЛ 2” на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНВЕСТРА ЧАРДАКЛИЈА 1” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз-извоз Штип

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНВЕСТРА ЧАРДАКЛИЈА 2” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз-извоз Штип

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЧАРДАКЛИЈА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЧАРДАКЛИЈА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЧАРДАКЛИЈА 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХН СОЛАРИС 1” на Друштвото за трговија и услуги ХН СОЛАРИС ДООЕЛ с. Ржаничино Петровец

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МИСКОМ” на Друштвото за производство на хартија и амбалажа МИСКОМ заштитно друштво Струга ДООЕЛ

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АЛМА М-2” на Друштвото за трговија на големо и мало АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БИОРЕЈСЕР  М-1” и “БИОЕЈСЕР М-2” на Друштвото за производство и трговија БИОРЕЈСЕР-М ДОО увоз-извоз Штип

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГРАНДЕКС 1” и ФЕЦ “ГРАНДЕКС 2” на Друштвото за производство и трговија ГРАНДТЕКС ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Штип

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИННАЦО МАК” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово Прилеп

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СНЕКИ КМС 1” и ФЕЦ “СНЕКИ КМС 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги СНЕКИ КМС ДООЕЛ Струмица

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВЕЛКОМ ТРЕЈД” на Друштвото за услуги, трговија и производство ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци

08. мај
2023
08:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ТАБ МАК” и ФЕЦ “СОНЕЛ” на Друштвото за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Решение за одбивање на приговор на Томислав Танкосиќ

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЕУРО ТАБАК” на Друштвото за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХОТЕЛ АЛЕКСАНДАР ПАЛАС” на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ ЖИКОЛ 2” на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНВЕСТРА ЧАРДАКЛИЈА 1” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз-извоз Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИНВЕСТРА ЧАРДАКЛИЈА 2” на Друштвото за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги ИНВЕСТРА ДОО увоз-извоз Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЧАРДАКЛИЈА 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЧАРДАКЛИЈА 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЧАРДАКЛИЈА 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХН СОЛАРИС 1” на Друштвото за трговија и услуги ХН СОЛАРИС ДООЕЛ с. Ржаничино Петровец

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МИСКОМ” на Друштвото за производство на хартија и амбалажа МИСКОМ заштитно друштво Струга ДООЕЛ

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “АЛМА М-2” на Друштвото за трговија на големо и мало АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БИОРЕЈСЕР  М-1” и “БИОЕЈСЕР М-2” на Друштвото за производство и трговија БИОРЕЈСЕР-М ДОО увоз-извоз Штип

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ГРАНДЕКС 1” и ФЕЦ “ГРАНДЕКС 2” на Друштвото за производство и трговија ГРАНДТЕКС ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ИННАЦО МАК” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СНЕКИ КМС 1” и ФЕЦ “СНЕКИ КМС 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги СНЕКИ КМС ДООЕЛ Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВЕЛКОМ ТРЕЈД” на Друштвото за услуги, трговија и производство ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци

04. мај
2023
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГО СТРАТ” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ГО СТРАТ ДООЕЛ Штип

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и продажба на електрична енергија РЕНСТРОМ ДОО Скопје

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и продажба на електрична енергија РЕНСТРОМ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ  ДООЕЛ Скопје

Решение за одбивање на приговор на Зоран Ивановски од Битола

Решение за уважување на приговор на Бенито Пиркоски од Прилеп

Решение за делумно уважување на приговор на Владимир Ристовски од Скопје

Решение уважување на приговор на Исени Неџат од Скопје

Решение уважување на приговор на Ненад Јосифовски од Куманово

02. мај
2023
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за одобрување на Мрежни правила за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Одлука за одобрување на План за одржување на дистрибутивната мрежа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Одлука за одобрување на План за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од 2023 до 2027 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Одлука за одобрување на Правила за набавка на природен гас и системски услуги за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа во ТИРЗ „Скопје 1“ и ТИРЗ Скопје 2“ на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БИС ОИЛ 1” и ФЕЦ “БИС ОИЛ 2” на Друштвото за трговија и услуги БИС ДОО Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАКС ПОГОН 2” Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ ФНЦ БРАКО 3” и ФЕЦ “ ФНЦ БРАКО 4”  на Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ТЕХНОСКОП” на Друштвото за производство и трговија ТЕХНОСКОП ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МИЛД 60” на Друштвото за производство, трговија и услуги МИЛД ДООЕЛ увоз – извоз Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФОТОВОЛТАИК 1” на Друштвото за производство и трговија ФОТОВОЛТАИК  ДОО увоз-извоз Битола

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФОТОВОЛТАИК 2” на Друштвото за производство и трговија ФОТОВОЛТАИК  ДОО увоз-извоз Битола

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАКИТЕЛ ДООЕЛ” на Друштвото за производство на електрични мотори, генератори и трансформатори МАКИТЕЛ ДООЕЛ с. Ново Село Дебарца

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАКПРОГРЕС 6” на Друштвото за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СЛОВЕНИЈАЛЕС СОЛАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги СЛОВЕНИЈАЛЕС Струга ДОО

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МСФ СОЛАР 23” на Друштвото за производство, трговија и услуги МСФ СОЛАР 23 ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФЕЦ АЛМА-М ДООЕЛ” на Друштвото за трговија на големо и мало АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФЕЦ ВИНАРИЈА ВЕНЕЦ” на Друштвото за производство на земјоделски и сточарски производи, трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан, Неготино

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФЕЦ ЃОРГО КОМЕРЦ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЃОРГО КОМЕРЦ-КОКИНО ВИНО ДООЕЛ Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФЕЦ СОЛАР ГРУП-1 ” на Друштвото за производство, снабдување и трговија со електрична енергија СОЛАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ФЕЦ СОЛАР ГРУП-2 ” на Друштвото за производство, снабдување и трговија со електрична енергија СОЛАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “СОЛИС ФУНДУС 8” на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛИС ФУНДУС ДОО увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОСЕК СОЛАР” на Трговското друштво  ПРОСЕК БОШКО ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОТОВАТ” на Друштвото за производство и трговија ФОТОВАТ ДОО увоз-извоз Битола

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТАЛАШМАНЦЕ” на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги ЛУКСАР увоз-извоз ДОО Скопје

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Универзитет во Тетово- Тетово

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Националната установа-Центар за култура ИЉО АНТЕСКИ СМОК-Тетово

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Општина Неготино

28. април
2023
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за одобрување на Мрежни правила за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Предлог- Одлука за одобрување на План за одржување на дистрибутивната мрежа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Предлог- Одлука за одобрување на План за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од 2023 до 2027 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Предлог- Одлука за одобрување на Правила за набавка на природен гас и системски услуги за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа во ТИРЗ „Скопје 1“ и ТИРЗ Скопје 2“ на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БИС ОИЛ 1” и ФЕЦ “БИС ОИЛ 2” на Друштвото за трговија и услуги БИС ДОО Скопје

П