22 - 28. април 2024
Денес Недела
25. април
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕР ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ  

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕРТРЕЈД - ЛЕШОК” на Друштвото за производство и трговија ИНТЕРТРЕЈД КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 16” на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КАТ СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги KAТ СОЛАР ДООЕЛ Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ШВИЦ КОМЕРЦ” на Друштвото за меѓународен транспорт шпедиција и трговија ШВИЦ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Трубарево – Скопје  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГЛОБАЛ СОЛАР” на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ГЛОБАЛ СОЛАР ДООЕЛ Тетово  

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СУН ЕНЕРГИ” на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги СУН ЕНЕРГИ ДОО Чегране Гостивар