03 - 09. мај 2021
Денес Недела
06. мај
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одобрување на Планот за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година, на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (АД МЕПСО)

Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот  Друштвото за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз – извоз Битола 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје 

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот Друштвото за трговија и производство УНИКОМЕРЦ-ДД ДООЕЛ експорт-импорт Кратово