03 - 09. октомври 2022
Денес Недела
06. октомври
2022
02:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

Предлог Решение  за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола за хидроелектроцентралата "МХЕЦ ВИРОВО" 

Предлог Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола за хидроелектроцентралата "МХЕЦ ВИРОВО" 

Предлог Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЧИПС ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Скопје, за термоелектроцентралата на биомаса "Крушево 1" 

Предлог Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЧИПС ПАУЕР ДОО увоз-извоз Скопје, за термоелектроцентралата на биомаса "Крушево 2" 

Предлог решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија издаденo на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ сРаброво Валандово, за фотонапонската електроцентрала "СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ" 

Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ сРаброво Валандово, за фотонапонската електроцентрала "СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ"

Предлог решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија издаденo на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, за фотонапонската електроцентрала "СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС” 

Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, за фотонапонската електроцентрала "СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС”

Предлог Решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје за "МХЕ Ехлоец" со рефбр51   

Предлог Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје за "МХЕ Ехлоец" со рефбр51 
 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЛК РАСПБЕРРИ" на Друштвото за производство и трговија и услуги ЛК РАСПБЕРРИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Јанчиште Јегуновце

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ПЕТРОВ СОЛАР 2" на Друштвото за трговија производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДОО Кавадарци

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СБВ КОМПАНИ" на Производното трговско друштво СБВ-КОМПАНИ Беќир ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ВИЗИАНА" на Друштвото за услуги трговија и производство ВИЗИАНА ДООЕЛ увоз-извоз с. Клечовце Куманово

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ВАДРА 1" ФЕЦ "ВАДРА 2" и ФЕЦ "ВАДРА 3" на Друштвото за трговија на големо и мало ВАДРА увоз-извоз ДОО Скопје

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИГЕДО" на Друштвото за одмор рекреација спорт културни и забавни активности ИГЕДО ДООЕЛ Штип

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ 1" ФЕЦ "Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ 2" и ФЕЦ "Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ 3" на Друштвото за производство трговија и услуги Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ  ДОО Штип

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАРТЕКС" на Трговското друштво за производство трговија на големо и мало увоз-извоз МАРТЕКС Неделкоски Стојан ДООЕЛ Прилеп

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЦЕНТРО ФРУТА" на Tрговското друштво за вработување на инвалидни лица заштитна работилница за производство трговија и услуги ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ Виница

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БРУТИ-ИНГ" на Друштвото за трговија и услуги БРУТИ-ИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СОЛАР ВЕЈ" на Друштвото за производство трговија и услуги СОЛАР ВЕЈ ДОО Штип 

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АГРОФИЛА СОЛАР 2" на Друштвото за земјоделство производство трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "САВЕЛО СОЛАР" на Друштвото за производство трговија угостителство и услуги САВЕЛО Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Предлог- Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште две фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "МЕБЕЛ ТРЕЈД 1" и ФЕЦ "МЕБЕЛ ТРЕЈД 2" на Друштвото за производство трговија и услуги МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АНДОН КОМПАНИ" на Трговското друштво за производство трговија и превоз на патници во друмскиот сообраќај АНДОН КОМПАНИ Андон и други ДОО увоз-извоз Пехчево 

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЧЕЛОПЕК" на Друштвото за меѓународен транспорт на патници трговија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС експорт-импорт с. Теново-Брвеница

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "НОВТРЕНД СОЛАР" на Друштвото за трговија и услуги НОВТРЕНД ДООЕЛ Штип 


Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СВИССЛИОН-АГРОПЛОД" на Трговското друштво за трговија производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД увоз-извоз Ресен 


Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГАЈРЕТ СОЛАР 2" на Трговското друштво Вебија ГАЈРЕТ увоз-извоз с. Лабуништа Струга ДООЕЛ

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "НИКОМ" на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство трговија и услуги НИКОМ ДОО увоз-извоз Кавадарци 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АМЗАБЕГОВО СОЛАР 2" на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ