23 - 29. ноември 2020
Денес Недела
26. ноември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“, со планирана моќност од 984 kW и со локација нa КП 222/37, КО Добромири, општина Новаци на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО Битола

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“, со планирана моќност од 984 kW и со локација нa КП 222/38, КО Добромири, општина Новаци на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО Битола

Решение за одобрување на барање на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач

23. ноември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука  за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богданци - со седиште на граничен премин Богородица, с. Богородица, Гевгелија 

Решение за исправка на Решение УП2 09-183/20 од 09.11 2020 година по поднесениот приговор од  Ненад Атанасов од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Парулески Благоја од Охрид 

Решение за усвојување на приговор на  Идризи Арун од с. Камењане, Боговиње 

Решение за усвојување на приговор на  Ерсан Зенделоски од с. Лабуништа, Струга 

Решение за одбивање на приговор на Трајче Китановски од Скопје