29. ноември
- 05. декември
2021
Денес Недела
29. ноември
2021
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука а издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас на Друштвото за производство на електрична енергија СИМАО – БЖ СОЛАР ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198 А, Скопје 

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово“, на Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола, со седиште на ул. Михаил Апостолски-Дочно бр.10, Битола

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на потрошувачот АРТ СПЕЈС - ДООЕЛ Охрид 

Решение за одбивање на приговор на Рамадани Аливеби од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Група Граѓани од с. Звегор, Делчево 

Решение за уважување на приговор од Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД с. Сопотница, Демир Хисар