2023 Година
Денес Недела
03. март
2023
12:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК
02. март
2023
09:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ВО ТЕК

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАЈА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и сточарство МАЈА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт с. Кадино Илинден

Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје

Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани

Одлука за одобрување на Планот за развој на електродистрибутивниот систем за период од 2023 до 2027 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје - Подружница ЕНЕРГЕТИКА

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Друштво за производство, трговија и услуги ДИМЕ увоз-извоз Димитрија Наумовски ДООЕЛ Кичево

Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

27. февруари
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ХАЛА 1” и ФЕЦ “ХАЛА 2” на Друштвото развој на обновливи извори на енергија ЕКГ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛИПСО ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство на електрична енергија ЕЛИПСО ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АРКУС ДИЗАЈН” на Друштвото за производство, трговија и услуги АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РИО КАФЕ” на Друштвото за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ извоз-увоз Илинден

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТАФИЛОВ СОЛАР 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги СТАФИЛОВ СОЛАР ДОО увоз-извоз Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВИВАКС 1” и ФЕЦ “ВИВАКС 2” на Друштвото за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАГ-МАРГ” на Друштвото за угостителство, производство и трговија МАГ-МАРГ ДООЕЛ Радовиш

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БУРДЕМ ПЛАСТИК” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги БУРДЕМ-ПЛАСТИК ДОО Студеничани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕМОДИА 1” на Друштвото за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕМОДИА 2” на Друштвото за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЕШТЕРИЧКА РЕКА со реф.бр.373” од Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје на Друштвото за производство за електрична енергија ЕКО ТЕРА ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЉАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги КУЉАР ДООЕЛ увоз-извоз с. Доброшане-Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛИД С ТИМ СОЛАР” на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЛЕКАРА МИКИ” на Заштитното друштво за производство, услуги, транспорт и трговија МЛЕКАРА МИКИ увоз-извоз Прилеп ДОО

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ШИРИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПП СОЛАР ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Д-Р ПАНОВСКИ” на Акционерското друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛИРА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИРА СОЛАР ДОО Скопје

24. февруари
2023
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РИО КАФЕ” на Друштвото за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ извоз-увоз Илинден 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТАФИЛОВ СОЛАР 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги СТАФИЛОВ СОЛАР ДОО увоз-извоз Кавадарци 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВИВАКС 1” и ФЕЦ “ВИВАКС 2” на Друштвото за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАГ-МАРГ” на Друштвото за угостителство, производство и трговија МАГ-МАРГ ДООЕЛ Радовиш 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БУРДЕМ ПЛАСТИК” на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги БУРДЕМ-ПЛАСТИК ДОО Студеничани

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕМОДИА 1” на Друштвото за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕМОДИА 2” на Друштвото за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Предлог Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЕШТЕРИЧКА РЕКА со реф.бр.373” од Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје на Друштвото за производство за електрична енергија ЕКО ТЕРА ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЉАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги КУЉАР ДООЕЛ увоз-извоз с. Доброшане-Куманово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЛИД С ТИМ СОЛАР” на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЛЕКАРА МИКИ” на Заштитното друштво за производство, услуги, транспорт и трговија МЛЕКАРА МИКИ увоз-извоз Прилеп ДОО 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ШИРИНА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПП СОЛАР ЕНЕРЏИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Д-Р ПАНОВСКИ” на Акционерското друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛИРА СОЛАР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИРА СОЛАР ДОО Скопје 

20. февруари
2023
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕРФУД” на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРФУД ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 4” на Друштвото за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “СТРОВИЈА со реф.бр.250” на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЛИМ 2” на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги ИНЖЕНЕРИНГ МАРЛИМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПИН ПЕТРОЛ” на Друштвото за трговија со моторни горива угостителство и услуги ПИН ПЕТРОЛ ДОО увоз-извоз Куманово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕВИК МАРИКА” на Друштвото за производство и трговија СТЕВИК Марика ДОО експорт-импорт Кавадарци

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЗОЈА СОЛАР 2” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЗОЈА СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Берово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕР ФАНТАЗИЈА СОЛАР” на Друштвото за производство на мебел, транспорт, трговија и угостителски услуги ИНТЕР-ФАНТАЗИЈА ДОО експорт-импорт Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИПРОМ” на Друштвото за трговија и услуги НИПРОМ Николов Петре ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГО СТРАТ” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ГО СТРАТ ДООЕЛ Штип

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕГА НОВА” на Друштвото за угостителство, трговија и услуги МЕГА НОВА ДООЕЛ Дебар

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС, на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО Чешиново, Чешиново-Облешево

Решение за измена на Решението за  утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година

Решение за измена на Решението за  утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година

Решение за одобрување на Извештајот на службеникот на МЕПСО за 2022 година

17. февруари
2023
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕРФУД” на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРФУД ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 4” на Друштвото за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “СТРОВИЈА со реф.бр.250” на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЛИМ 2” на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги ИНЖЕНЕРИНГ МАРЛИМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПИН ПЕТРОЛ” на Друштвото за трговија со моторни горива угостителство и услуги ПИН ПЕТРОЛ ДОО увоз-извоз Куманово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕВИК МАРИКА” на Друштвото за производство и трговија СТЕВИК Марика ДОО експорт-импорт Кавадарци

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЗОЈА СОЛАР 2” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ЗОЈА СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Берово 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНТЕР ФАНТАЗИЈА СОЛАР” на Друштвото за производство на мебел, транспорт, трговија и угостителски услуги ИНТЕР-ФАНТАЗИЈА ДОО експорт-импорт Тетово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НИПРОМ” на Друштвото за трговија и услуги НИПРОМ Николов Петре ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГО СТРАТ” на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ГО СТРАТ ДООЕЛ Штип 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕГА НОВА” на Друштвото за угостителство, трговија и услуги МЕГА НОВА ДООЕЛ Дебар 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС, на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО Чешиново, Чешиново-Облешево

Предлог Решение за измена на Решението за  утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година

Предлог Решение за измена на Решението за  утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СТАНДАРД - Дебар за регулиран период 2021 - 2023 година

13. февруари
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АВ СОЛАР 2021” на Друштвото за производство на електрична енергија АВ СОЛАР 2021 ДОО Берово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛЕСКОП 1” на Друштвото за производство и трговија АСП-ПАК заштитно друштво ДООЕЛ Охрид 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ПТ ЕНЕРЏИ 1 БИТОЛА” и ФЕЦ “ПТ ЕНЕРЏИ 2 БИТОЛА” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРАНДЕКС” на Друштвото за производство и трговија ГРАНДТЕКС ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИОРЕЈС-М” на Друштвото за производство и трговија БИОРЕЈСЕР-М увоз-извоз ДОО Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАК-СОК/ХОБИ ЦЕНТАР” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Бранко Лаброски МАК-СОК Охрид ДООЕЛ 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ЛИНДИ 1” и ФЕЦ “ЛИНДИ 2” на Друштвото за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало Икмет Џамбази ЛИНДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АПИТЕКС” на Друштвото за производство, трговија и услуги АПИТЕКС ДООЕЛ Виница 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РОЗА КАНИНА ПРЕТОР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МК ГРАЦИЈА” на Друштвото за производство на конфекција и трговија ГРАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАМУР 1” на Друштвото за производство на електрична енергија од фотонапонски панели, проектирање, изградба и пуштање во работа со електрични објекти СОЛАМУР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКЕДОНИЈАЛЕК” на Друштвото за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕТАЛОПРОМЕТ” на Друштвото за производство и трговија МЕТАЛОПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БОТИБО” на Друштвото за трговија, услуги и забавни активности БОТИБО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште две фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ВИТАМИНКА 1А” и ФЕЦ “ВИТАМИНКА 2А” на Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХЕЛИОЦЕНТРУМ 5 - ЦРНИЧАНИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “М.К.Е” на Трговското друштво за производство, трговија и услуги М.К.Е. увоз-извоз ДООЕЛ Охрид

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛИОН” на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица ЛИОН ДОО Свети Николе 

Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 год

Решение за измена на Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година 

10. февруари
2023
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Решение за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година

Предлог Решение за измена на Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ПТ ЕНЕРЏИ 1 БИТОЛА" и ФЕЦ "ПТ ЕНЕРЏИ 2 БИТОЛА" на Друштвото за производство, трговија и услуги ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГРАНДЕКС" на Друштвото за производство и трговија ГРАНДТЕКС ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Штип

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БИОРЕЈС-М" на Друштвото за производство и трговија БИОРЕЈСЕР-М увоз-извоз ДОО Штип 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАК-СОК/ХОБИ ЦЕНТАР" на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Бранко Лаброски МАК-СОК Охрид ДООЕЛ 

Предолг Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ЛИНДИ 1" и ФЕЦ "ЛИНДИ 2" на Друштвото за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало Икмет Џамбази ЛИНДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АПИТЕКС" на Друштвото за производство, трговија и услуги АПИТЕКС ДООЕЛ Виница

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "РОЗА КАНИНА ПРЕТОР" на Друштвото за производство и трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МК ГРАЦИЈА" на Друштвото за производство на конфекција и трговија ГРАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СОЛАМУР 1" на Друштвото за производство на електрична енергија од фотонапонски панели, проектирање, изградба и пуштање во работа со електрични објекти СОЛАМУР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАКЕДОНИЈАЛЕК" на Друштвото за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МЕТАЛОПРОМЕТ" на Друштвото за производство и трговија МЕТАЛОПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БОТИБО" на Друштвото за трговија, услуги и забавни активности БОТИБО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште две фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "ВИТАМИНКА 1А" и ФЕЦ "ВИТАМИНКА 2А" на Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ХЕЛИОЦЕНТРУМ 5 - ЦРНИЧАНИ" на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "М.К.Е" на Трговското друштво за производство, трговија и услуги М.К.Е. увоз-извоз ДООЕЛ Охрид 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЛИОН" на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица ЛИОН ДОО Свети Николе

06. февруари
2023
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1” на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕВРОПА” на Акционерското друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИЗОЛМАК-ФИБРАН” на Друштвото за производство, услуги и трговија ИЗОЛМАК-ФИБРАН увоз-извоз ДОО Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР” на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ4” на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО 1” на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДОБРЕВО 3” на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БРАКО 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈУМИС” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈУМИС ДООЕЛ Кочани

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БЕСМИР” на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕСМИР-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Дебар

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГИНИС 1” на Друштвото за ограничена одговорност за производство промет и услуги увоз-извоз ГИНИС заштитно друштво Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МИКРОСАМ 1”, ФЕЦ “МИКРОСАМ 2” и ФЕЦ “МИКРОСАМ 3” на Друштвото за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз ДОО Прилеп

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГС ТЕКСТИЛ” на Друштвото за производство, трговија и услуги Г.С. ТЕКСТИЛ ДОО експорт-импорт с.Василево Василево

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОМИ 1” на Друштвото за производство услуги и трговија СОМИ Михаил ДООЕЛ Гевгелија

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХАНТЕРС КАТЛАНОВО” на Друштвото за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОРТУНА” на Друштвото за производство, трговија и услуга ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАК АУТОСТАР СОЛАР” на Друштвото за трговија на големо и мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СУННИ ГАРДЕН 1” на Друштвото за производство на електрична енергија ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги РКМ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

Решение за уважување на приговор на Дураку Џевит од с. Рашче, Скопје

Решение за уважување на приговор на Илија Милосављев од Скопје

Решение за уважување на приговор на Билал Ислами од Тетово 

Решение за уважување на приговор на Цека Кадри од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Жаклина Костова од Скопје 

Решение за отфрлање на приговор на Зилал Шабани од Тетово

03. февруари
2023
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕВРОПА" на Акционерското друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИЗОЛМАК-ФИБРАН" на Друштвото за производство, услуги и трговија ИЗОЛМАК-ФИБРАН увоз-извоз ДОО Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР" на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ4" на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДОБРЕВО 1" на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДОБРЕВО 2" на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДОБРЕВО 3" на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ЕНЕРЏИ СОЛУШН ДЕЛУКС ДОО увоз-извоз Пробиштип 

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БРАКО 2" на Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЈУМИС" на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈУМИС ДООЕЛ Кочани 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БЕСМИР" на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕСМИР-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Дебар

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГИНИС 1" на Друштвото за ограничена одговорност за производство промет и услуги увоз-извоз ГИНИС заштитно друштво Прилеп 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "МИКРОСАМ 1", ФЕЦ "МИКРОСАМ 2" и ФЕЦ "МИКРОСАМ 3" на Друштвото за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз ДОО Прилеп 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГС ТЕКСТИЛ" на Друштвото за производство, трговија и услуги Г.С. ТЕКСТИЛ ДОО експорт-импорт с.Василево Василево

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СОМИ 1" на Друштвото за производство услуги и трговија СОМИ Михаил ДООЕЛ Гевгелија 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ХАНТЕРС КАТЛАНОВО" на Друштвото за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ФОРТУНА" на Друштвото за производство, трговија и услуга ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАК АУТОСТАР СОЛАР" на Друштвото за трговија на големо и мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СУННИ ГАРДЕН 1" на Друштвото за производство на електрична енергија ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги РКМ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

01. февруари
2023
11:15
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” издадена на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ОСПОЛ ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОСПОЛ ЕНЕРГИЈА-СОЛАР

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија МАЛЕШ ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАЛЕШ ЕНЕРГИЈА-СОЛАР

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БИС ОИЛ”

30. јануари
2023
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за одобрување на горни граници на блоковите за мерното место на потрошувачка бр.000000059822 на ул.1615 бр.20 Скопје – Аеродром Кула А

Одлука за одобрување на горни граници на блоковите за мерното место на потрошувачка бр.0000000120495 на ул.1615 бр.22 Скопје – Аеродром Кула Б

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “БЕСТФУД ТИ 1”, ФЕЦ “БЕСТФУД ТИ 2”, ФЕЦ “БЕСТФУД ТИ 3”, ФЕЦ “БЕСТФУД ТИ 4” и ФЕЦ “БЕСТФУД ТИ 5” на Друштвото за трговија увоз-извоз БЕСТФУД ТИ ДООЕЛ Радовиш

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИНБОКС СОЛАР” на Трговското друштво за канцелариско административни дејности ИНБОX ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АРАДИКО КОП СОЛАР” на Друштвото за производство, сепарација на чакал и песок, превоз, трговија и услуги АРАДИКО КОП ДООЕЛ увоз-извоз с. Р’жаничино Петровец

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛКАЛОИД СОЛАР” на Акционерското друштво за производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ХАНТЕРС КП” на Друштвото за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ2” на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ОКИТЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија со модна конференција ОКИТЕКС ДОО извоз-увоз Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АРКУС ДИЗАЈН” на Друштвото за производство, трговија и услуги АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште три фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МАКПРОГРЕС 3”, ФЕЦ “МАКПРОГРЕС 4” и ФЕЦ “МАКПРОГРЕС 5” на Друштвото за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БАБУШ КОМПАНИ 1” на Услужно, прометно друштво Ќанија БАБУШ КОМПАНИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАРЛИМ 1” на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги ИНЖЕНЕРИНГ МАРЛИМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија издаденo на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала "ЕВР 92 Кочани 1"

Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, издадена на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала "ЕВР 92 Кочани 1"

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија издаденo на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала "ЕВР 92 Кочани 2"

Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, издадена на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала "ЕВР 92 Кочани 2"

Одлука за менување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје

Одлука за менување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Решение за одбивање на приговор на Пехаат Едипов од Штип 

Решение за одбивање на приговор на Ирфан Изаири од Боговиње 

Решение за уважување на приговор на Снежана Ристески од Охрид 

Решение за одбивање на приговор на Светлана Вељановска од Бардовци, Карпош

Решение за уважување на приговор на Веска Тасковска од Крива Паланка 

Решение за уважување на приговор на Меритон Салихи од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Тони Петровски од Ѓорче Петров

Решение за одбивање на приговор на Радован Кузмановски од Скопје 

Решение за уважување на приговор на Група жалители од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на Горан Антески од с. Тајмиште, Кичево 

Решение за одбивање на приговор на ПТД ГОЛЕЦ ТРАНС с. Желино, Желино 

Решение за одбивање на приговор на Нафи Арслановски од с. Батинци, Студеничани 

Решение за одбивање на приговор на Душан Ѓорѓиески од Кратово 

Решение за уважување на приговор на Реџепи Камер од Тетово 

Решение за одбивање на приговор на ДАНГАЛ-09 ДООЕЛ Велес

27. јануари
2023
11:55
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "БЕСТФУД ТИ 1", ФЕЦ "БЕСТФУД ТИ 2", ФЕЦ "БЕСТФУД ТИ 3", ФЕЦ "БЕСТФУД ТИ 4" и ФЕЦ "БЕСТФУД ТИ 5" на Друштвото за трговија увоз-извоз БЕСТФУД ТИ ДООЕЛ Радовиш

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИНБОКС СОЛАР" на Трговското друштво за канцелариско административни дејности ИНБОX ДООЕЛ Скопје 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АРАДИКО КОП СОЛАР" на Друштвото за производство, сепарација на чакал и песок, превоз, трговија и услуги АРАДИКО КОП ДООЕЛ увоз-извоз с. Р’жаничино Петровец 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АЛКАЛОИД СОЛАР" на Акционерското друштво за производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ХАНТЕРС КП" на Друштвото за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ2" на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ОКИТЕКС СОЛАР" на Друштвото за производство и трговија со модна конференција ОКИТЕКС ДОО извоз-увоз Скопје 

Предлог Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "АРКУС ДИЗАЈН" на Друштвото за производство, трговија и услуги АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје

Предлог Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште три фотонапонски електроцентрали ФЕЦ "МАКПРОГРЕС 3", ФЕЦ "МАКПРОГРЕС 4" и ФЕЦ "МАКПРОГРЕС 5" на Друштвото за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БАБУШ КОМПАНИ 1" на Услужно, прометно друштво Ќанија БАБУШ КОМПАНИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ 

Предлог Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАРЛИМ 1" на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги ИНЖЕНЕРИНГ МАРЛИМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

Предлог Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија издаденo на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 1“

Предлог Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, издадена на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 1“

Предлог Решение за престанок на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обнoвливи извори на енергија издаденo на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“

Предлог Одлука за престанок на важење на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, издадена на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани 2“

Предлог Одлука за менување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје

Предлог Одлука за менување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

23. јануари
2023
10:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр. 123” на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИГЕДО” на Друштвото за одмор, рекреација, спорт, културни и забавни активности ИГЕДО ДООЕЛ Штип 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПХ-МБ” на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи СПХ-МБ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАШИНОКОП” на Друштвото за изведување на рударско градежни работи МАШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФРАГМАТ” на Друштвото за производство, инженеринг и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО Куманово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БАЛЕКС 1” на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги БАЛЕКС ДОО увоз-извоз Штип

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МЕДИЈАПАРК ПРИМА” на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕДИЈАПАРК ПРИМА ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИЗГРЕВ СОЛАР” на Друштвото за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДЕНИ КОМПАНИ 2” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНИ КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СЛОГА 2” на Друштвото со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕЛИДА” на Трговското друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз-извоз Куманово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РИКО ГРАДБА СОЛАР” на Друштвото за градежништво и трговија РИКО ГРАДБА извоз-увоз ДООЕЛ Ново Село

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “БАБУШ КОМПАНИ 2” на Услужно, прометно друштво Ќанија БАБУШ КОМПАНИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ 

Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Екстралесно (ЕЛ-1) на Друштвото ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ с. Желино

Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогоривa и горива за транспорт - трговија  на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Екстралесно (ЕЛ-1) на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛОГИСТИК ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Брвеница

Решение за уважување на приговор на Хакики Мумин од с. Челопек, Брвеница 

Решение за уважување на приговор на СУПЕР ГРУП ДОО Скопје 

18. јануари
2023
01:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СПХ-МБ" на Друштвото за изградба и управување со енергетски централи СПХ-МБ ДООЕЛ Скопје

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МАШИНОКОП" на Друштвото за изведување на рударско градежни работи МАШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ФРАГМАТ" на Друштвото за производство, инженеринг и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО Куманово

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БАЛЕКС 1" на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги БАЛЕКС ДОО увоз-извоз Штип 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "МЕДИЈАПАРК ПРИМА" на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕДИЈАПАРК ПРИМА ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИЗГРЕВ СОЛАР" на Друштвото за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

Предлог-Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со уште една фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ДЕНИ КОМПАНИ 2" на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНИ КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Струмица 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "СЛОГА 2" на Друштвото со ограничена одговорност за трговија, производство и услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕЛИДА" на Трговското друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз-извоз Куманово 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "РИКО ГРАДБА СОЛАР" на Друштвото за градежништво и трговија РИКО ГРАДБА извоз-увоз ДООЕЛ Ново Село 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "БАБУШ КОМПАНИ 2" на Услужно, прометно друштво Ќанија БАБУШ КОМПАНИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ 
 

16. јануари
2023
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.143” на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.144” на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145” на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје

Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 1” и ФЕЦ “МЕБЕЛ ВИ 3” на Друштвото за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница

Решение за уважување на приговор на Лилјана Костовска 

Решение за одбивање на приговор Уриме Демири Шаипи 

Решение за одбивање на приговор Слободан Јовчев 

12. јануари
2023
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност  снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Луј Пастер“ бр.1-1/ДП6 и ДП7, Скопје

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија со електрична енергија АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Филип Втори Македонски” бр.3 Скопје

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за трговија со електрична енергија АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Филип Втори Македонски” бр.3 Скопје

Решение за  уважување на приговор на Миле Пешевски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Шабан Сејдији од с. Доброште, Теарце 

Решение за одбивање на приговор на Јово Богдановски од Куманово 

Решение за  уважување на приговор на Мартин Алексов од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Неџат Бајрами од с. Џепчиште, Тетово 

Решение за  уважување на приговор на Зеќири Феим од с. Камењане, Боговиње 

Решение за одбивање на приговор на Љезам Бајрами од Тетово 

Решение за  уважување на приговор на Бобан Антевски од Куманово 

Решение за одбивање на приговор на Карамалески Мукрем од с. Пласница, Кичево 

Решение за  уважување на приговор на ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип 

Решение за  уважување на приговор на Бурим Зеќири од с. Џепчиште, Тетово