2024 Година
Денес Недела
12. јули
2024
01:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Предлог- Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „РАДОН СОЛАР“, на Друштво за производство и услуги РАДОН СОЛАР АБ ДОО Скопје 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ДИ-АЛ ИНДУСТРИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-АЛ ИНДУСТРИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОДИСАН-3” на Друштвото за производство трговија и услуги ЕКОДИСАН – 3 увоз -извоз ДООЕЛ Гостивар 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “РЕЗОНАТОР” на Друштвото за производство и трговија увоз – извоз РЕЗОНАТОР ДОО Прилеп 

Предлог-Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЉУБАШ 2”, на Друштвото за производство на електрична енергија ГЕН-И КАВ СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје 

Предлог- Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КВАЛИТЕТ – ПРОМ 1” и ФЕЦ „КВАЛИТЕТ – ПРОМ 2” на Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ – ПРОМЕ ДООЕЛ увоз – извоз Куманово 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “НТ ЕНЕРГИЈА” на Друштвото за производство, трговија и услуги НТ ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје 

Предлог-Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛИД ПЛАСТ” на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги СОЛИД-ПЛАСТ ДОО експорт – импорт с. Лешок, Теарце 

Предлог-Одлука за одбивање на барањето за продолжување на лиценца за пробна работа од за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрала „ФЕЦ “ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ2”, “ на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола

Предлог-Одлука за одбивање на барањето за продолжување на лиценца за пробна работа од за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрала „ФЕЦ “ГРИН ЕНЕРЏИ ГЛ4”, “ на Друштвото за производство и трговија ГРИН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Битола 

11. јули
2024
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КАРБИНЦИ“ на Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТУНА СОЛАР ДОО Скопје 

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СМАРТ ЕНЕРГИ ТРАДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГАМА СОЛАР 1“ на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ГАМА СОЛАР ДОО Скопје

Решение за одбивање на Приговор - ЕЕ на Нада Андоновска с. Горно Коњари, Петровец

08. јули
2024
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за продолжување на лиценца за вршење енергетска дејност трговија со електрична енергија на  Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ПАНЕЛ 23 ДООЕЛ Скопје

Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ИНФИНИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали ФЕЦ “ДХ 1” и ФЕЦ “ДХ 2” на Друштвото за производство на електрична енергија ФЕЦ ДХ ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ОСЛОМЕЈ 3.1 (3-б)”, на Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ЕКО ЕНЕРЏИ” на Друштвото за производство електрична енергија, трговија и услуги ЕКО ЕНЕРЏИ 2022 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште три фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2А“ ФЕЦ „ОКТА 2Б“, и ФЕЦ „ОКТА 2С на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје

Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со коишто се врши дејноста со уште една термоелектроцентрала ТЕЦ „НЕГОТИНО“ на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „БОЖЈИ ДАР 2021” на Друштвото за производство трговија и услуги БОЖЈИ ДАР 2021 ДОО увоз – извоз Куманово

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „СОЛАРЕКС”, на Друштвото за производство и трговија со енергија СОЛАРЕКС ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „КОЧКОВ СОЛАР 6”, на Друштвото за производство на електрична енергија OСИРИС СОЛАР ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „ХЕЛИОЦЕНТРУМ 26”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица 

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонскa електроцентралa ФЕЦ „СОЛАРГЕО ОЧИПАЛА”, на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРГЕО ДООЕЛ увоз – извоз Скопје 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и Канализација Прилеп за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈKП „ДЕРВЕН“ Велес за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈKП „ДЕРВЕН“ Велес за регулиран период 2024–2026 година 

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на  ЈKП „KОМУНАЛЕЦ“ Гостивар  за регулиран период 2024-2026 година 

Решение за за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпа