2020 Година
Денес Недела
22. мај
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правилник за изменување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за уважување на жалба од Мирјана Павлова од Скопје поради молчење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Решение за отфрлање на приговор поради ненадлежност по приговор од Светломира Петреска Јовановска 

30. март
2020
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Решение  за одобрување на Модел на договор за набавка на електрична енергија на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија 

2. Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

3. Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на АД МЕПСО Скопје

26. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. УП1 бр. 08-22/20  од 26.03.2020- Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45” на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје

2. УП1 бр. 08-23/20  од 26.03.2020- Одлука за користење на повластена тарифа за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45” на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје

3. УП1 бр. 08-28/20 од 26.03.2020- Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316” на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

4. УП1 бр. 08-27/20 од 26.03.2020- Одлука за користење на повластена тарифа за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316” на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

16. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. УП1 Бр. 12-21/20 од 16.03.2020 година - Одлука за продолжување и изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.47-1/2 Скопје-Центар; 

2. УП1 Бр. 12-24/20 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје – Центар; 

3. УП1 Бр. 12-20/20 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ГРАНЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. 50-та Дивизија бр.24а Скопје-Центар; 

4. УП1 Бр. 12-11/19 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИЧИШКИ КОМЕРЦ”,  на Друштвото за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ  Долорес ДООЕЛ Скопје,  со седиште на ул. 24 бр. 37 Илинден. 

5. УП1 Бр. 08-257/12 од 16.03.2020 година - Решението за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани. 

02. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1.Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 184/13 на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје


2.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55  Крупиште, Карбинци


3.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. Скоевска бр. 1 Штип


4.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје-Центар

28. февруари
2020
12:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55  Крупиште, Карбинци;

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. Скоевска бр. 1 Штип;

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје-Центар.

 

21. февруари
2020
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 

Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија промет и услуги ВАНГАРД ДОО Скопје, со седиште на ул. Македонија бр. 53/1 Скопје-Центар.

 

 

06. февруари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1.Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани со седиште на ул.8 бр.42, с. Батинци Студеничани; 
2.Одлука за изменување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, со седиште на ул. 515 бр.8 Скопје-Гази Баба. 
3.Решение за одобрување на мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД „ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“.

03. февруари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“.


2. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје.


3. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје.


4. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје.

29. јануари
2020
10:00
НАСТАНИ
Стопанска комора на С.Македонија

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија (РКЕ), ќе одржи расправа на 29.01.2020 година (среда), со почеток во 10:00 часот, во СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
(сала број 4  на 5-ти  кат), на ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје.  
   Предмет на разгледување на јавната расправа е: 
- ПРЕДЛОГ - МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА  ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО - СКОПЈЕ 
Забелешки, предлози и мислења по Прелог-Правилата може да се доставуваат во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија или електронски на е-меил адресата: erc@erc.org.mk до 29.01.2020 година. 

27. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-88/14 од 9 јули 2014 година и изменета со Одлука УП1 бр.07-88/14 од 17 февруари 2017 година.

2. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ХИЃИЕНА Теарце за регулиран период 2020-2021 година;

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија.

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1) Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“, на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр. 1 Куманово. 

2) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

3) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

4) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

22. јануари
2020
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува: 

-Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија. 

16. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош. 

14. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 

1.Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2.Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3.Предлог - Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош.

09. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Тополка со реф. бр. 316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар; 

2. Решение за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Климент Охридски, бр. 52/4 – Скопје.

02. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Цветковски Компани”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, со седиште на ул. 101 бр. 1 Сиричино, Јегуновце; 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ”, на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево,  со седиште на со седиште на ул. Вера Јоциќ бр. 8, Делчево; 
3. Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“, од Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ, со седиште на ул. 8 бр. 42 Батинци, Студеничани; 
4. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска трговија со електрична енергија, на Друштвото за градежништво трговија и услуги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove,  со седиште на ул. Беличица бр. 29/А-1 Тетово.