2020 Година
Денес Недела
26. ноември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“, со планирана моќност од 984 kW и со локација нa КП 222/37, КО Добромири, општина Новаци на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО Битола

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас „СОЛАР ВАТ“, со планирана моќност од 984 kW и со локација нa КП 222/38, КО Добромири, општина Новаци на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР ВАТ увоз – извоз ДОО Битола

Решение за одобрување на барање на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач

23. ноември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Одлука  за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богданци - со седиште на граничен премин Богородица, с. Богородица, Гевгелија 

Решение за исправка на Решение УП2 09-183/20 од 09.11 2020 година по поднесениот приговор од  Ненад Атанасов од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Парулески Благоја од Охрид 

Решение за усвојување на приговор на  Идризи Арун од с. Камењане, Боговиње 

Решение за усвојување на приговор на  Ерсан Зенделоски од с. Лабуништа, Струга 

Решение за одбивање на приговор на Трајче Китановски од Скопје 

19. ноември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар 

Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315”, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар 

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот НЛБ Банка АД Скопје

Решение за одобрување на барањето бр.12-2311/1 на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, услуги и трговија КАЛА ДОО Скопје 

Решение за одобрување на барањето бр.12-2313/1 на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, услуги и трговија КАЛА ДОО Скопје 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, ул. Булевар Партизански   Одреди бр.15А/1 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична енергија, ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Булевар Кочо Рацин бр.33 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. Народен Фронт бр.27-2/3 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, ул. Ленинова бр.33/А-01/30 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје Република Македонија, ул. Васил Ѓоргов бр. 28-3/24 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје, Булевар “8-ми Септември” бр.4-1/3 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги КАРСЗЗ ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, ул. Антон Попов бр.1-1/10 Скопје-Кисела Вода

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија ЕЛНОР ДОО увоз-извоз Скопје, ул.Крчин бр.3/4 Скопје-Карпош

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица, ул. Ленинова бр.14-лок.8 Струмица 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија на електрична енергија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, Булевар Партизански Одреди бр.149 Скопје-Ѓорче Петров 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ул. Орце Николов бр.146 Б-4 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија - подружница во Република Македонија, ул Булевар “Свети Климент Охридски” бр.52/4 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Трговско друштво за трговија и дистрибуција на гас и гасовити горива ГАС ТРАДЕ експорт импорт ДООЕЛ Скопје, ул. Лондонска ББ Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул. 11-ти Октомври бр.9 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНКОД ДОО експорт-импорт Скопје, ул. Јуриј Гагарин бр.31Б Скопје-Карпош

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт, Скопје Shoqeri per tregti me energji elektrike U POVER SHPK eksport-import, Shkup, ул. Аминта Трети бр.33А-29 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за консалтинг, проектирање и инженеринг ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје, на ул.Булевар АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје-Аеродром 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, ул. Наум Наумовски - Борче бр.50/19 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје, Булевар Партизански Одреди бр.15-А/2-6 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје, ул. 1 бр. 25 Миладиновци, Илинден 

Oдлука за изменување на Oдлуката за издавање на лиценца  за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ФЛОУ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје,  Булевар Партизански Одреди бр.43-Б/10 Скопје-Центар 

Решение за одбивање на приговор на Селим Абдулаи од Битола 

Решение за усвојување на приговор на  ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ Тетово 

Решение за усвојување на приговор на  Дунафка Витанова од Делчево

Решение за одбивање на приговор на Стојанче Ангеловски од Скопје

Решение за усвојување на приговор на Кирчо Ситновски од Делчево

Решение за усвојување на приговор на Милошевски Перица од с. Алгуња, Нагоричане 

Решение за усвојување на приговор на Димитар Спасески од Охрид

Решение за усвојување на приговор на Петковски Александар од Скопје 

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје 

Решение за отфрлање на приговор на Владимир Данилов Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Мајсторчева Марика од Скопје

16. ноември
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 

Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“

Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје

Одлука за одобрување на Мрежните правила за дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

05. ноември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ‘’НЕСКА ИНВЕСТ’’, на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги НЕСКА ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Тетово,  со седиште на ул.145 бр.5 Тетово 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.315“, на Друштвото за производство, трговиј и услуги МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје 

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ШИТКАРСКИ СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ШИТКАРСКИ ДООЕЛ Свети Николе, со седиште на ул. Миле Поп Јорданов бр.1 Свети Николе 

Решение за изменување и продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

Решение за изменување и продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 144 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

Решение за изменување и продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 32 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје, ул. Аминта Трети бр. 37, влез 1, кат 4, стан 13, Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, Булевар Св. Кирил и Методиј бр. 20 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги БУМАК ПРИМО ДООЕЛ Скопје, Булевар Кочо Рацин бр. 14 локал 7 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје Република Македонија, ул. Васил Ѓоргов бр. 28-3/24 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Трговско друштво за трговија и дистрибуција на гас и гасовити горива ГАС ТРАДЕ експорт импорт ДООЕЛ Скопје, ул. Лондонска ББ Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, Булевар “8-ми Септември” бр.16-2 кат-Хипериум/Б.Центар Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Њуделхиска бр.2-2/лок.8 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица, ул. Ленинова бр.14-лок.8 Струмица 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје, Булевар “8-ми Септември” бр.4-1/3 Скопје-Карпош

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, промет и услуги ТЕ-ТО ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје,ул.515 бр.8 Скопје-Гази Баба 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, ул. Ленинова бр.33/А-01/30 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија на електрична енергија ГРЕЕН ЕНЕРГИ СОЛУТИОН ДООЕЛ Скопје, ул. Мирослав Крлежа бр.20-1/13 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ Скопје, ул. Миладин Поповиќ бр.4а-1/1 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ЕН СОЛУШНС ДОО Скопје, ул. Пржино бр.40 б Скопје-Кисела Вода 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за истражување, консалтинг, едукација и инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, Булевар Јане Сандански бр.113 Скопје-Аеродром 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. Народен Фронт бр.27-2/3 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Булевар Кочо Рацин бр.33 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Булевар “8-ми Септември” бр.20/И-ДП 1 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје, ул. 8-ма Ударна Бригада бр.43/3 Скопје-Центар

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги КАРСЗЗ ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, ул. Антон Попов бр.1-1/10 Скопје-Кисела Вода 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје, Булевар Партизански Одреди бр.15-А/2-6 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија на електрична енергија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, Булевар Партизански Одреди бр.149 Скопје-Ѓорче Петров 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство и трговија на топлинска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје, ул. 16-та Македонска Бригада бр.18 Скопје-Гази Баба 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија СЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, ул. Мирче Ацев бр.2 кат 3 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. Кеј 13-ти Ноември бр.1-ГТЦ/кула 3/3 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ул. Орце Николов бр.146 Б-4 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНСКО Трејдинг ДООЕЛ Скопје, ул. Генерал Михајло Апостолски бр.45-1/3 Скопје-Карпош 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија - подружница во Република Македонија,  Булевар “Свети Климент Охридски” бр.52/4 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт, Скопје,  ул. Аминта Трети бр.33А-29 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, ул. 8-ми Март бр.11/2 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за консалтинг, проектирање и инженеринг ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје, Булевар АВНОЈ бр.64-3/7 Скопје-Аеродром 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, ул. Наум Наумовски - Борче бр.50/19 Скопје-Центар 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, ул. Борис Трајковски бр.94 Скопје-Кисела Вода 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, ул. 515 бр.8 Скопје-Гази Баба 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ИНТ ТРЕЈД ДОО Скопје, ул. Димитрие Чуповски бр.4-1/1 Скопје 

Oдлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје, ул. 1732 бр.4-ЛАМЕЛА В/ДП бр.3 Скопје-Центар

29. октомври
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на геотермална енергија издадена на Комуналното јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на геотермална енергија издадена на Комуналното јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со геотермална енергија издадена на Комуналното јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство и преработка на јаглен („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/05), издадена на Акционерското друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз Куманово 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел издадена на Друштвото за производство и продажба на гориво БОДИ-КОМ ДОО Василево 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел издадена на Друштвото за производство, трговија и транспорт ЕКО - БИОДИЗЕЛ - МАМ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива издадена на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС-95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) издадена на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛОГИСТИК ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Брвеница, Брвеница 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) издадена на Друштвото за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на течен нафтен гас (ТНГ) издадена на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес 

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт издадена на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на мазут  издадена на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштвото за производство, трговија и услуги 3 М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Решение  за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје - УП2 бр.09-173/20 од 28 септември 2020 година

22. октомври
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф.бр.51“ на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје

Одлука за  определување на густините на нафтените деривати, надоместокот за премија, транспортните трошоци до склад,  и надоместокот за трошоци за работење преку склад и трговска маржа

Решение за усвојување  на приговор на Андреја Пенов од Кисела Вода  

Решение за одбивање на приговор на Зефич Џон од Ѓорче Петров  

Решение за усвојување на приговор на Алиу Имер од с. Одри, Теарце 

Решение за одбивање на приговор на Стоевски Игор од Крива Паланка 

Решение за одбивање на приговор на Ѓорѓиевски Димитар од Битола 

Решение за усвојување на приговор на Валери Велинов од Делчево 

Решение за усвојување на приговор на Стојчевска Татјана од Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Зоран Ѓоршевски од Битола 

Решение за усвојување на приговор на Синани Адем од с. Черкези, Куманово 

Решение за усвојување на приговор на Ѓорѓи Илиевски од  Делчево 

Решение за одбивање на приговор на ДГПТ БОМАК ВЛАДО ДООЕЛ- Скопје 

Решение за одбивање на приговор на Адеми Веби од с. Никуштак, Липково 

Решение за усвојување на приговор на Снежана Бунтеска од Скопје 

Решение за усвојување на приговор на Атаназија Волкановска од Охрид 

Решение за усвојување на приговор на Марјан Арсовски од  Козле

15. октомври
2020
11:45
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра Лесно 1 (ЕЛ-1) на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр.44-ГТЦ Глобал/кат 2, Струмица

Решение за уважување на приговор на Авни Бајрами од Скопје

Решение за уважување на приговор на Владимир Јанковиќ од Скопје

Решение за уважување на приговор на Дејан Рајчановски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Викторија Атанасовска – Новески од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Влатко Блажески од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Лазе Новески од Скопје

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 бр.09-84/20

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 бр.09-120/20

Решение за отфрлање на приговор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 бр.09-139/20

Решение за запирање на приговор на Исаки Рефик од с. Слупчане, Липково

08. октомври
2020
11:45
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС”, на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАКС ДОО Струмица, со седиште на ул. Атанас Мучев бр.2, Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕУРОПАК”, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. Агроберза бр.1, Струмица

Одлука за одбивање на Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ “КУЌА НА ФУДБАЛОТ”, на ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје, со седиште на Булевар АСНОМ бр.21, Скопје-Аеродром

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од  регулиран период  2019-2021 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од  регулиран период  2019-2021 година

Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од  регулиран период  2019-2021 година

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за лиценци

05. октомври
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за усвојување на приговор на Акиф Зубери од с. Врапчиште, Врапчиште

Решение за усвојување на приговор на Кире Благојевски од с. Карамани, Битола

Решение за усвојување на приговор на Лиљана Сиљаноска од Струга

Решение за усвојување на приговор на Тошевски Ѓорѓи од Битола

Решение за одбивање на приговор на Георгиевска Елизабета од Куманово

Решение за одбивање на приговор на Абази Башким од с. Боговиње, Боговиње

Решение за усвојување на приговор на Џоко Караризов од Гевгелија

Решение за одбивање на приговор на Ванчо Николов од Скопје

Решение за одбивање на приговор на Ганиу Арменд од с. Голема Речица, Тетово

Решение за усвојување на приговор на Пеце Чавдароски од Битола

Решение за усвојување на приговор на Томчо Семенков од Струмица

Решение за усвојување на приговор на Наќо Ќимов од Кавадарци

Решение за одбивање на приговор на Елезоски Сенат од с. Црнилиште, Долнени

Решение за усвојување на приговор на Татјана Митреска од Кичево

Решение за усвојување на приговор на Зоран Атанасов од Скопје

Решение за усвојување на приговор на Димитар Здравков од Скопје

Решение за запирање на приговор на Рустем Мемети од с. Слупчане, Липково

Решение за усвојување на приговор на Начоска Весела од Прилеп

Решение за запирање на приговор на ДГПТУ Визиони ДООЕЛ од с. Стримница

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност  трговија со електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија од обновливи извори МГИ Енергетика ДОО Скопје, со седиште на ул. Петар Ацев бр.7, Скопје-Аеродром

Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија  на Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.За, Скопје

01. октомври
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МИК СВЕТИ НИКОЛЕ”, на МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. Индустриска бб Свети Николе

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРЕСПА ЕНЕРЏИ”, на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Љубојно Ресен, со седиште во населено место без уличен систем Љубојно Ресен

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ДЕРВЕН Велес за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ДЕРВЕН Велес за регулиран период 2021-2023 година

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги ФЛОРА ФРЕШ ДООЕЛ увоз - извоз с.Горно Српци - Битола

28. септември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
24. септември
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево, со седиште на ул. Вера Јоциќ бр. 8 Делчево

Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија

Решение за престанок на важење на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентрала на биомаса „БИОМАСА“, на Друштвото за производство, трговија и услуги БИОМАСА ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Кочо Рацин бр.33, Скопје – Центар

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Трговско друштво за производство и трговија МАРКТ ПЛАТЗ ДООЕЛ увоз-извоз Илинден

Решение за одобрување на лице за постапување и одлучување по барања за надомест на штета (поднесено од операторот на електродистрибутивниот систем, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје)

10. септември
2020
11:45
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИКАТ 2017”, на  Друштвото за хотелиерство, угостителство и туризам УНИКАТ 2017 ДОО Охрид, со седиште на ул. Партизанска бр. 56, Охрид

Oдлука за престанок на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија  (по основ на барање на носителот на лиценцата, Друштвото за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Драслајца Струга, со седиште на ул. Населено место без уличен систем бр. 3 Драслајца, Струга)

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод Илинден за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Водовод Илинден за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод Илинден за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР Услуга Берово за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКР Услуга Берово за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКР Услуга Берово за регулиран период 2021-2023 година

Решение за одбивање на приговор на Владимир Димовски од Скопје

Решение за одбивање на приговор на на Горан Попов од Кавадарци

Решение за уважување на приговор на на Зоран Чачоровски од Скопје

Решение за уважување на приговор на Милена Крстева од Скопје

Решение за уважување на приговор на Милица Маргарановиќ од Скопје

Решение  (по жалбата на Делев Живко од с. Фурка, Дојран)

Решение  (по жалбата на Џемаили Ибраим с. Камењане, Боговиње)

Решение (по жалбата на на Мире Манасиев од с. Моштица-Селиште, Мак Каменица)

Решение  (по жалбата на ОГУДУ КОЧО РАЦИН Скопје)

Решение  (по жалбата на Снежанка Карадаковска од Скопје)

Решение  (по жалбата на Емини Самир с. Ростуше, Маврово и Ростуше)

Решение  (по жалбата на Станко Иванов од Пробиштип)

Решение  (по жалбата на Јовановски Трајче с. Латово, Македонски Брод)

Решение  (по жалбата на Атанасов Тодор од Валандово)

27. август
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје

Рeшение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

Рeшение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип  за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2021-2023 година

Решение за одобрување на Планот за намалување на загуби на електрична енергија во електропреносниот систем за период 2020 – 2023 година на АД МЕПСО Скопје

24. август
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. август
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на  Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

20. август
2020
11:15
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
06. август
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија со текстил и текстилни производи СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД-Штип

04. август
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2020-2021 година 

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2020-2021 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2020-2021 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Солидарност Виница за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Солидарност Виница за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „ЛОЗОВО“ Лозово за регулиран период 2020-2021 година  

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „ЛОЗОВО“ Лозово за регулиран период 2020-2021 година
 

31. јули
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

23. јули
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за изменување на Решението за формирање Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови

Решение по Приговор на ДТУ ЛАРС ДООЕЛ Штип поради спречување на право на избор на снабдувач по сопствена волја

Решение по Приговор на ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје против недоставување на изјава за префрлување на член на балансна група ЛАРС ДООЕЛ Штип

Решение по Приговор на ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје поднесен против МЕМО ДООЕЛ Скопје за одбивање на барање за префрлување на член на балансна група

Решение за одобрување на Планот за одржување на електродистрибутивната мрежа за 2020 година на АД “Електрани на Северна Македонија” - Подружница Енергетика

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води  на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и Канализација Струга за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Струга за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Куманово  за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП “Водовод” Куманово за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП “Водовод” Куманово за регулиран период 2021-2023 година

20. јули
2020
11:15
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
13. јули
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ФОЛИ-КОМ”, на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт ФОЛИ-КОМ ДОО увоз-извоз с.Куклиш Струмица, со седиште во Населено место без уличен систем бр.5 Куклиш, Струмица

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КУЛИ СОЛАР”, на Трговското друштво за производство, трговија, увоз-извоз, угостителство, туризам и услуги, КУЛИ, Лилјана Мариновска Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. Александар Македонски бр. 158 Прилеп

Решение за одобрување на Планот за одржување на електропреносната мрежа за 2020 година на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот систем, во државна сопственост, Скопје

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ФРИГО ТЕКНИКА-БЕИ ДОО експорт-импорт с.Боговиње- Боговиње

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ФРИГО ТЕКНИКА ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги УНИФРИГО ДОО експорт-импорт с.Боговиње-Боговиње

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, трговија и транспорт ФРИГОБОКС ДООЕЛ увоз-извоз с.Боговиње, Боговиње

Решение за одобрување на барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за промена на категорија на приклучок на потрошувачот ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги Скопје

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Мирмбајтја“ Желино за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Мирмбајтја“ Желино за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2021-2023 година 

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Огражден Босилово за регулиран период 2021-2023 година

09. јули
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, промет и услуги ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги БИРОСЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ, Тетово

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ, Тетово

02. јули
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Кумановско Липковско Поле за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Струмичко Поле за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Охрид за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни вод на ЈП Колекторски Систем - Скопје за регулиран период 2021-2023 година

 

29. јуни
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Oдлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“ издадена на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19)

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

25. јуни
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
12. јуни
2020
11:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност  производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КРИСТИ ЃК”, на Трговското друштво за производство, промет и услуги КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз-извоз-Миравци, Гевгелија, со седиште на ул. Иднина бр. 46, Миравци, Гевгелија, Република Северна Македонија

Oдлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност  производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “OKTA 2”, на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје, со седиште на ул. 1, бр.25, Миладиновци, Илинден, Република Северна Македонија

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на OЈП „ВАРДАР“  Брвеница за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на OЈП „ВАРДАР“  Брвеница за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНAЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година

Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНAЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година

Правилник за дополнување на Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас и дистрибуција на природен гас

Правилник за дополнување на Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија

Правилник за дополнување на Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги 

Тарифен систем за дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај 

04. јуни
2020
10:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
RKE
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, на потрошувачот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДООЕЛ Скопје

Решение за одобрување на Барањето на ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОПОР”, на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКО-ЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје,  со седиште на ул.840 бр.16 Скопје-Гази Баба

Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС”,  на Друштвото за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,  , со седиште на ул.Влае бр.8 Скопје-Карпош

22. мај
2020
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Правилник за изменување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт

Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за регулиран период 2020 – 2021 година

Решение за уважување на жалба од Мирјана Павлова од Скопје поради молчење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Решение за отфрлање на приговор поради ненадлежност по приговор од Светломира Петреска Јовановска

30. март
2020
12:00
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Решение  за одобрување на Модел на договор за набавка на електрична енергија на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија 

2. Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

3. Решение за одобрување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за усогласеност на АД МЕПСО Скопје

26. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. УП1 бр. 08-22/20  од 26.03.2020- Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45” на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје

2. УП1 бр. 08-23/20  од 26.03.2020- Одлука за користење на повластена тарифа за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45” на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје

3. УП1 бр. 08-28/20 од 26.03.2020- Решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316” на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

4. УП1 бр. 08-27/20 од 26.03.2020- Одлука за користење на повластена тарифа за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 316” на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 

16. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. УП1 Бр. 12-21/20 од 16.03.2020 година - Одлука за продолжување и изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.47-1/2 Скопје-Центар; 

2. УП1 Бр. 12-24/20 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316“, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје – Центар; 

3. УП1 Бр. 12-20/20 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР”, на Друштвото за трговија, производство и услуги ГРАНЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. 50-та Дивизија бр.24а Скопје-Центар; 

4. УП1 Бр. 12-11/19 од 16.03.2020 година - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИЧИШКИ КОМЕРЦ”,  на Друштвото за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ  Долорес ДООЕЛ Скопје,  со седиште на ул. 24 бр. 37 Илинден. 

5. УП1 Бр. 08-257/12 од 16.03.2020 година - Решението за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани. 

02. март
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1.Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 184/13 на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје


2.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55  Крупиште, Карбинци


3.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. Скоевска бр. 1 Штип


4.Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје-Центар

28. февруари
2020
12:30
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува:

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ” на Друштвото за производство, промет и услуги ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Крупиште, Карбинци, со седиште во Населено место без уличен систем бр.55  Крупиште, Карбинци;

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР” на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. Скоевска бр. 1 Штип;

- Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје-Центар.

 

21. февруари
2020
10:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница на РКЕ ќе се разгледува: 

Предлог - Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија промет и услуги ВАНГАРД ДОО Скопје, со седиште на ул. Македонија бр. 53/1 Скопје-Центар.

 

 

06. февруари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1.Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани со седиште на ул.8 бр.42, с. Батинци Студеничани; 
2.Одлука за изменување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, со седиште на ул. 515 бр.8 Скопје-Гази Баба. 
3.Решение за одобрување на мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД „ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“.

03. февруари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“.


2. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје.


3. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје.


4. Oдлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје.

29. јануари
2020
10:00
НАСТАНИ
Стопанска комора на С.Македонија

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија (РКЕ), ќе одржи расправа на 29.01.2020 година (среда), со почеток во 10:00 часот, во СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
(сала број 4  на 5-ти  кат), на ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје.  
   Предмет на разгледување на јавната расправа е: 
- ПРЕДЛОГ - МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА  ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО - СКОПЈЕ 
Забелешки, предлози и мислења по Прелог-Правилата може да се доставуваат во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Северна Македонија или електронски на е-меил адресата: erc@erc.org.mk до 29.01.2020 година. 

27. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-88/14 од 9 јули 2014 година и изменета со Одлука УП1 бр.07-88/14 од 17 февруари 2017 година.

2. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ХИЃИЕНА Теарце за регулиран период 2020-2021 година;

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија.

22. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1) Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“, на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2 (Карпош) бр. 1 Куманово. 

2) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

3) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

4) Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“, на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје - Кисела Вода. 

22. јануари
2020
09:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА
21. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

На подготвителната седница ќе се разгледува: 

-Предлог - Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ”, на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија. 

16. јануари
2020
11:30
РЕДОВНА СЕДНИЦА
РКЕ
ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

1. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, на Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово 
2. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел; 
3. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје – Карпош. 

14. јануари
2020
11:00
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА